הקדמה:

חולים המוכרים ומטופלים על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים וזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם, עשויים לקבל סיוע במימון מזון תרופתי/ייעודי
הסיוע הניתן הוא עד 1,090 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021) ומותנה בתשלום השתתפות עצמית
למידע נוסף ראו סעיף 4.4 להוראה 3.16 בתע"ס
מבוטחי קופות החולים פטורים מתשלום מעבר לתקרה חודשית שנקבעה למזון תרופתי/ייעודי הכלול בסל הבריאות וניתן על-פי מרשם


משרד הרווחה משתתף במימון מזון תרופתי/ייעודי למטופלים במחלקה לשירותים חברתיים הזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם.

 • הסיוע ניתן בכפוף למגבלות התקציב ולסדרי העדיפויות של כל רשות מקומית.
 • מבוטחי קופות החולים פטורים מתשלום מעבר לתקרה החודשית שנקבעה עבור מזון תרופתי/ייעודי שניתן להם על-פי מרשם מרופא או מדיאטנית קלינית וכלול בסל הבריאות. הסיוע מטעם משרד הרווחה ניתן רק לאחר שמוצו כלל הזכויות במערכת הבריאות בתחום זה.
 • הסיוע במימון ניתן בסכום של עד 1,090 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021), ויש לשלם עליו השתתפות עצמית.

שיעור ההשתתפות במימון

 • סכום הסיוע ושיעור ההשתתפות העצמית מחושבים על-פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2021, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 218 ש"ח.
 • ההשתתפות העצמית של המטופל נקבעת באחוזים מסכום הסיוע, בהתאם לגובה ההכנסות של המשפחה לגבי הוצאה של עד 5 נקודות זיכוי (1,090 ש"ח), כמפורט בטבלה שבסעיף 5.2.
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 3 להוראה 1.22 בתע"ס).
 • בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-10%, ולכן סכום הסיוע בפועל יהיה בין 10% ל- 90% מ-1,090 ש"ח לחודש.
דוגמה
 • משפחה בת 4 נפשות שהכנסתה הממוצעת לנפש לחודש היא בשיעור 9.5 נ"ז, כלומר 2,071 ש"ח (218 כפול 9.5) - רמת הכנסה ד' על-פי הטבלה.
 • בהתאם לטבלה (בטור של עד 5 נ"ז להוצאה), ההשתתפות העצמית שלהם תהיה בשיעור 40%.
 • סכום הסיוע במימון שיקבלו בפועל (לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית) יהיה בשיעור 60% מ-1,090 ש"ח, כלומר 654 ש"ח.

מי זכאי?

 • יחידים עד גיל פרישה ומשפחות המוכרים ומטופלים במחלקה לשירותים חברתיים וזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם (בהתאם לאישור רפואי).
  • מתן הסיוע מותנה בכך שמוצו כלל הזכאויות בתחום זה הניתנות מטעם משרד הבריאות או קופות החולים (על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וביטוח בריאות פרטי).
  • לפרטים על הסיוע הניתן למי שהגיעו לגיל פרישה, ראו סיוע חומרי לאזרחים ותיקים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים