חופשה מיוחדת היא חופשה המאושרת לאסיר לצורך אחד מהטעמים המיוחדים המפורטים בפקודת הנציבות
אין חובה לאשר לאסיר חופשה מיוחדת, החופשה המיוחדת היא טובת הנאה הניתנת לאסיר


מי זכאי?

נסיבות וטעמים לאישור בקשה לחופשה מיוחדת

 • במקרים הבאים ניתן לפנות לצורך קבלת אישור לחופשה מיוחדת:
  • אבל - פטירת קרוב משפחה של האסיר. משך החופשה יהיה בהתאם למנהגי דתו של האסיר.
  • עליה לקבר:
   • אסיר יהודי - עליה לקבר קרוב משפחה ביום השלושים לפטירתו לגבי אסיר יהודי.
   • אסיר שאינו יהודי - יום העליה לקבר בהתאם למנהגי דתו.
  • אזכרה – אזכרה ביום השנה הראשון לפטירת קרוב משפחה.
  • מחלה אנושה - ביקור קרוב משפחה החולה במחלה אנושה.
  • הולדת בן/בת לאסיר:
   • אסיר יהודי - ברית מילה של בן האסיר או סמוך לאחר הולדת בת האסיר.
   • אסיר שאינו יהודי - סמוך לאחר הולדת בן או בת האסיר.
  • נישואין - טקס נשואי האסיר, טקס נישואי בן/בת האסיר, טקס נישואי אח/אחות של האסיר.
  • פדיון בן בכור של האסיר.
  • בר/בת מצווה - של בן/בת האסיר.
  • הכנת תוכנית שיקום לקראת שחרור:
   • ניתן להעניק עד 2 חופשות (12 שעות בכל פעם) לאסיר המסווג בקטגוריה ב/2 המצוי 3 חודשים לפני השחרור.
   • לפי המלצת קצין שיקום או ראש תחום עו"ס או קצין אסירים או רב.
  • איתור מקום שיקום:
   • לצורך איתור עבודה/לימודים או ראיון קבלה.
   • ניתן להעניק שתי חופשות מטעמים מיוחדים (עד 12 שעות כל אחת) לאסיר שאושר לעבודות שיקום לפי המלצת קצין שיקום.
  • אבחון מקצועי או שיקומי - במרכז אבחון תעסוקתי או מרכז שיקומי על-פי חוות דעת עו"ס.
  • טיפול רפואי:
   • ניתן להעניק חופשה עד 8 שעות לאסיר בקטגוריה ב/2 לצורך קבלת טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר.
   • האישור יינתן בתנאי שרופא שב"ס קבע שהאסיר זקוק לאותו טיפול והטיפול אינו יכול להינתן במתקני הרפואה בשב"ס.
   • במקרה שהאסיר זקוק ליותר מטיפול רפואי אחד, נדרשת חוות דעת רופא מחוזי.
  • התייצבות בבית משפט – ניתן להעניק חופשה מיוחדת לאסיר המסווג בקטגוריה ב/2 אשר נמצא בסבב חופשות לשם התייצבותו בבית משפט למתן עדות, או לדיון אליו זומן כבעל דין.
  • לימודי חוץ:
   • ניתן להעניק חופשות קצרות לאסיר המסווג בקטגוריה ב/2 הלומד במסגרת חוץ במהלך תקופת הלימודים.
   • משך החופשות יהיה עד 8 שעות בחודש.
   • יש צורך באישור המעיד על לימודי האסיר.
   • האישור יינתן על-פי המלצת מפקד בית הסוהר.
  • נסיבות מיוחדות אחרות - על-פי פניה מפורטת ומנומקת למפקד המחוז או לקצין אסירים מחוזי.

תהליך מימוש הזכות

אסירים שחופשתם טעונה אישור נציב שב"ס

 • אסירים שנדרש אישור נציב שב"ס להוצאתם לחופשה (ראו פירוט תחת "מי זכאי?").
  • יש להעביר את הבקשה לנציב שב"ס ולצרף לה את המסמכים הבאים:
  1. פרטי מאסר, כולל תאריך סיום רבע/מחצית מתקופת המאסר ויתרת המאסר שנותרה לריצוי.
  2. חוות דעת אמ"ן/קמב"ס והודעת אמ"ן/קמב"ס כי האסיר יוכלל ברשימת ביקורת הגבולות. חוות הדעת תתייחס גם לתנאים שייקבעו לצורך הבטחת חזרתו של האסיר לבית הסוהר בתום החופשה ואישור משטרת ישראל לעניין דרכי הפיקוח על מילוי התנאים הללו;
  3. אסירים ביטחוניים או אסירים תושבי הרשות הפלסטינית נדרשים לצרף גם חוות דעת שב"כ;
  4. עמדת היועץ המשפטי של שב"ס.
 • אסיר אזרחי:
  • יש להעביר את הבקשה לשר לביטחון פנים לאחר אישורה בידי מפקד בית הסוהר ומפקד המחוז.
  • למידע נוסף ראו חופשה לאסיר אזרחי.

אסירים אחרים

 • על אסיר המעוניין לצאת לחופשה מטעמים מיוחדים לפנות למפקד האגף ולבקש לאשר את יציאתו לחופשה מיוחדת.
 • מפקד האגף יעביר את בקשת האסיר לגורמים המוסמכים לאשר את הבקשה בשב"ס (מפקד מחוז, קצין אסירים או מפקד בית הסוהר), ולאחר אימות ובדיקת הטעם לחופשה המיוחדת המבוקשת, יחליטו אם לאשר את בקשת האסיר.

משך החופשה

 • חופשה לצורך הליכי משפט – חופשה עד 12 שעות.
 • חופשה לצורך לימודי חוץ - יציאת אסיר בסבב חופשות למשך 8 שעות בחודש.
 • הכנת תוכנית שיקום לקראת שחרור - ניתן להעניק עד 2 חופשות (12 שעות בכל פעם).
 • איתור מקום שיקום - ניתן להעניק שתי חופשות מטעמים מיוחדים (עד 12 שעות כל אחת).
 • טיפול רפואי - ניתן להעניק חופשה עד 8 שעות.
 • חופשת אבל - בהתאם למנהגי האבלות הנהוגים בדת של האסיר.
 • חופשה מטעמים מיוחדים אחרים - מפקד המחוז או קצין אסירים מחוזי מוסמכים לאשר חופשה מטעמים מיוחדים עד 48 שעות.
 • אישור חופשה מוטעמים מיוחדים מעל 48 שעות (מלבד חופשה מטעמי אבל) טעון אישור בכתב של נציב שב"ס או סגנו. אישור חופשה מיוחדת מעל 48 שעות למטרת אבל אינו טעון אישור הנציב או סגנו.

חשוב לדעת

 • תקופת מאסרו של האסיר לא תוארך בשל יציאתו לחופשה מיוחדת.
 • חופשות מיוחדות מטעמים של לוויה, אבל, עליה לקבר, אזכרה, אבחון מקצועי או שיקומי, הליכי משפט או טיפול רפואי, לא נכללות במסגרת מכסת החופשות הרגילות, כלומר הן ניתנות בנוסף לחופשות הרגילות, שלהן זכאי האסיר.
 • חופשות מיוחדות מטעמים האחרים ירדו ממכסת החופשות הרגילות של האסיר. למרות זאת כאשר ניתו אישור לחופשה מיוחדת מ"מנסיבות מיוחדות אחרות" ניתן לכלול בהחלטה קביעה שהחופשה ניתנת בנוסף לחופשות הרגילות של האסיר.
 • עצירים לא זכאים לחופשה מטעמים מיוחדים, אלא רק אסירים המבצעים עונש מאסר בפועל לאחר הרשעתם.
 • חופשה של אסיר תושב הרשות הפלסטינית תאושר בתנאי שעמד בכל התנאים הבאים:
  1. הוא מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל, ונמצא תושב ישראל שהסכים לערוב להימצאותו בבית או להתלוות אליו בישראל במהלך החופשה.
  2. הוא מסר ערבויות לחזרתו.
  3. שמו נכלל בביקורת הגבולות (כך שלא יוכל לצאת מתחומי המדינה).

ערעור

 • אסיר שבקשתו לצאת לחופשה מיוחדת נדחתה רשאי להגיש עתירה על החלטת שב"ס לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מרצה את מאסרו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.