מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה, שבו יירשמו פרטים הנוגעים לחופשה השנתית של עובדיו
אם המעסיק מפר הוראה זו ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שלא מנהל פנקס חופשה צפוי לקנס


מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה הפרטים הבאים:

 1. שם העובד, שם האב ושם המשפחה.
 2. מספר הזהות.
 3. תאריך התחלת העבודה.
 4. מועד החופשה שניתנה.
 5. דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום.
 6. תאריך שבו חדל העובד לעבוד.
 7. פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום.
 • פנקס החופשה יוחזק במקום שבו מועסקים העובדים שנרשמו לגביהם הפרטים.

מי זכאי?

 • כלל העובדים.
 • החובה לנהל פנקס חופשה חלה על כלל המעסיקים, מלבד למעסיקים המנהלים כרטיסיה, או רישום סדיר אחר שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי, שרשומים בהם הפרטים שצוינו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

הפרת חובת המעסיק לנהל פנקס חופשה

 • מעסיק שלא מנהל פנקס חופשה צפוי לקנס.
 • נגד מעסיק שהפר את חובתו לנהל פנקס חופשה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר מוסמכת להטיל על המעסיק המפר את חובתו כאמור עיצום (קנס) כספי בהליכים מינהליים, בהתאם לאמור בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
 • העברת נטל ההוכחה אל המעסיק במקרה של תביעה משפטית - אם העובד יגיש נגד המעסיק תביעה משפטית לבית הדין לעבודה בטענה הקשורה לזכותו לחופשה, הרי שבמקרה שמעסיק לא ניהל פנקס חופשה, יהיה נטל ההוכחה על המעסיק להוכיח שהעובד אכן יצא לחופשה וקיבל בגינה דמי חופשה כדין. זאת בניגוד לכלל הקובע כי נטל ההוכחה במקרה של תביעה הוא על העובד להוכיח כי לא קיבל את החופשה המגיעה לו.
דוגמה
בסיום עבודתו תבע העובד את המעסיק בבית הדין לעבודה בטענה שבמהלך תקופת עבודתו אצל המעסיק לא יצא לחופשה, ועל כן הוא זכאי לפדיון חופשה שנתית. אם המעסיק לא ניהל פנקס חופשה כדין, נטל ההוכחה עובר למעסיק להוכיח שהעובד ניצל את כל ימי החופשה העומדים לרשותו על פי הדין, ולכן הוא אינו זכאי לפדיון חופשה.

חשוב לדעת

 • לפי חוק הגנת השכר, על המעסיק לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד תלוש שכר שיפרטו, בין היתר, את מספר ימי החופשה שניתנו לעובד, את סכום התשלום בגינם ואת יתרת ימי החופשה.
 • בע"ע 21920-02-13(ניתן ביום 01.06.2015) קבע בית הדין הארצי לעבודה שתלושי השכר אינם תחליף לפנקס החופשה, אך ניתן להסתמך על תלושי השכר כדי לקבוע את מספר ימי החופשה המגיעים לעובד ולהחליט אם המעסיק שילם לעובד את מלוא ימי החופשה המגיעים לו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים