שירות בתי הסוהר מסווג את אוכלוסיית האסירים ל-3 קטגוריות שונות
סיווג אסיר לקטגוריות הוא אחד הגורמים העיקריים שמשפיעים על החלטה לאשר יציאת אסיר לחופשה מבית הסוהר

ישנן 3 קטגוריות לפיהן שירות בתי הסוהר (שב"ס) מחלק את האסירים לצורך ההחלטה האם להוציאם לחופשות.

 • קטגוריות אלו הן אחד מהגורמים העיקריים לשקילת יציאת האסיר לחופשה.
 • סיווג ראשוני לקטגוריה ייעשה על ידי אגף מודיעין (אמ"ן) או קצין מודיעין בתי הסוהר (קמב"ס) סמוך לאחר כניסתו של האסיר לבית הסוהר. שינוי הסיווג ייערך באופן שוטף לאורך כל תקופת המאסר על פי חומר עדכני שנוגע לאסיר.

קטגוריה א

 • בקטגוריה זו נכללים אסירים שאין להוציאם לחופשה משיקולים של סכנה לשלום הציבור או לביטחון המדינה.
 • עם זאת, נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר לאסירים אלה חופשות מטעמים מיוחדים או חופשות מסיבות הומניטאריות.

קטגוריה ב1

 • בקטגוריה זו נכללים אסירים שכל יציאה שלהם לחופשה מותנית באישור אגף המודיעין או קצין מודיעין שב"ס וכפופה לאחד או יותר מהתנאים המגבילים על פי קביעת קמ"ן או אמ"ן.

קטגוריה ב2

 • בקטגוריה זו נכללים אסירים שניתן לאשר יציאתם לחופשה בכפוף לתנאים מגבילים, אך לא נדרש לגביהם אישור פרטני לכל יציאה לחופשה.

השיקולים שמשפיעים על סיווג האסיר לחופשה

 • סוג העבירה בגינה האסיר מרצה את עונשו, הרשעותיו הקודמות והליכים משפטים תלויים ועומדים נגדו.
 • התנהגות האסיר במהלך המאסר.
 • מידע מודיעיני שמתקבל בעניינו של האסיר.
 • חיזוי התנהגות האסיר במהלך שהותו בחופשה מחוץ לכותלי בית המאסר, בהתאם לנסיבותיו האישיות והמידע הקיים בעניינו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.