הקדמה:

דף זה מפרט מי עונה על הגדרת "מתנדב" ועשוי להיות זכאי לתגמולים במקרה של פגיעה תוך כדי ההתנדבות
ההוראות החלות לגבי מתנדבים שנפגעו במהלך התנדבותם זהות להוראות החלות לגבי נפגעי עבודה
מי שונפגע במהלך התנדבותו בגוף מסוים ואינו עונה על הגדרת "מתנדב", לא יהיה זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיה זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כדי להיחשב כמתנדב ולהיות זכאי לתגמולים במקרה של פגיעה תוך כדי ההתנדבות, צריכים להתקיים התנאים שיפורטו בהמשך לגבי המתנדב, הגוף שהפנה אותו לפעולת ההתנדבות ותהליך הפנייתו להתנדבות.

 • פגיעה תוך כדי התנדבות נחשבת גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, גם אם לא יצא מביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, ובלבד שהתקיימו שאר התנאים המתחייבים לגבי תאונת עבודה.

הגדרת מתנדב

 1. מי שממלא ללא שכר חובת אבטחה לפי חוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותו לפי חוק שירות ביטחון.
 2. מי שהושיט עזרה לזולתו בהתאם לחובתו על-פי דין, כלומר: הושטת עזרה לנפגעים (כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי), עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו ועזרה לעובד ציבור על-פי דרישתו בעת אסון טבע.
 3. מי שמבצע "עבודה ציבורית" או "שירות לציבור" על-פי חוק העונשין. מדובר במי שבית המשפט המיר את ריצוי מאסרו בעבודה ציבורית, או למי שהורשע על-ידי בית המשפט וחויב בשירות לתועלת הציבור.
 4. מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, ולפי הכללים שנקבעו בתקנות. חיפוש אחר נעדרים ייחשב בתנאים מסוימים כפעולה להצלת חיים.
 5. מתנדב שלא בשכר במגן דוד אדום (מד"א).
 6. מתנדב שלא בשכר בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או בארגון המטפל בקבורה ואושר על-ידי שר העבודה (לעניין זה אושרו הגופים: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ; חברה קדישא "איחוד" בתל אביב; חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים; היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה; המועצה הדתית קרית גת; המועצה הדתית ליד ארגון זק"א - "חסד של אמת"; זק"א - זיהוי קורבנות אסון).
 7. כבאי מתנדב, כמשמעותו בחוק שירותי הכבאות- אדם שהתחייב למלא תפקיד ביחידת הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות, וכן מי שגויס לכיבוי שריפה על פי חוק הכבאות.
 8. מי שמבצע שירות בקהילה שלא בשכר במסגרת תכנית מהל"ב (תכנית ויסקונסין) שמטרתה החזרה לעבודה של מקבלי גמלה להבטחת הכנסה.
טיפ
מתנדבים מחו"ל שעונים על הקריטריונים שנקבעו לגביהם, מבוטחים בביטוח מתנדבים של המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף, ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הפניה מוקדמת להתנדבות

 • הפניית מתנדב לפעולת התנדבות על-ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת").
 • תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד לכל היותר.
 • על מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת לקבל הפניה מחודשת.
 • ראו דוגמה לטופס הפניה למתנדב באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • אדם שמתנדב בגוף מסוים אך אינו עונה על הגדרת מתנדב ונפגע במהלך התנדבותו לא יהיה זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיה זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, אם יעמוד בתנאים הנדרשים. למידע נוסף ראו דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
דוגמה
 • אדם המתנדב לסייע לקשיש בניקיון ביתו וסידוריו האישיים.
 • אדם המתנדב בהתארגנות חברתית או בפעילות קהילתית אחרת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים