הקדמה:

דף זה מפרט מי עונים על הגדרת "מתנדב" ועשויים להיות זכאים לתגמולים במקרה של פגיעה תוך כדי ההתנדבות
ההוראות החלות לגבי מתנדבים שנפגעו במהלך התנדבותם זהות להוראות החלות לגבי נפגעי עבודה
מי שונפגעו במהלך התנדבותם בגוף מסוים ואינם עונים על הגדרת "מתנדב", לא יהיו זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיו זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כדי להיחשב כמתנדבים ולהיות זכאים לתגמולים במקרה של פגיעה תוך כדי ההתנדבות, צריכים להתקיים התנאים שיפורטו בהמשך.

סוגי המתנדבים

 • מי שממלאים ללא שכר חובת אבטחה לפי חוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותם לפי חוק שירות ביטחון.
 • מי שהושיטו עזרה לזולת בהתאם לחובתם על-פי דין: עזרה לנפגעי תאונות דרכים (כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי), עזרה לשוטרים בעת מילוי תפקידם ועזרה לעובדי ציבור על-פי דרישתם בעת אסון טבע.
 • מי שמבצעים "עבודה ציבורית" או "שירות לציבור" על-פי חוק העונשין: בית המשפט הרשיע אותם וחייב אותם בשירות לתועלת הציבור, או המיר את ריצוי מאסרם בעבודה ציבורית.
 • מי שביצעו בהתנדבות פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת (לא כולל בני משפחה מדרגה ראשונה ובהתאם לכללים שנקבעו בתקנות). חיפוש נעדרים לפי פנייה של משטרת ישראל או צה"ל ייחשב כפעולה להצלת חיים.
 • מתנדבים שלא בשכר במגן דוד אדום (מד"א).
 • מתנדבים שלא בשכר בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או בארגון המטפל בקבורה ואושר על-ידי שר העבודה: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ; חברה קדישא "איחוד" בתל אביב; חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים; היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה; המועצה הדתית קרית גת; המועצה הדתית ליד ארגון זק"א - "חסד של אמת"; זק"א - זיהוי קורבנות אסון.
 • כבאים מתנדבים על-פי חוק שירותי הכבאות: מי שהתחייבו למלא תפקיד ביחידת הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות, וכן מי שגויסו לכיבוי שריפה על-פי חוק הכבאות.
 • מי שמשרתים בשירות אזרחי, כמוגדר בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה.
 • מי שמשרתים בשירות לאומי-אזרחי.
 • מי שמתנדבים בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית.
טיפ
מתנדבים מחו"ל שעונים על הקריטריונים שנקבעו לגביהם, מבוטחים בביטוח מתנדבים של המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף, ראו באתר זרוע העבודה.

הפניה להתנדבות

 • הפניית מתנדבים לפעולת התנדבות על-ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדבים התחילו בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת").
 • תוקפה של ההפניה (ראו טופס הפניה) הוא למשך שנה אחת בלבד לכל היותר.
 • מתנדבים שממשיכים בפעילותם מעבר לשנה אחת צריכים לקבל הפניה מחודשת.

חשוב לדעת

 • פגיעה תוך כדי התנדבות נחשבת גם פגיעה שאירעה למתנדבים בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, גם אם לא יצאו מביתם ישירות למקום ההתנדבות או לא היו בדרכם חזרה לבית, ובלבד שהתקיימו שאר התנאים המתחייבים לגבי תאונת עבודה.
 • מתנדבים בגוף מסוים שאינם עונים על הגדרת "מתנדב" ונפגעו במהלך התנדבותם לא יהיו זכאים לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיו זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, אם יענו על התנאים הנדרשים. למידע נוסף ראו דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
דוגמה
 • אדם המתנדב לסייע לקשיש בניקיון ביתו וסידוריו האישיים.
 • אדם המתנדב בהתארגנות חברתית או בפעילות קהילתית אחרת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים