הקדמה:

ילדים בגיל 18-6 שגדלים ללא הוריהם זכאים למענק בתחילת כל שנת לימודים, בהתאם לתנאים שיפורטו
המענק הוא בסך 1,046 ₪ לכל ילד (נכון לשנת 2022)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק לימודים משולם עבור ילדים הגדלים ללא הוריהם, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת 2022, סכום המענק הוא 1,046 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2021 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2004 ל-31.12.2015.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2022 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2005 ל-31.12.2016.
 • לאיתור שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


מי זכאי?

 • מי שבמשמורתם ילד/ה שעונה על אחד מאלה:
  • הילד/ה התייתמ/ה משני ההורים.
  • הילד/ה עלה/תה לארץ ללא ההורים.
  • לפחות אחד מהורי הילד/ה תושב ישראל ושני ההורים נטשו את הילד/ה, או שאחד מההורים נטש את הילד/ה וההורה השני נעדר או לא מתגורר עם הילד/ה ולא ממלא באופן קבוע את חובותיו כהורה.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים, עד ל-10 באוגוסט שלפני תחילת שנת הלימודים.
 • מי שלא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים