ניתן להטיל עיקול על מיטלטלין (רכוש שאינו דירה או מקרקעין) של החייב ולמכור אותם אם החייב אינו משלם את החוב בהוצאה לפועל
החוק מפרט שורה של פריטים שאותם אסור לעקל
במסגרת העיקול רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להיכנס לכל מקום שבו נמצאים הנכסים של החייב כדי לעקל אותם
אם החייב לא יפרע את החוב תוך 14 יום מיום הטלת העיקול, ניתן להורות על מכירת הנכסים שעוקלו ולהשתמש בכספים שיתקבלו ממכירתם לצורך פרעון החוב
אם אדם אחר שאינו החייב טוען שהוא הבעלים של הנכסים שעוקלו, הוא רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל עיכוב הליכים ולפנות לבית המשפט שיכריע בנושא הבעלות
למידע נוסף ראו בקשה לעיקול ומכירת מיטלטלין (רכוש) באתר רשות האכיפה והגבייה

אם החייב לא משלם את החוב או לא עומד בצו תשלומים, ניתן להטיל עיקול על נכסיו ולאחר מכן למכור אותם.

 • צו עיקול של מיטלטלין (נכסים שאינם דירה או מקרקעין אחרים) מסמיך את מנהל לשכת ההוצאה לפועל לבצע את כל הפעולות הבאות:
  • לעקל את המיטלטלין
  • להוציאם או להשאירם במקום הימצאם (ובמקרה כזה רשאי לסגור אותם במנעול או להפרידם מנכסים אחרים שאינם מעוקלים);
  • לפרוץ לכל מקום, שבו נמצאים או עשויים להימצא נכסיו של החייב ולעקל אותם;
  • להתגבר על התנגדות לביצוע ההליך.
 • כאשר מדובר בנכסים שהעברתם טעונה רישום, כמו רכב, ניתן לבצע את העיקול באמצעות רישום (למשל עיקול ברישומי משרד הרישוי), דבר שימנע מהחייב למכור או להעביר את הבעלות באותם נכסים לאדם אחר.
 • במקרה שהחייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את הנכסים שעוקלו, ולפרוע את החוב באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין של החייב אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לחייב האזהרה;
  2. החייב לא פרע את החוב ולא עמד בצו תשלומים.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • על הזוכה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה (טופס 504)
 • במקרה של עיקול מיטלטלין, יש לבחור את סוג העיקול המבוקש בסעיף 3 ("עיקול מיטלטלין") ולסמן ב- X את הפעולה המבוקשת:
  • בקשה מס' 01 - עיקול מיטלטלין
  • בקשה מס' 21 - הוצאת מיטלטלין ומכירתם (כאשר רוצים להוציא את המיטלטלין מהמקום בו הם נמצאים)
 • במקרה של עיקול כלי תחבורה, יש לבחור את סוג העיקול המבוקש בסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה") ולסמן ב- X את הפעולה המבוקשת:
  • בקשה מס' 13 - רישום עיקול כלי תחבורה (כאשר רוצים לבצע את העיקול באמצעות רישום במשרד הרישוי)
  • בקשה מס' 32 - תפיסת רכב (כאשר רוצים לתפוס את הרכב פיזית ולמנוע מהחייב לעשות בו שימוש). במקרה כזה החייב צריך לצרף לבקשה דו"ח עיון לגבי הרכב מאת רשם המשכונות, ואם מדובר בחברה בע"מ, יש לצרף דו"ח שיעבודים מרשם החברות.
 • במקרה שהנכסים (או חלקם) נמצאים בשטח שהמחזיק בהם הוא צד שלישי (אדם שאינו החייב בתיק ואינו הזוכה), רשאי הזוכה לבקש כי העיקול יתבצע ללא הודעה מוקדמת:
  • על-פי החוק, כאשר יש צורך בכניסה לשטח של צד שלישי לצורך עיקול נכסי החייב, העיקול בפועל מתבצע רק לאחר שניתנה הודעה מוקדמת לצד השלישי.
  • במקרים שבהם יש חשש שההודעה המוקדמת תסכל את ביצוע העיקול, רשאי הזוכה לבקש כי העיקול יתבצע ללא מתן הודעה מוקדמת למחזיק בשטח.
  • לשם כך עליו לצרף תצהיר שבו הוא מפרט את הסיבות לבקשתו, ועליו לשכנע באמצעותו את רשם ההוצאה לפעול כי מתן ההודעה המוקדמת יסכל את העיקול.
דוגמה
ציוד של החייב נמצא בביתם של הוריו. כדי להיכנס לבית זה יש להודיע להורים מראש (מכיוון שמדובר בבית שהמחזיק בו אינו החייב). אם יש חשש שההורים יודיעו על כך לבנם (החייב) וכתוצאה מכך הבן ייקח את הציוד ויעביר אותו למקום אחר, הדבר יסכל את ביצוע העיקול. במקרה כזה רשאי רשם ההוצאה לפועל לאפשר את ביצוע העיקול ללא הודעה מוקדמת.

אופן הגשת הבקשה

 • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • איזור אישי לבעלי סיסמה- זוכה שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה ב"איזור האישי לבעלי סיסמה" באתר רשות האכיפה והגבייה:
   • את הבקשה יש להגיש בקוד בקשה 988 (בקשה כללית).
   • בהגשת בקשה באיזור האישי לא נדרש לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לפרט את הנימוקים לבקשה במקום המתאים.
  • איזור אישי לעורכי-דין בעלי כרטיס חכם- עורכי-דין בעלי כרטיס חכם, יכולים להגיש את הבקשה ב"איזור האישי לבעלי כרטיס חכם" באתר רשות האכיפה והגבייה:
   • בקשה לרישום עיקול מיטלטלין יש להגיש בקוד בקשה 1.
   • בקשה להוצאת מעוקלים יש להגיש בקוד בקשה 21.
   • בהגשת בקשה באיזור האישי לא נדרש לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לפרט את הנימוקים לבקשה במקום המתאים.
  • דוא"ל או פקס- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדוא"ל או בפקס ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • דואר- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדואר ישראל ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • הגשה ידנית בלשכה- ניתן להגיש את הבקשה בלשכה שבה מתנהל התיק, לאחר זימון תור מראש בלבד.

שלבי ההליך

 • לאחר מתן צו העיקול אחראי מנהל לשכת ההוצאה לפועל על ביצוע העיקול.

כניסה לחצרים של החייב

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להיכנס לביתו או שטח אחר של החייב, שבו עשויים להימצא המיטלטלין של החייב כדי לעקל אותם.

כניסה לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להיכנס לכל מקום, ולעקל את המיטלטלין של החייב הנמצאים שם.
 • כאשר מדובר בשטח שאינו בהחזקת החייב, לפני הכניסה לשטח זה על מנהל הלשכה למסור למי שמחזיק בשטח הודעה על הצו ועל כוונתו להיכנס אליו.
 • אם יש חשש שמסירת ההודעה המוקדמת תסכל את ביצוע העיקול, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות בצו שהעיקול יבוצע ללא הודעה מוקדמת. (כאמור לעיל, על הזוכה להגיש בקשה מיוחדת לשם כך).

פתיחת חצרים וכלים נעולים

 • במקרה שהשטח או כלים, שבהם עשויים להימצא מיטלטלין של החייב, נעולים, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לפתוח או לפרוץ אותם, בתנאי שיקפיד על שני התנאים הבאים:
  1. הפתיחה או הפריצה תיעשה בפני עד אחד נוסף על מנהל הלשכה;
  2. לאחר הפתיחה או הפריצה ידאג לסגור אותם.

הוצאת המעוקלים או השארתם במקום הימצאם

 • לאחר הכניסה לשטח, שבו נמצאים המיטלטלין, מנהל לשכת ההוצאה לפועל ינקוט את אחד הצעדים הבאים:
  • יוציא את המיטלטלין המעוקלים ממקום הימצאם;
  • ישאיר את המיטלטלין המעוקלים במקום הימצאם ויסגור אותם במנעול;
  • יפריד אותם במידת האפשר מן המיטלטלין האחרים הנמצאים שם.
 • אסור להוציא את המיטלטלין ממקומם אם נמצא במקום קטין מתחת לגיל 16 ולא נמצא איתו הורה או אדם בגיר (מעל גיל 18) שנחזה להיות האחראי עליו. למרות זאת, אם קבע רשם ההוצאה לפועל כי בנסיבות העניין לא ניתן לבצע את הצו בדרך אחרת, ניתן יהיה להוציא את המעוקלים בכל זאת.
 • עיקול כסף מזומן
  • מבצע העיקול ירשום את סכום המזומנים בדו"ח הביצוע ויפקיד אותם בתוך 24 שעות בקופת ההוצאה לפועל.
 • עיקול שטרות
  • מבצע העיקול יציין את פרטי השטרות בדו"ח, ויפקיד אותם בתוך 24 שעות בבנק או במקום אחר שעליו הורה רשם ההוצאה לפועל.
 • עיקול תכשיטים
  • מבצע העיקול יציין בדו"ח את התיאור המלא של התכשיטים ויפקיד אותם בתוך 24 שעות בכספת שבלשכת ההוצאה לפועל או במקום בטוח אחר שהורה עליו רשם ההוצאה לפועל.
 • עיקול מחשב
  • כאשר אחד המיטלטלין המעוקלים הוא מחשב, במעמד העיקול ייתן מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב או למחזיק במחשב הודעה בכתב כי עליו למחוק, תוך 10 ימים, כל מידע המצוי במחשב.
  • אם במעמד העיקול לא נכח החייב או המחזיק במחשב, ישאיר מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה בכתב על הדרישה למחוק את המידע מהמחשב, בחצרים שבהם בוצע העיקול.
  • ניתן יהיה להוציא את המחשב מאותם חצרים רק לאחר שחלפו 10 ימים מיום הטלת העיקול על המחשב.
 • עיקול רכב

