חולים שזקוקים לתזונה מיוחדת בגלל מחלתם והוכרו על-ידי משרד הרווחה עשויים לקבל סיוע במימון מזון תרופתי/ייעודי
הסיוע שניתן הוא עד 1,210 ₪ בחודש (נכון לשנת 2024) ומותנה בתשלום השתתפות עצמית
בקופות החולים נקבעה תקרה חודשית למזון תרופתי/ייעודי בסל הבריאות שמעבר לה המבוטחים פטורים מתשלום


משרד הרווחה משתתף במימון מזון תרופתי/ייעודי למטופלים במחלקה לשירותים חברתיים שזקוקים לתזונה מיוחדת בגלל מחלתם.

 • הסיוע ניתן בכפוף למגבלות התקציב ולסדרי העדיפויות של כל רשות מקומית.
 • הסיוע במימון ניתן בסכום של עד 1,210 ₪ בחודש (נכון לשנת 2024), ויש לשלם עליו השתתפות עצמית.
שימו לב
מבוטחי קופות החולים פטורים מתשלום מעבר לתקרה החודשית שנקבעה עבור מזון תרופתי/ייעודי שניתן להם על-פי מרשם מרופא או מדיאטנית קלינית וכלול בסל הבריאות.

שיעור ההשתתפות במימון

 • סכום הסיוע ושיעור ההשתתפות העצמית מחושבים על-פי שווי של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית. נכון לשנת 2024, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 242 ₪.
 • ההשתתפות העצמית של המטופלים נקבעת באחוזים מסכום הסיוע, בהתאם לגובה ההכנסות של המשפחה לגבי הוצאה של עד 5 נקודות זיכוי (1,210 ₪), כמפורט בהוראת תע״ס מס׳ 3.16.
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 שמשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 6 בהוראת תע״ס מס׳ 1.22).
 • בכל מקרה, ההשתתפות העצמית לא תפחת מ-10%, ולכן סכום הסיוע בפועל יהיה בין 10% ל- 90% מ-1,210 ₪ לחודש.
דוגמה
 • משפחה בת 4 נפשות שהכנסתה הממוצעת לנפש לחודש היא בשיעור 9.5 נ"ז, כלומר 2,299 ₪ (242 כפול 9.5) - רמת הכנסה ד' על-פי הטבלה.
 • בהתאם לטבלה (בטור של עד 5 נ"ז להוצאה), ההשתתפות העצמית שלהם תהיה בשיעור 40%.
 • סכום הסיוע במימון שיקבלו בפועל (לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית) יהיה בשיעור 60% מ-1,210 ₪, כלומר 726 ₪.

מי זכאי?

 • משפחות ויחידים עד גיל פרישה שמוכרים ומטופלים במחלקה לשירותים חברתיים וזקוקים לתזונה מיוחדת לפי אישור רפואי.
 • למידע על הסיוע שניתן למי שהגיעו לגיל פרישה ראו סיוע חומרי לאזרחים ותיקים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים