מי שעונים על הגדרת "מתנדב" ונפגעו במהלך התנדבותם זכאים לתגמולים זהים לתגמולים שמקבלים נפגעי עבודה
מי שונפגעו במהלך התנדבותם ולא עונים על הגדרת "מתנדב" לא זכאים לתגמולים, אך עשויים לקבל דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות

כדי להיחשב כמתנדבים ולהיות זכאים לתגמולים במקרה של פגיעה תוך כדי ההתנדבות, צריכים להתקיים התנאים שיפורטו בהמשך.

טיפ
הוצאות אש"ל שקשורות להתנדבות לא נחשבות לשכר

סוגי המתנדבים

 • מי שממלאים ללא שכר חובת אבטחה לפי חוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת שנדרשת לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותם לפי חוק שירות ביטחון.
 • מי שהושיטו עזרה לזולת בהתאם לחובתם על-פי דין: עזרה לנפגעי תאונות דרכים (כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי), עזרה לשוטרים בעת מילוי תפקידם ועזרה לעובדי ציבור על-פי דרישתם בעת אסון טבע.
 • מי שמבצעים "עבודה ציבורית" או "שירות לציבור" על-פי חוק העונשין: בית המשפט הרשיע אותם וחייב אותם בשירות לתועלת הציבור או המיר את ריצוי מאסרם בעבודה ציבורית.
 • מי שביצעו בהתנדבות פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת (לא כולל בני משפחה מדרגה ראשונה ובהתאם לכללים שנקבעו בתקנות). חיפוש נעדרים לפי פנייה של משטרת ישראל או צה"ל ייחשב כפעולה להצלת חיים.
 • מתנדבים שלא בשכר במגן דוד אדום (מד"א).
 • מתנדבים שלא בשכר בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, בארגון לטיפול בחולים או באנשים שלא מסוגלים לטפל בעצמם, או בארגון שמטפל בקבורה ואושר על-ידי שר העבודה: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ; חברה קדישא "איחוד" בתל אביב; חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים; היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה; המועצה הדתית קרית גת; המועצה הדתית ליד ארגון זק"א - "חסד של אמת"; זק"א - זיהוי קורבנות אסון.
 • כבאים מתנדבים על-פי חוק שירותי הכבאות: מי שהתחייבו למלא תפקיד ביחידת הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות, ומי שגויסו לכיבוי שריפה על-פי חוק הכבאות.
 • מי שמשרתים בשירות אזרחי, כמוגדר בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה.
 • מי שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי.
 • מי שמתנדבים בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית.
טיפ
מתנדבים מחו"ל שעונים על הקריטריונים שנקבעו לגביהם, מבוטחים בביטוח מתנדבים של המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה.

התנדבות מחוץ לישראל

 • במקרים הבאים מבצעי ההתנדבות ייחשבו כמתנדבים גם אם הפעילות נעשתה מחוץ לישראל:
  • מתנדבים שלא בשכר למען הזולת למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, ביישובים ביהודה ושומרון וחבל עזה באזור שמוחזק בידי צה"ל.
  • בנות שירות לאומי שמתנדבות בפעילות שלא בשכר בתחום החינוך ועידוד העלייה שאושרה לביצוע בחו"ל.
  • מתנדבים שהסוכנות היהודית הפנתה לפעילות שלא בשכר לקידום ולעידוד העלייה לישראל, לתקופה של עד 21 ימים רצופים. זאת בתנאי שלא התקיימו יחסי עובד-מעסיק בינם לבין הסוכנות היהודית בתקופה הסמוכה לפני ואחרי ההתנדבות.
  • מתנדבים שנשלחו מישראל לחו"ל על-ידי משרד ממשלתי או גוף ציבורי שאושר לכך כדי לסייע שלא בשכר במקום שיש בו מצב חירום, מלחמה או אסון. זאת בתנאי שההתנדבות תימשך לא יותר מ-60 ימים רצופים והסיוע יינתן בתחומים:
   • טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער.
   • קליטת עולים.
   • טיפול בקשישים, בנכים, בחולים או במשפחותיהם.
   • עזרה באחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים.

הפניה להתנדבות

שימו לב
 • בתקופת "חרבות ברזל" גופים מוסמכים ורכזי המתנדבים במשרד הרווחה וברשויות המקומיות לא נדרשים למלא טופס הפניה לרישום מתנדב.
  • ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מהרגע שבוצע רישום מראש על-ידי רכזי המתנדבים בארגונים.
  • כדי לאפשר טיפול וביטוח במקרה של פגיעה, הרישום צריך לכלול: שם, תעודת זהות, תאריך תחילת התנדבות, טלפון נייד וסוג ההתנדבות.
 • ארגוני מתנדבים שכבר מוכרים יוכלו להפעיל פנסיונרים של הארגון כדי שיסייעו לעובדים בטיפול במשימות עם תועלת לאומית או ציבורית.
 • גופים שמפעילים מתנדבים יכולים לפנות בשאלות ובירורים לביטוח הלאומי באמצעות טופס מקוון.
 • למידע רשמי ראו אתר המוסד לביטוח לאומי.


 • הפניית מתנדבים לפעולת התנדבות על-ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדבים התחילו בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת").
 • תוקפה של ההפניה (ראו טופס הפניה) הוא למשך שנה אחת בלבד לכל היותר.
 • מתנדבים שממשיכים בפעילותם מעבר לשנה אחת צריכים לקבל הפניה מחודשת.

חשוב לדעת

 • פגיעה תוך כדי התנדבות נחשבת גם פגיעה שאירעה למתנדבים בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, גם אם לא יצאו מביתם ישירות למקום ההתנדבות או לא היו בדרכם חזרה לבית, ובלבד שהתקיימו שאר התנאים המתחייבים לגבי תאונת עבודה.
 • מתנדבים בגוף מסוים שאינם עונים על הגדרת "מתנדב" ונפגעו במהלך התנדבותם לא יהיו זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיו זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, אם יענו על התנאים הנדרשים. למידע נוסף ראו דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
דוגמה
 • אדם המתנדב לסייע לקשיש בניקיון ביתו וסידוריו האישיים.
 • אדם המתנדב בהתארגנות חברתית או בפעילות קהילתית אחרת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים