הקדמה:

אסיר עשוי להיות זכאי לחופשות שונות במהלך מאסרו בהתחשב בהתנהגותו בבית הסוהר, בטיב העבירה שביצע ובסיווגו
אסיר עשוי להיות זכאי לחופשה בתנאי שהשלים לפחות רבע מתקופת מאסרו, מלבד מקרים יוצאי דופן
במקרים מסוימים, ניתן לבקש להקדים חופשה או להאריך אותה
אסיר היוצא לחופשה עשוי להיות זכאי למימון הוצאות נסיעה מבית הסוהר לביתו ובחזרהאסיר רשאי להגיש בקשה לחופשה, וזו כפופה לאישור הגורמים הרלוונטיים בשירות בתי הסוהר.

 • החופשה אינה זכות מוקנית, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור הגורמים המוסמכים בשירות בתי הסוהר. כלומר, אין חובה לשחרר אסיר לחופשה.

מי זכאי?

 • אסיר שקיבל אישור משירות בתי הסוהר.
 • אישור חופשה לאסיר נבחן לאור ארבעת המדדים הבאים:
 1. סוג העבירה שביצע האסיר.
 2. ריצוי תקופת מאסר מינימלית.
 3. התנהגות טובה.
 4. סיווג בקטגוריה המאפשרת חופשה.

סוג העבירה שביצע האסיר

 • הבקשה לחופשה תאושר רק אם תינתן המלצה של הוועדה לאלימות במשפחה או הוועדה להערכת מסוכנות.
 • האסיר רשאי להעביר לוועדה את טיעוניו בכתב וכל מסמך או חומר שנוגע לעניין.
 • על העובד הסוציאלי של בית הסוהר ליידע את האסיר על זכותו זו.

תקופת מאסר מינימלית

 • על-מנת שאסיר ייחשב כאילו ריצה תקופת מאסר מינימלית לצורך יציאה לחופשה עליו לעמוד בשני התנאים הבאים:
 1. האסיר ריצה לפחות רבע מתקופת מאסרו (במקרה שתקופת המאסר המלאה היא שמונה חודשים ניתן לשקול יציאתו של אסיר לחופשה גם לפני שהשלים רבע ממאסרו).
 2. יתרת מאסרו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא עולה על 15 שנה (במקרה שמדובר באסיר עולם שעונשו נקצב, ניתן יהיה לשקול את הוצאתו לחופשה אם יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא תעלה על 10 שנים).
 • למרות זאת, במקרה שמדובר באסיר שמרצה את מאסרו השלישי, ועוד לא חלפו שבע שנים מסיום המאסר הקודם, ניתן יהיה לשקול את הוצאתו לחופשה רק אם הוא ריצה לפחות מחצית מתקופת המאסר הנוכחי, ובנוסף יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מהמאסר לא עולה על 15 שנה (ואם מדובר באסיר עולם שעונשו נקצב - יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא תעלה על 10 שנים).

התנהגות טובה בבית הסוהר

 • תפקוד חיובי של האסיר בבית הסוהר מהווה שיקול באישור יציאתו לחופשה.
 • אסיר ייחשב כבעל תפקוד חיובי אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
 1. אין מידע הקושר אותו לעבירה פלילית או עבירה על כללים אחרים בבית הסוהר;
 2. הוא שומר על סדרי המשטר, המשמעת וסדר היום בבית הסוהר;
 3. הוא עובד באופן סדיר (במקרה שהאסיר שובץ לעבודה);
 4. הוא לומד לימודים סדירים (במקרה שהאסיר שובץ ללימודים);
 5. הוא נתן הסכמה בכתב למתן בדיקת שתן לגילוי סמים.
  • ההסכמה היא לביצוע הבדיקה בכל עת שיידרש, כולל לפני יציאתו לחופשה ובעת חזרתו מהחופשה.
  • במקרה שבוצעה בדיקה לפני יציאתו לחופשה, לא התגלה שום ממצא שמעיד על שימוש בסמים;
 6. הוא משתתף במסגרת טיפולית (אם הוא הוא הוגדר כמתאים לטיפול, ולשב"ס יש יכולת לטפל בו).

סיווג האסיר לקטגוריה המאפשרת חופשה

 • אסירים מסווגים לקטגוריות לפי רמת מסוכנותם.
 • על-פי הסיווג לקטגוריות השונות נקבעים ההליכים לאישור יציאות אסירים לחופשה, והנסיבות שבהם ניתן (אם בכלל) לאשר הוצאתם לחופשה.
 • למידע על סיווג אסירים לקטגוריות לצורך הוצאתם לחופשה ראו סיווג אסירים לצורך החלטה על מתן חופשה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

הערת עריכה
אני מניח שצריך להגיש בקשה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.08.2013, 17:45 (IDT)
 • החלטה על אישור חופשה ראשונה לאסיר תתקבל רק לאחר שניתנו חוות הדעת הבאות:
 1. חוות דעת של ועדה הממליצה על אישור החופשה ואשר מתייחסת לרמת הסכנה שנשקפת לציבור מהאסיר ולסיכוי שהאסיר לא ישוב לבית הסוהר בתום החופשה.
 2. חוות דעת של מנהל האגף בית הסוהר שבו מרצה האסיר את מאסרו.
 3. חוות דעת של קצין מודיעין בית הסוהר על תפקודו של האסיר.
 4. חוות דעת של עובד סוציאלי לפיה האסיר משתתף בתכנית הטיפולית שהוצעה לו, וההשפעה של מתן החופשה על התהליך הטיפולי.
 • בנוסף יתבקשו אישורים מגורמים פנימיים בבית הסוהר בהתאם לסיווג האסיר לקטגוריות.

ראיון לפני יציאה לחופשה

 • לפני יציאת האסיר לחופשה הוא יוזמן לראיון, שבמהלכו ימסור את הכתובת ואת מספר הטלפון במקום שבו ישהה במהלך החופשה.
 • במהלך הראיון יובהר לו כי אסור לו לעזוב את הארץ או להתראיין לתקשורת.

קבלת תעודת זהות ואישור חופשה

 • לפני יציאתו מבית הסוהר יקבל האסיר את תעודת הזהות שהפקיד עם כניסתו לבית הסוהר או אישור על שהייה בבית הסוהר ואישור חופשה.

תנאי לאישור החופשה

 • אישור חופשה לאסיר יכול להיות מותנה באחד (או יותר) מהתנאים הבאים:
 • התייצבות פעם ביום במשטרה בין השעות 07:30 ועד חצי שעה לפני תחילת מעצר לילה. ביום החזרה מחופשה אין חובת התייצבות אם החזרה היא עד השעה 12:00.
 • התייצבות פעמיים ביום במשטרה – כאשר בין שתי ההתייצבויות תחלופנה לפחות 6 שעות.
 • ביום היציאה לחופשה - ניתן להתייצב פעם אחת בלבד אם היציאה היא אחרי השעה 12:00.
 • ביום החזרה מחופשה אין חובת התייצבות אם החזרה היא עד השעה 12:00. אם החזרה אחרי השעה 12:00 – חובת התייצבות פעם אחת.
 • האסיר חייב לשהות בכתובת שנקבעה לשהייה במהלך החופשה החל משעה 22:00 בכל יום ועד השעה 06:00 למחרת ולאפשר למשטרה לוודא מילוי תנאי זה.
 • האסיר אינו מורשה להיכנס לישוב מגוריו.
 • האסיר מחויב לשהות בישוב מגוריו בלבד.
 • האסיר חייב להתייצב בתחנת המשטרה במקום שאושר לשהייתו במהלך החופשה, בסמוך למועדי יציאתו לחופשה וחזרה ממנה.
 • האסיר יצא לחופשה בחתימת ערב שהוא בן משפחה. במקרה שלא נמצא בן משפחה מתאים – ערב אחר שיאושר מראש ע"י המשטרה.
 • החופשה מותנית בחוות דעת של מרכז לבריאות הנפש (מב"ן) לפני כל חופשה.
 • האסיר לא יצא לחופשה במועד בו מצוי אסיר מסוים אחר בחופשה, כפי שיבוא לידיעת שב"ס.
 • חופשת האסיר תוגבל לאזור שיוגדר ע"י אמ"ן או קמב"ס.
 • כל תנאי אחר שייקבע ע"י אמ"ן, קמב"ס או גורם מקצועי שנדרש לתת חוות דעת בעניין חופשת האסיר ויימצא דרוש עפ"י שיקול דעתם בנסיבות העניין.

משך החופשה ותדירותה

 • שלוש חופשותיו הראשונות של האסיר יימשכו עד 48 שעות.
 • תדירות החופשות תיקבע בהתאם לאגף בו הוא שוהה.
 • אם יצא האסיר ל-3 חופשות וחזר מהן בזמן והתנהג כיאות, יוכל לאחר מכן לצאת לחופשות באורך ובתדירות המקובלים באותו אגף.
 • משך החופשה ותדירותה במקרה של אסיר עולם או אסיר שנדון למאסר ממושך או בגין ביצוע פשע חמור יהיו שונים מהאמור לעיל. למידע נוסף ראו:

משך החופשה ותדירותה באגפים השונים

האגף בו שוהה האסיר תדירות החופשה משך החופשה
אגפים למשתלבים והפרדה אחת לחודשיים 72 שעות
אגפים למתקדמים אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) 48 שעות
אגף נ"ס ואסירים (כולל אסירי עבודה) ביחידות משטרה אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) לסירוגין, פעם 48 שעות ופעם 72 שעות
אסירי עבודה באגפים בשב"ס המוכרזים כאגפים לאסירי עבודה ואסירים תומכים באגף טעוני פיקוח ובמר"ש אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) וחופשת תמריץ אחת לשלושה חודשים החל מהחופשה השלישית 72 שעות. חופשת התמריץ תימשך 24 שעות
אסירי עבודה בבית סוהר קציעות פעם בחודש החל מהחופשה השנייה 96 שעות, או שתי חופשות בנות 52 שעות כל אחת (בתנאי שיש פער של 10 ימים לפחות בין חופשה לחופשה)
אסירי עבודה בבימ"ר אילת פעם בחודש החל מהחופשה השנייה 96 שעות, או שתי חופשות בנות 52 שעות כל אחת (בתנאי שיש פער של 10 ימים לפחות בין חופשה לחופשה)
אגפים לשיקום קבוצתי אחת לחודש (בתנאי שיש פער של 14 ימים לפחות בין חופשה לחופשה) 72 שעות
אגף לשיקום פרטני פעמיים בחודש חופשה אחת בת 72 שעות וחופשה שנייה בת 16 שעות
אסירים במר"ש בהתאם לתדירות שלה היו זכאים בבית הסוהר שממנו הועברו למר"ש בהתאם למשך הזמן שהיו זכאים בבית הסוהר שממנו הועברו למר"ש

הקדמת החופשה או הארכתה

קבוצות אסירים מיוחדות

 • אסירים השפוטים למאסר עולם -
 • אסירים ביטחוניים -
 • חופשה של אסיר ביטחוני תאושר על-ידי נציב שב"ס.
 • הנציב רשאי לאשר חופשה לאסיר ביטחוני גם אם הוא אינו עומד בכל התנאים הנ"ל הדרושים לצורך המלצה לחופשה.
 • למידע נוסף ראו חופשה לאסיר ביטחוני.
 • אסירים תושבי הרשות הפלסטינית -
 • אסירים תושבי חוץ - החופשה תאושר רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. האסיר מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל, ונמצא תושב ישראל שהסכים לערוב להימצאותו בבית או להילוות אליו בישראל במהלך החופשה;
  2. האסיר מסר ערבויות לחזרתו;
  3. שמו של האסיר נכלל בביקורת הגבולות (כך שלא יוכל לצאת מתחומי המדינה).
 • אסירים המקבלים תחליפי סם - חופשה תאושר רק אם ניתן אישור של רופא בית הסוהר כי ננקטו הפעולות המתחייבות לקבלת תחליף הסם בעת החופשה.
 • אסירים המשתמשים בסמים -
 • אסיר שבבדיקת שתן ואימות שנערכה לו נמצא כי השתמש בסמים יאבד את זכותו לחופשה.
 • הוצאתו הבאה לחופשה תיבחן רק לאחר חודשיים מיום זכאותו לחופשה הבאה.
 • במקרה שנמצאו ממצאים חיוביים ב-3 בדיקות אימות, תיבחן יציאתו לחופשה רק כעבור 6 חודשים מיום הזכאות לחופשה הבאה.
 • במקרה שהאסיר סירב לחתום על טופס ערעור על ממצאי בדיקת הסם, או הודה בשימוש בסם או קיים מידע מודיעיני על שימוש בסם, תישלל זכותו לחופשה גם בלי בדיקת אימות.
 • אסירים המאושפזים ומטופלים בגין בעיות נפשיות - אישור החופשה מותנה בקבלת חוות דעת מטעם מרכז לבריאות הנפש (מב"ן) או פסיכיאטר של בית החולים המתייחסת למידת הסיכון לשלום הציבור הנובעת מהוצאת האסיר לחופשה.
 • אסירים חולים - חופשה לאסיר חולה תינתן רק אם נתן רופא בית הסוהר חוות דעת בכתב כי אין מניעה מבחינה רפואית להוצאתו לחופשה. במידת הצורך יפרט רופא שב"ס תנאים רפואיים להוצאת האסיר לחופשה.

מימון הוצאות נסיעה לחופשה

 • אסיר חסר אמצעים היוצא לחופשה יוכל לקבל משרות בתי הסוהר מימון הוצאות נסיעה לביתו (או למקום בו הוא אמור לשהות במהלך החופשה) ובחזרה.
 • למידע נוסף ראו מימון הוצאות נסיעה לאסיר בחופשה.

חשוב לדעת

 • החופשה ניתנת לאסיר כיחידה אחת והוא אינו יכול לפצל אותה (מלבד מקרים שבהם נקבע כי האסיר יכול לבחור בין חופשה ארוכה או שתי חופשות קצרות).
 • אסיר לא יכול לצבור חופשות שלא ניצל, אם הסיבה לכך היא החלטה על עיכוב חופשותיו או שלילת טובת הנאה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.