הקדמה:

חיילים בשירות סדיר (חובה או קבע) רשאים להיות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיותחיילים בשירות סדיר (חובה או קבע) העומדים בתנאי הזכאות להגשת מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות, יכולים להיות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות.

מי זכאי

הפסקת השירות ודחייתו למועמדים בבחירות

 • חייל שטרם החל שירות סדיר או טרם התייצב להשלמת שירות סדיר - חייל שעוד לא התחיל את השירות הסדיר או לא השלים את שירותו הסדיר ושמו נכלל ברשימת המועמדים לבחירות לרשות מקומית, יידחה את מועד התייצבותו לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר עד יום הבחירות.
 • חייל בשירות סדיר -
  • חייל בשירות סדיר ששמו נכלל ברשימת המועמדים בבחירות לרשות מקומית חייב ליידע על כך את מפקד יחידתו, שיעביר את ההודעה לאכ"א - מחלקת פרט.
  • החייל יגיש בקשה לדחיית שירותו הסדיר ויוצב על ידי בקו"ם לר"ם 8 למשך התקופה שבין מועד הגשת מועמדותו לבין יום הבחירות.
 • קצין או נגד בשירות קבע -
 • ההתחייבות לשירות קבע של קצין או נגד בשירות קבע המודיעים ששמם נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשויות המקומיות תותר.
 • חייל בחופשת פרישה משירות קבע, המתמודד בבחירות לרשויות המקומיות או בבחירות מקדימות לבחירות אלה ("פריימריס") ונדרש, עקב כך, לפרוש מצה"ל לפני שהשלים את כל חופשת הפרישה, יוכל להגיש בקשה לחזור ולנצל את חופשת הפרישה, אם נכשל בבחירות או בבחירות המקדימות.

חיילים שנבחרו כחברי מועצה או כראשי רשויות מקומיות

 • חייל בשירות חובה שנבחר כחבר מועצה או כראש רשות מקומית, יובא עניינו להחלטת מפקד בקו"ם, המוסמך להחליט על אחד מאלה:
  • דחיית השירות הסדיר למשך כל תקופת הכהונה והצבתו לר"ם 8 לתקופה של דחיית השירות. בתום התקופה, יובא עניינו שוב בפני מפקד בקו"ם, שיחליט על אחד מאלה:
   • החייל ישרת את יתרת השירות הסדיר שהוא חייב, כולו או חלקו.
   • החייל ישוחרר מיתרת השירות הסדיר.
  • שחרור החייל משירות סדיר והצבתו לר"ם 80 למשך כל תקופת כהונתו.
 • חייל שטרם התייצב לשירות סדיר או להשלמת שירות סדיר, ונבחר להיות חבר מועצה או ראש רשות מקומית - תוארך דחיית שירותו, החל מיום הבחירות למשך כל תקופת כהונתו כחבר מועצה או כראש רשות מקומית.

גורמי ממשל

תודות

 • פ"מ 33.0113: בחירות לרשויות המקומיות - חיילים בשירות סדיר ועובדי צה"ל