מקבלי תגמול חודשי לנפגע פעולת איבה שמממנים לילדיהם עד גיל 30 לימודים על-תיכוניים עשויים להיות זכאים למענק השתתפות במימון הלימודים
המענק ניתן למשך עד 3 שנים (מלבד למקרים שבהם תוכנית הלימודים נמשכת 4 שנים)
המענק הוא בשיעור 40% משכר הלימוד ששולם בפועל, אך לא יותר מ-40% משכר הלימוד המירבי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שמקבלים תגמול חודשי עשויים להיות זכאים למענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים לילדיהם שטרם מלאו להם 30.

שיעור המענק

 • המענק הוא בשיעור 40% משכר הלימוד שההורים שילמו בפועל ובכל מקרה לא יותר מ-40% משכר הלימוד היסודי שנקבע על-ידי המועצה להשכלה גבוהה לאותה שנה.
 • הורים שנכותם הוכרה רק לאחר תחילת שנת הלימודים יהיו זכאים למענק חלקי (1/10 מהמענק כפול מספר החודשים שנותרו עד סיום שנת הלימודים).

תקופת הלימודים המזכה במענק

 • המענק משולם למשך תקופה של עד 3 שנות לימוד לקראת תואר ראשון, או לקראת תעודת הסמכה מוכרת.
 • במקצועות שבהם יש חובה ללמוד למעלה מ-3 שנים ברצף לשם השגת תואר ראשון או תעודת הסמכה מוכרת, המענק ישולם למשך שנה נוספת, וסך הכל לתקופה של עד 4 שנות לימוד, בתנאי שלא נקטע רצף הלימודים.
 • הזכאות למענק עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהשתתפות בשני קורסים לפחות בסמסטר, למשך 3 שנים.
 • מי שקיבלו השתתפות במימון לימודי ילדיהם בכיתה י"ג-י"ד במשך שנה או שנתיים, יהיו זכאים להשתתפות חלקית במימון לימודים אקדמיים למשך שנה או שנתיים נוספות, כך שסך כל המימון לא יעלה על 3 שנים.

מי זכאי?

 • מקבלי תגמול חודשי לנפגע פעולת איבה שמממנים לילדיהם לימודים על-תיכוניים במוסדות שיפורטו בהמשך.
 • המענק ניתן עבור ילדים שטרם מלאו להם 30 ושאינם זכאים לקבל מהמדינה מימון (מלא או חלקי) של שכר הלימוד.

מוסדות הלימודים שהמענק ניתן ללומדים בהם

 • מוסד מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה שהלימודים בו מקנים תואר אקדמי.
 • בית ספר על תיכוני שמעניק תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי בסיום הלימודים.
 • מוסד שמעניק בסיום הלימודים תעודת הסמכה על-פי הרשאה חוקית שניתנה לו.
 • בית ספר לטכנאים והנדסאים שהלימודים בו נמשכים ברצף לאחר התיכון (כיתות י"ג-י"ד).

תהליך מימוש הזכות

 • בכל שנה בסיום הסמסטר הראשון ללימודים (ורק אחרי ה-1 בפברואר) יש למלא ולהגיש לפקיד השיקום במוסד לביטוח לאומי טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המעיד על לימודי הילדים בשנת הלימודים הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.
  • אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים שהונפק לאחר תום הסמסטר הראשון ומפרט את רכיבי שכר הלימוד. במקום האישור הממוכן, יש אפשרות להחתים את הנהלת המוסד על הנספח הרלוונטי בטופס הבקשה שמולאו בו כל הפרטים הנדרשים, כולל שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל לאחר כל הניכויים (מלגות שאינן במסגרת פרויקט פרח, הנחות וכו').
  • אם הילדים הם חיילים בשירות חובה בצה"ל, יש לצרף אישור זכאות ללימודים ממינהל הסגל בצה"ל (אישור מהיחידה שבה הם משרתים לא יתקבל).
 • הבקשה תטופל והפונים יקבלו תשובה בתוך 14 ימים מהיום שבו הגישו את כל המסמכים הנדרשים.
 • המענק ישולם בהמשך לזכאים עבור שנת הלימודים השוטפת.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להגיש בקשה לתשלום עבור שנים קודמות.
 • הזכאים יכולים לקבל את מענק לימודים עבור כל אחד מילדיהם פעם אחת בלבד.
 • אם נפגעי פעולת האיבה נפטרו והסיוע במימון הלימודים החל לפני פטירתם, הילדים יהיו זכאים להמשיך ולקבל אותו עד תום תקופת הזכאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים