בני משפחה של שבויים, חטופים ונעדרים זכאים לקבל מענקים רבעוניים - אחת ל-3 חודשים
מענק רבעוני בסך 90,000 ₪ מחולק בין ההורים לבן/בת הזוג (או בין קרובי משפחה אחרים אם אין הורים או בן/בת זוג שיכולים לקבל את המענק)
מענק רבעוני בסך 21,000 ₪ משולם לכל אחד מהילדים והאחים, בתנאי שהם לא מקבלים תגמול חודשי בתור הילדים/האחים של אותו חטוף או נעדר
תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 06.11.2025

החל מ-07.10.2023 בני משפחה של שבויים, חטופים ונעדרים זכאים לקבל מענק רבעוני (כל 3 חודשים) שנועד לסייע להם במאמצים לשחרור השבוי/החטוף או לאיתור הנעדר.

 • אם השבוי, החטוף או הנעדר משרת בצה"ל או בכוחות הביטחון, המענקים ישולמו לבני המשפחה על-ידי משרד הביטחון - אגף משפחות.
 • בשאר המקרים המענקים ישולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • בני המשפחה של השבויים, החטופים והנעדרים:
  • בני/בנות זוגם (מנישואים או ידועים בציבור)
  • הוריהם
  • אחיהם ואחיותיהם - כולל אח/ות חורג/ת שגר/ה עם החטוף/הנעדר באותו בית (עם שני הוריהם) לפני שמלאו לאחד מהם 21
  • ילדיהם
 • אם אין בני/בנות זוג, הורים, אחים וילדים שיכולים לקבל את המענק, עשויים לקבל אותו קרובי משפחה אחרים - אם פקיד התביעות בביטוח הלאומי או קצין התגמולים במשרד הביטחון ימצא שהתשלום יופנה למאמצים לשחרור החטוף או לאיתור הנעדר.

מענק בסך 90,000 ₪

 • מענק רבעוני בסך 90,000 ₪ יחולק בין בני המשפחה של החטופים והנעדרים, לפי הסדר הבא -
 • אם יש לחטופים ולנעדרים הורים ובן/בת זוג:
  • 45,000 ₪ ישולמו לבן/בת הזוג.
  • 22,500 ₪ ישולמו לכל אחד מההורים (בין אם הם יחד או פרודים).
  • אם יש רק הורה אחד ישולמו לו 45,000 ₪.
 • אם אין לחטופים ולנעדרים בן/בת זוג (או ששני בני הזוג חטופים או נעדרים):
  • 45,000 ₪ ישולמו להורים.
  • 45,000 ₪ ישולמו לילדים בגיל 21 ומעלה, ואם אין ילדים בגיל זה הסכום יחולק בין ההורים.
  • אם אין גם הורים, המענק ישולם לקרוב משפחה אחר (או יחולק בין מספר קרובים) בהתאם לנסיבות.
 • אם אין לחטופים ולנעדרים הורים (או שגם הוריהם חטופים או נעדרים):
  • 45,000 ₪ ישולמו לבן/בת הזוג.
  • 45,000 ₪ יחולקו בין ילדיהם שגילם 21 ומעלה, ואם אין ילדים בגיל זה הסכום יחולק בין האחים והאחיות של החטופים והנעדרים שגילם 21 ומעלה.
  • אם אין גם אחים או אחיות, הסכום ישולם לקרוב משפחה אחר (או יחולק בין מספר קרובים) בהתאם לנסיבות.
 • אם אין לחטופים ולנעדרים בן/בת זוג והורים (או שגם הם חטופים או נעדרים):
  • כל סכום המענק (90,000 ₪) יחולק בין ילדיהם שגילם 21 ומעלה.
  • אם אין ילדים בגיל 21 ומעלה:
   • 45,000 ₪ יחולקו בין האחים והאחיות של החטופים והנעדרים שגילם 21 ומעלה.
   • 45,000 ₪ ישולמו לקרוב משפחה אחר (או יחולקו בין מספר קרובים) בהתאם לנסיבות.
   • אם אין גם אחים/אחיות בגיל 21 ומעלה, כל המענק ישולם לקרוב משפחה אחר (או יחולק בין מספר קרובים) בהתאם לנסיבות.

מענק בסך 21,000 ₪ לילדים ולאחים

 • מענק רבעוני בסך 21,000 ₪ משולם לכל אחד מהילדים ולכל אחד מהאחים/האחיות של החטופים והנעדרים.
 • המענק לא ישולם למי שמקבלים תגמול חודשי בתור הילדים או האחים של אותו חטוף או נעדר.

הליך מימוש הזכות

 • המענק משולם באופן אוטומטי אחת ל-3 חודשים, כל עוד החטוף לא שוחרר או הנעדר לא אותר.
 • לבני משפחה של חטופים ונעדרים מאירועי 07.10.2023, המענק עבור הרבעון הראשון (07.10.2023 - 07.01.2024) יועבר לחשבון הבנק עד 23.11.2023.
 • המענקים ישולמו כל עוד החטוף לא שוחרר או הנעדר לא אותר, אולם:
  • מענק שכבר שולם לא יוחזר גם אם באותה תקופה החטוף שוחרר או הנעדר אותר.
  • המענק הראשון ישולם גם אם החטוף שוחרר לפני כן וגם אם הנעדר אותר בתקופה שבין 08.11.2023 למועד תשלום המענק.

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את כספי המענק ולא להעביר אותם לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 30 ימים מהרגע שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 07.10.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף במלחמת חרבות ברזל, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
  • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.
 • עם זאת, במקרה שמקבלי המענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הכספים למי שזכאים למזונות.

חשוב לדעת

 • סכומי המענק שישולמו לבן משפחה אחד במצטבר לא יעלו על 200,000 ₪ ברבעון.
 • המענק לא ייחשב להכנסה לעניין כל דין.
 • בני משפחה של מי שהיו חטופים ונעדרים לפני 07.10.2023 זכאים לקבל את המענקים שצוינו החל מהרבעון שמתחיל ב-07.10.2023, וכל עוד החטוף לא שוחרר או הנעדר לא אותר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים