הקדמה:

נפגע פעולת איבה עשוי להיות זכאי למענק לימודים עבור ילדיו הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
הזכאות היא למשך כל אחת משנות הלימודים התקניות לתואר
ילדיו של נפגע פעולת איבה שנפטר זכאים למענק בתנאי שהתחילו ללמוד לפני פטירתו
גובה המענק הוא 40% משכר הלימוד ששולם בפועל, אך לא יותר מ–40% משכר הלימוד המרבי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה


נפגע פעולת איבה בדרגת נכות 10% או יותר (המקבל תגמול חודשי) זכאי להשתתפות במימון לימודי ילדיו עד גיל 30 (בתנאי שהוא המפרנס היחידי או העיקרי שלהם).

 • הזכאות היא בהתאם לתנאים המפורטים למטה (ראו בפסקת "מי זכאי").
הערת עריכה
שוב: תגמול חודשי ניתן רק לנכה 20% ומעלה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.03.2014, 10:55 (IST)

מי זכאי?

 1. הוא נכה בדרגת נכות 10% לפחות;
 2. הוא מקבל תגמול חודשי;
 3. ילדיו הם בני 30 לכל היותר, ולומדים כסטודנטים מן המניין במוסד להשכלה גבוהה לתואר ראשון, או בסמינר למורים, או בבית ספר טכנולוגי להנדסאים/טכנאים או בבית ספר לאחיות;
 4. הוא המפרנס העיקרי של ילדיו.
 • למענק זכאים גם ילדיו של נפגע פעולת איבה נכה שנפטר, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
 1. בן זוגו של הנכה מקבל תגמולים (וכל עוד הוא מקבל תגמולים);
הערת עריכה
מה קורה אם אין לו בן זוג? האם הילדים לא זכאים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.03.2014, 10:55 (IST)
 1. הילדים החלו לימודיהם טרם פטירתו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למענק על גבי טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי פעולת איבה במוסדות על-תיכוניים.
 • את הבקשה למענק יש להגיש בכל שנה מחדש בסיום הסמסטר הראשון ללימודים (ולא לפני כן), אך לא לאחר סיום שנת התקציב. בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תכובד.
הערת עריכה
מתי נגמרת שנת התקציב?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.03.2014, 10:55 (IST)

גובה המענק

 • גובה המענק הוא 40% משכר הלימוד ששולם בפועל (לאחר ניכוי מלגות, הנחות וכיו"ב), אך לא יותר מ–40% משכר הלימוד המרבי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

חשוב לדעת

 • המענק משולם עבור שנת הלימודים השוטפת, לאחר חודש מרץ בכל שנה, לתקופה של שלוש שנים. אם קבלת התואר מותנית בארבע שנות לימוד הזכאות תהיה לארבע שנים.
 • לא ניתן להגיש בקשה לתשלום עבור שנים קודמות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים