אסיר עשוי להיות זכאי לצאת לחופשות במהלך מאסרו, בהתחשב בהתנהגותו, בסוג העבירה שביצע ובסיווגו
ככלל, אסיר יהיה זכאי לצאת לחופשה בתנאי שהשלים לפחות רבע מתקופת מאסרו
במקרים מסוימים, ניתן לבקש להקדים או להאריך את החופשה
אסיר שיוצא לחופשה עשוי להיות זכאי למימון הוצאות הנסיעה מבית הסוהר לביתו ובחזרה


אסיר שעומד בתנאים מסוימים יכול להגיש בקשה לצאת לחופשה מבית הסוהר.

 • הבקשה לצאת לחופשה תועבר לאישור הגורמים הרלוונטים בשירות בתי הסוהר שיחליטו האם לאשר אותה או לא.
 • החופשה היא לא זכות מוקנית, אלא הטבה שניתנת לאסיר שעומד בתנאים מסוימים ושקיבל אישור לכך. כלומר, אין חובה לאפשר לאסיר לצאת לחופשות.

מי זכאי?

 • אסיר שקיבל אישור משירות בתי הסוהר לצאת לחופשה.
 • האישור נבחן לאור ארבעת המדדים הבאים:
  • סוג העבירה שביצע האסיר.
  • ריצוי תקופת מאסר מינימלית.
  • התנהגות טובה.
  • סיווג בקטגוריה שמאפשרת חופשה.

סוג העבירה שביצע האסיר

תקופת מאסר מינימלית

 • כדי שאסיר ייחשב כאילו ריצה תקופת מאסר מינימלית לצורך יציאה לחופשה עליו לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא ריצה לפחות רבע מתקופת המאסר (אם תקופת המאסר המלאה היא שמונה חודשים, ניתן לשקול את הוצאתו לחופשה גם לפני שהשלים רבע מתקופת המאסר).
  2. יתרת מאסרו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא עולה על 15 שנה (אם מדובר באסיר עולם שעונשו נקצב, ניתן לשקול את הוצאתו לחופשה אם יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא תעלה על 10 שנים).
   • למרות זאת, אם מדובר באסיר שמרצה את מאסרו השלישי, ועוד לא חלפו שבע שנים מסיום המאסר הקודם, ניתן לשקול את הוצאתו לחופשה רק אם הוא ריצה לפחות מחצית מתקופת המאסר הנוכחי, ובנוסף יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מהמאסר לא עולה על 15 שנה (ואם מדובר באסיר עולם שעונשו נקצב - יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא תעלה על 10 שנים).
שימו לב
במקרים מסוימים שקבועים בפקודת הנציבות ניתן לאשר לאסיר לצאת ל״חופשה מיוחדת״, גם אם הוא טרם ריצה תקופת מאסר מינימלית.

התנהגות טובה בבית הסוהר

 • תפקוד חיובי של האסיר בבית הסוהר הוא שיקול באישור יציאתו לחופשה.
 • אסיר ייחשב כבעל תפקוד חיובי אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. אין מידע שקושר אותו לעבירה פלילית או עבירה על כללים אחרים בבית הסוהר.
  2. הוא שומר על סדרי המשטר, המשמעת וסדר היום בבית הסוהר.
  3. הוא עובד באופן סדיר (אם הוא שובץ לעבודה).
  4. הוא לומד לימודים סדירים (אם הוא שובץ ללימודים).
  5. הוא נתן הסכמה בכתב למתן בדיקת שתן לגילוי סמים.
   • ההסכמה היא לביצוע הבדיקה בכל עת שיידרש, כולל לפני יציאתו לחופשה ובעת חזרתו מהחופשה.
   • אם בוצעה בדיקה לפני יציאתו לחופשה, לא התגלה בה ממצא שמעיד על שימוש בסמים.
  6. הוא משתתף במסגרת טיפולית (אם הוא הוגדר כמתאים לטיפול ולשב"ס יש יכולת לטפל בו).

סיווג האסיר לקטגוריה שמאפשרת יציאה לחופשה

 • אסירים מסווגים לקטגוריות לפי רמת המסוכנות שלהם.
 • על-פי הסיווג לקטגוריות השונות נקבעים ההליכים לאישור יציאות אסירים לחופשה, והנסיבות שבהם ניתן (אם בכלל) לאשר להם לצאת לחופשה.
 • למידע על סיווג אסירים לקטגוריות לצורך הוצאתם לחופשה ראו סיווג אסירים לצורך החלטה על מתן חופשה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • החלטה על אישור חופשה ראשונה לאסיר תתקבל רק אחרי שהתקבלו חוות הדעת הבאות:
  • חוות דעת של ועדה שממליצה על אישור החופשה ושמתייחסת לרמת הסכנה שנשקפת לציבור מהאסיר ולסיכוי שהאסיר לא ישוב לבית הסוהר בתום החופשה.
  • חוות דעת של מנהל האגף בבית הסוהר שבו מרצה האסיר את מאסרו.
  • חוות דעת של קצין מודיעין בית הסוהר על תפקודו של האסיר.
  • חוות דעת של עובד סוציאלי לפיה האסיר משתתף בתוכנית הטיפולית שהוצעה לו, וההשפעה של מתן החופשה על התהליך הטיפולי.
 • בנוסף יתבקשו אישורים מגורמים פנימיים בבית הסוהר בהתאם לסיווג האסיר לקטגוריות.

ראיון לפני יציאה לחופשה

 • לפני יציאת האסיר לחופשה הוא יוזמן לראיון, שבמהלכו ימסור את הכתובת ואת מספר הטלפון במקום שבו ישהה במהלך החופשה.
 • במהלך הראיון יובהר לו שאסור לו לעזוב את הארץ או להתראיין לתקשורת.

קבלת תעודת זהות ואישור חופשה

 • לפני יציאתו מבית הסוהר האסיר יקבל את תעודת הזהות שהפקיד עם כניסתו לבית הסוהר או אישור על שהייה בבית הסוהר ואישור חופשה.

תנאי לאישור החופשה

 • אישור חופשה לאסיר יכול להיות מותנה באחד (או יותר) מהתנאים הבאים:
  • התייצבות פעם ביום במשטרה בין השעות 07:30 ועד חצי שעה לפני תחילת מעצר לילה. ביום החזרה מחופשה אין חובת התייצבות אם החזרה היא עד השעה 12:00.
  • התייצבות פעמיים ביום במשטרה – כאשר בין שתי ההתייצבויות יעברו לפחות 6 שעות.
   • ביום היציאה לחופשה - ניתן להתייצב פעם אחת בלבד אם היציאה היא אחרי השעה 12:00.
   • ביום החזרה מחופשה אין חובת התייצבות אם החזרה היא עד השעה 12:00. אם החזרה אחרי השעה 12:00 – חובת התייצבות פעם אחת.
  • האסיר חייב לשהות בכתובת שנקבעה לשהייה במהלך החופשה החל משעה 22:00 בכל יום ועד השעה 06:00 למחרת ולאפשר למשטרה לוודא מילוי תנאי זה.
  • האסיר לא מורשה להיכנס לישוב מגוריו.
  • האסיר חייב לשהות בישוב מגוריו בלבד.
  • האסיר חייב להתייצב בתחנת המשטרה במקום שאושר לשהייתו במהלך החופשה, בסמוך למועדי יציאתו לחופשה וחזרה ממנה.
  • האסיר יצא לחופשה בחתימת ערב שהוא בן משפחה. אם לא נמצא בן משפחה מתאים – ערב אחר שיאושר מראש ע"י המשטרה.
  • החופשה מותנית בחוות דעת של מרכז לבריאות הנפש (מב"ן) לפני כל חופשה.
  • האסיר לא יצא לחופשה בזמן שאסיר מסוים אחר נמצא בחופשה, כפי שיבוא לידיעת שב"ס.
  • חופשת האסיר תוגבל לאזור שיוגדר ע"י אמ"ן (אגף מודיעין) או קמב"ס (קצין מודיעין בתי הסוהר).
  • כל תנאי אחר שייקבע ע"י אמ"ן, קמב"ס או גורם מקצועי שנדרש לתת חוות דעת בעניין חופשת האסיר ויימצא דרוש עפ"י שיקול דעתם בנסיבות העניין.

משך החופשה ותדירותה

משך החופשה ותדירותה באגפים השונים

האגף בו שוהה האסיר תדירות החופשה משך החופשה
אגפים למשתלבים והפרדה אחת לחודשיים 72 שעות
אגפים למתקדמים אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) 48 שעות
אגף נ"ס ואסירים (כולל אסירי עבודה) ביחידות משטרה אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) לסירוגין, פעם 48 שעות ופעם 72 שעות
אסירי עבודה באגפים בשב"ס המוכרזים כאגפים לאסירי עבודה ואסירים תומכים באגף טעוני פיקוח ובמר"ש אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) וחופשת תמריץ אחת לשלושה חודשים החל מהחופשה השלישית 72 שעות. חופשת התמריץ תימשך 24 שעות
אסירי עבודה בבית סוהר קציעות פעם בחודש החל מהחופשה השנייה 96 שעות, או שתי חופשות בנות 52 שעות כל אחת (בתנאי שיש פער של 10 ימים לפחות בין חופשה לחופשה)
אסירי עבודה בבימ"ר אילת פעם בחודש החל מהחופשה השנייה 96 שעות, או שתי חופשות בנות 52 שעות כל אחת (בתנאי שיש פער של 10 ימים לפחות בין חופשה לחופשה)
אגפים לשיקום קבוצתי אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) 72 שעות
אגף לשיקום פרטני פעמיים בחודש חופשה אחת בת 72 שעות וחופשה שנייה בת 16 שעות
אסירים במר"ש בהתאם לתדירות שלה היו זכאים בבית הסוהר שממנו הועברו למר"ש בהתאם למשך הזמן שהיו זכאים בבית הסוהר שממנו הועברו למר"ש

הקדמת החופשה או הארכתה

קבוצות אסירים מיוחדות

 • אסירים ששפוטים למאסר עולם:
  • חופשה של אסיר עולם תאושר על-ידי נציב שב"ס.
  • חופשה לאסירים ששפוטים למאסר עולם ושעונשם לא נקצב תינתן רק בנסיבות חריגות או משיקולים הומניטאריים. למידע נוסף ראו כאן.
  • אסיר עולם שעונשו נקצב יהיה זכאי לחופשות אולם תדירות ומשך החופשה יהיו קצרים מאלו של אסירים אחרים. למידע נוסף ראו כאן.
 • אסירים ביטחוניים:
  • חופשה של אסיר ביטחוני תאושר על-ידי נציב שב"ס.
  • הנציב רשאי לאשר חופשה לאסיר ביטחוני גם אם הוא לא עומד בכל התנאים שדרושים כדי לקבל המלצה לחופשה. למידע נוסף ראו כאן.
 • אסירים תושבי הרשות הפלסטינית:
  • ככלל, לא יומלץ על מתן חופשה לאסיר תושב הרשות למעט במקרים חריגים, כשבמקרים אלה החופשה תאושר בתנאים מסויימים. למידע נוסף ראו כאן.
 • לאסירים תושבי חוץ החופשה תאושר רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. האסיר מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל, ונמצא תושב ישראל שהסכים לערוב להימצאותו בבית או להתלוות אליו במהלך החופשה.
  2. האסיר מסר ערבויות לחזרתו.
  3. שמו של האסיר נכלל בביקורת הגבולות (כדי שלא יוכל לצאת מתחומי המדינה).
 • לאסירים שמקבלים תחליפי סם החופשה תאושר רק אם ניתן אישור של רופא בית הסוהר שננקטו הפעולות שמתחייבות לקבלת תחליף הסם בעת החופשה.
 • אסירים שמשתמשים בסמים:
  • אסיר שבבדיקת שתן ואימות שנערכה לו נמצא כי ששתמש בסמים יאבד את זכותו לחופשה.
  • הוצאתו הבאה לחופשה תיבחן רק לאחר חודשיים מיום זכאותו לחופשה הבאה.
  • אם נמצאו ממצאים חיוביים ב-3 בדיקות אימות, יציאתו לחופשה תיבחן רק אחרי 6 חודשים מיום הזכאות לחופשה הבאה.
  • אם האסיר סירב לחתום על טופס ערעור על ממצאי בדיקת הסם, או הודה בשימוש בסם או קיים מידע מודיעיני על שימוש בסם, תישלל זכותו לחופשה גם בלי בדיקת אימות.
 • לאסירים שמאושפזים ומטופלים בגין בעיות נפשיות אישור החופשה מותנה בקבלת חוות דעת מטעם מרכז לבריאות הנפש (מב"ן) או פסיכיאטר של בית החולים שמתייחסת למידת הסיכון לשלום הציבור שנובעת מהוצאת האסיר לחופשה.
 • לאסירים חולים תינתן חופשה רק אם רופא בית הסוהר נתן חוות דעת בכתב שאין מניעה מבחינה רפואית ליציאה לחופשה. במקרה הצורך הרופא יקבע תנאים רפואיים להוצאת האסיר לחופשה.

מימון הוצאות נסיעה לחופשה

 • אסיר חסר אמצעים שיוצא לחופשה יכול לקבל משירות בתי הסוהר מימון להוצאות הנסיעה לביתו (או למקום שבו הוא אמור לשהות במהלך החופשה) ובחזרה.
 • למידע נוסף ראו מימון הוצאות נסיעה לאסיר בחופשה.

חשוב לדעת

 • החופשה ניתנת לאסיר כיחידה אחת והוא לא יכול לפצל אותה (חוץ ממקרים שבהם נקבע שהאסיר יכול לבחור בין חופשה ארוכה או שתי חופשות קצרות).
 • אסיר לא יכול לצבור חופשות שלא ניצל, אם הסיבה לכך היא החלטה על עיכוב חופשותיו או שלילת טובת הנאה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.