מינוי נאמן על המיטלטלין

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי למנות אדם שהסכים לכך להיות נאמן על המיטלטלין המעוקלים. מנהל הלשכה יכול לקבוע כי החייב עצמו יהיה נאמן על המיטלטלין גם אם החייב אינו מסכים לכך.
 • למידע על תפקידיו, חובותיו ואחריותו של הנאמן ראו: נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל.

מכירת המעוקלים

 • אם תוך שבעה ימים מיום ביצוע העיקול ברישום, לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה לבקש להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם.
 • אם מדובר בנכסים שעשויים להתקלקל, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירתם המיידית.
 • הוכחת הבעלות על המיטלטלין לפני המכירה
  • מיטלטלין שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, לא יימכרו כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל שהם רכושו של החייב.
  • אם לא הוכח שהם רכושו של החייב, יבוטל העיקול.
  • מי שרואה עצמו נפגע על-ידי החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין הבעלות על המיטלטלין, רשאי לבקש ממנו לעכב את ביצוע המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט לעניין הבעלות על המיטלטלין המעוקלים.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת דעתו.
דוגמה
אחד המיטלטלין המעוקלים הוא תכשיט כלשהו. חברתו של החייב טוענת שהיא הבעלים של התכשיט. במקרה כזה היא רשאית לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את המכירה כדי שתוכל לפנות לבית המשפט כדי שיצהיר שהיא בעליו של התכשיט.
 • פסק דין בתובענה לעניין הבעלות במיטלטלין האמורים, אין בו כדי לבטל את מכירתם בהוצאה לפועל לאחר שבוצעה, או לפגוע בזכויות הקונה שרכש את אותם מיטלטלין בתום לב.
דוגמה
בדוגמה הקודמת, אם פנתה החברה לבית המשפט כדי שיצהיר כי היא הבעלים של התכשיט אך בינתיים התכשיט נמכר במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, והאדם שקנה את התכשיט עשה זאת בתום לב מבלי לדעת על האפשרות שאולי התכשיט אינו שייך לחייב, המכירה תהיה תקפה, והקונה יישאר בעליו של התכשיט.
 • השהיית המכירה
  • רשם ההוצאה לפועל או בית משפט רשאים לצוות על השהיית המכירה בתנאי שהוגשה בקשה על-ידי מי שעשוי להיפגע מהמכירה.
  • ההשהייה לא תעלה על 30 יום.
  • על המבקש להפקיד ערבון לכיסוי הוצאות השמירה על המיטלטלין בתקופת ההשהיה. אם לא הפקיד את הערבון, תבוטל ההשהיה תוך שבעה ימים.

ביטול עיקול

 • לאחר סילוק החוב בתיק יבטל מנהל לשכת ההוצאה לפועל את העיקול ואת מינויו של הנאמן ויחזיר לידי החייב את המיטלטלין שנשארו בידיו.
 • החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול גם אם לא סולק החוב. למידע נוסף ראו בקשה לביטול עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל.

ערעור

חשוב לדעת

מיטלטלין שאסור לעקל

נכסים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי

 • כאשר נכסים של החייב מוחזקים על-ידי צד שלישי, כגון חשבונות בנק, קופות גמל, גורמים החייבים סכומי כסף לחייב וכן כל גורם שמחזיק בנכסי החייב, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לעיקול נכסים אלה (הבקשה תתייחס רק לנכסים שמוחזקים אצל צד שלישי ולא תכלול את נכסי החייב הנמצאים אצל החייב עצמו).
 • למידע נוסף ראו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי.

עלויות ביצוע העיקול

 • ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.

מכירת המיטלטלין יכולה להוביל לפשיטת רגל

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים