המידע הנוגע למצב בריאותו של החולה הוא מידע פרטי וסודי שלו. לחולה הזכות להחליט למי למסור מידע זה
לצורך מסירת מידע רפואי של המטופל לקרוביו, יש צורך בגילוי הסכמה מצד המטופל
בעת קבלה לאשפוז, המטופל מתבקש לציין בטופס מיוחד, למי מותר לצוות הרפואי למסור מידע אודות הטיפול הרפואי שעליו לעבור, אם יהיה במצב של חוסר הכרה


כל מידע הנוגע למצב בריאותו של האדם, הוא מידע פרטי וסודי. הסוד הרפואי הוא סודו של החולה, והוא חלק מפרטיותו ומכבודו. חובת השמירה על הסודיות הרפואית של המטופל, היא אבן יסוד ברפואה.

 • לצורך מסירת מידע רפואי של המטופל לקרוביו, יש צורך בגילוי הסכמה מצד המטופל. הסכמת המטופל יכולה להיות במפורש או במשתמע, בע"פ בכתב או בדרך של התנהגות.
דוגמה
כאשר חולה מגיע לבדיקה אצל רופא, כשהוא מלווה באדם קרוב, והוא משתף את אותו אדם בהתייעצות עם הרופא, הרי שהוא מגלה בכך את דעתו, שהדברים הנאמרים בהתייעצות לא יהיו חסויים בפני אותו אדם.

מי זכאי?

 • למלווים ולבני משפחתו של המטופל, אין מעמד מוגדר בחוק זכויות החולה. למרות זאת, בדרך כלל הצוות הרפואי משתף את בני המשפחה.
 • כשמדובר בקבלת מידע מהרשומה הרפואית זכותו של המטופל לקבל את המידע. בני משפחה של המטופל יכולים לקבל את המידע עבור המטופל, כאשר ברשותם כתב ויתור סודיות החתום בידי המטופל. ראו פרטים על ההליך בקבלת מידע מהרשומה הרפואית.

תהליך מימוש הזכות

 • על המטופל לציין בכתב או בע"פ (וההודעה תתועד) למי הוא מאשר לצוות הרפואי למסור את המידע הרפואי אודות הטיפול שעליו לעבור, במקרה שיהיה חסר הכרה.
 • לפירוט בעניין הליך קבלת מידע מהרשומה הרפואית, ראו קבלת מידע מהרשומה הרפואית.

מסירת מידע רפואי לקרובי משפחה כשהחולה חסר הכרה

 • בכל מוסד רפואי צריך להימצא "טופס מסירת מידע לקרובים", שניתן לחולה בעת קליטתו בבית החולים ולפני פעולה פולשנית, שבו יציין את שמות האנשים שלהם הוא מאשר למסור מידע רפואי.
 • הנוהל הוא, שבעת קבלה/כניסה לאישפוז, או בעת טיפול בטשטוש או הרדמה מלאה, מבקשים מהמטופל לציין בכתב (או בעל-פה כאשר ההודעה מתועדת), למי הצוות הרפואי רשאי למסור מידע לגבי הטיפול (לפני, תוך כדי ואחרי הטיפול*, במצב שהחולה יהיה חסר הכרה.
 • אם המטופל לא ציין למי מותר למסור את המידע, על הצוות הרפואי למסור את המידע אך ורק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
 • טופס זה למסירת מידע אינו מהווה ייפוי כוח לקבלת החלטות או כתב ויתור סודיות.
 • לפירוט בנושא קבלת מידע מהרשומה הרפואית של המטופל, ראו קבלת מידע מהרשומה הרפואית.

מסירת מידע רפואי על קטין

חשוב לדעת

 • זכותו של בן משפחה להיות נוכח בעת ביקור רופאים במחלקה אינה מוסדרת בחוק, לכן ההחלטה אם לאשר נוכחות בן משפחה תלויה במדיניות של כל בית חולים.
 • בדרך כלל, יש אפשרות לבן משפחה לשוחח עם רופא בכיר/מנהל המחלקה, בשעות שהוגדרו מראש.
 • על הנהלת המוסד הרפואי לקבוע כללים להסדרת ביקורי אורחים אצל המאושפז, כאשר בין היתר, הנוהל המוסדי צריך להתייחס לקביעת מועדי פניה אל הרופא המטפל לצורך קבלת מידע אודות המטופל המאושפז.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.