מרשם יילודים מכיל מידע על היריון או לידה שהושגו כתוצאה מהשתלת ביציות שנשאבו מגופה של תורמת
המידע במרשם הינו חסוי
 • מרשם יילודים מכיל מידע על היריון או לידה שהושגו כתוצאה מהשתלת ביציות שנשאבו מגופה של תורמת.
 • מרשם יילודים מכיל את פרטי הילודים שנולדו לנתרמת בתהליך של קבלת תרומת ביצית או לאם נושאת במסגרת הליך פונדקאות.
 • המרשם הינו חסוי ואינו פתוח לציבור.

ההודעות שיש למסור לאחראי על מרשם היילודים בבית משפט לפי חוק תרומת ביציות

הודעה על השגת היריון של נתרמת או של אם פונדקאית

 • הודעה על השגת היריון של נתרמת או של אם נושאת על פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כתוצאה מהשתלת ביציות שנשאבו מגופה של תורמת תימסר לשם הכנסתה למרשם.
 • הודעה זו ימסור הרופא המטפל או הרופא האחראי.
 • ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטיה האישיים של התורמת
  2. פרטיה האישיים של הנתרמת או האם הנושאת. -
  3. אם הביצית נתרמה מתורמת שאינה בת דתה של הנתרמת - יש לציין עובדה זו.
  4. אם לא נולד ילד לנתרמת או לאם הנושאת - ימסור הרופא המטפל או הרופא האחראי הודעה על כך למרשם היילודים, והרשם ימחוק את הפרטים הנוגעים להשתלה הנ"ל מהמרשם.

הודעה למרשם על לידת ילד לנתרמת, או קבלת יילוד מיועד למשמורת לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

 • ההודעה תכלול:
  1. שמו הפרטי, שם משפחה ומספר הזהות של היילוד.
  2. פרטים אישיים של הנתרמת ושל האב הגנטי של היילוד, אם אינו תורם זרע.
 • הודעה זו למרשם היילודים, תימסר ע"י הרופא המטפל.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.