הקדמה:

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי אינם רשאים ללמוד לימודים סדירים, אלא באישור מיוחד
לימודים שאינם סדירים אינם מחייבים קבלת אישור
לצורך אישור הלימודים יש לפנות לארגון ההתנדבות המוכר, אשר רשאי לאשר היקף לימודים מסוים
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או מקומות שירות שונים, יפוג תוקפו של אישור הלימודים
למידע נוסף ראו חוברת מידע למתנדבים של רשות השירות הלאומי-אזרחי

מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי אינם רשאים ללמוד לימודים סדירים, מלבד במקרים בהם ניתן להם אישור לכך מטעם ארגון ההתנדבות המוכר.

 • לימודים סדירים הם לימודים במוסד להשכלה, בהיקף העולה על שעתיים שבועיות, או לימודים שארגון ההתנדבות המוכר מארגן, בהיקף העולה על 6 שעות שבועיות.
 • לימודים שאינם סדירים ולימודים הנדרשים ע"י המסגרת המפעילה לביצוע מטלות השירות אינם מחייבים קבלת אישור.
 • אישור לימודים תקף לשנת לימודים אחת, שהיא גם שנת שירות אחת. לשם קבלת אישור ללימודים בשנת התנדבות נוספת, יש להגיש בקשה חדשה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על המתנדב/ת להגיש לארגון ההתנדבות המוכר בקשה בכתב על-גבי טופס שיינתן מאת ארגון ההתנדבות (טופס לדוגמא).
 • הבקשה תכלול את פרטי המוסד החינוכי ואת ההיקף המתוכנן של שעות הלימוד השבועיות.
 • יש לצרף לבקשה העתק מתוכנית הלימודים.
 • בנוסף, על המסגרת המפעילה לאשר על גבי טופס הבקשה את הסכמתה ללימודי המתנדבת בהתאם לתוכנית האמורה, וכי הלימודים אינם פוגעים בשעות ההתנדבות השבועיות.

תנאים לאישור תוכנית לימודים

 • ארגון ההתנדבות המוכר יאשר תוכנית לימודים סדירים, רק אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • היקף הלימודים הסדירים אינו עולה על 6 שעות שבועיות למתנדב/ת בשנה הראשונה.
  • היקף הלימודים הסדירים אינו עולה על 12 שעות למתנדב/ת בשנה השנייה.
  • הלימודים הסדירים לא יפגעו בתפקודו/ה של מתנדב/ת ולא ימנע להשלים את מכסת ההתנדבות במסגרת תפקידו/ה.
  • יש בלימודים הסדירים כדי לתרום לקידום מעמדה החברתי – כלכלי של המתנדבת.
 • אם היקף הלימודים הסדירים שמתבקש לאשרם עולה על 12 שעות שבועיות המאושרות, יבקש הגוף המוכר את אישור רשות השירות הלאומי-אזרחי, באמצעות בקשה חריגה בכתב, בצרוף כל המסמכים.

ביטול אישור ללימודים

חשוב לדעת

 • לימודים שאינם לימודים סדירים וכן לימודים הנדרשים על ידי המסגרת המפעילה לצורך ביצוע מטלות השירות, אינם מחייבים קבלת אישור.
 • לא ניתן לקבל אישור עבודה ואישור לימודים בו זמנית בשנה הראשונה להתנדבות. בשנת השירות השנייה ניתן לקבל אישורים בו זמנית.
 • ערך זה מתייחס למתנדבים בשירות לאומי-אזרחי שהם בעלי פטור משירות צבאי בלבד. הערך אינו מתייחס לשירות לאומי-אזרחי לגברים חרדים, בעניינם חלים תנאי וכללי שירות שונים. להרחבה בנושא שירות לחרדים, ראו פורטל שירות לאומי-אזרחי לחרדים.

ארגוני התנדבות מוכרים

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות