הקדמה:

המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מטפלים, שמרטפים ושיעורי עזר לילדים שטרם מלאו להם 10 שנים
הסיוע ניתן להורים עובדים, או עובדים ולומדים, שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם בהתאם לתנאי הזכאות
המימון (שיינתן כהחזר) הוא בגובה של עד 6,000 ש"ח למשפחה ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

טפסים

במסגרת התוכנית לשילוב הורים עצמאיים (הורים יחידים) בשוק התעסוקה, ניתן סיוע במימון מסגרות לילדיהם, בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

 • מימון סל שעות ניתן עבור מטפלים, שמרטפים ושיעורי עזר לילדים שטרם מלאו להם 10 שנים.
 • הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה וחצי, בסכום שלא יעלה על 6,000 ש"ח למשפחה עבור כל תקופה הזכאות, ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה.
 • הורים שעונים על תנאי הזכאות שיפורטו בהמשך זכאים גם לקבל סיוע במימון צהרונים ובמימון קייטנות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעונים על כל 4 התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילדים (אחד או יותר) שטרם מלאו להם 10 שנים.
  2. הם עובדים, או עובדים ולומדים, לפחות 20 שעות שבועיות:
   • עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים (כולל שכיר בעל שליטה בחברה), כעובדים במשק בית, או כעצמאים.
   • עובדים לפחות 10 שעות שבועיות, ובנוסף לומדים לפחות 10 שעות שבועיות באחד מהמסלולים המפורטים בנוהל (ראו מסלולי הלימודים 1-11).
  3. הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל, או התחילו לעבוד בעבודה חדשה אחרי שלא עבדו 3 חודשים.
  4. הם קיבלו הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודש אחד לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהם עומדים במבחן ההכנסות הבא:
הרכב המשפחה ההכנסה המירבית של ההורה
הורה + ילד אחד 6,300 ש"ח
הורה + 2 ילדים 8,400 ש"ח
הורה + 3 ילדים 10,500 ש"ח
הורה + 4 ילדים 12,600 ש"ח
הורה + 5 ילדים 14,700 ש"ח
 • אם קיימות נסיבות סוציאליות קשות או נסיבות רפואיות חריגות, ייתכן שתתאפשר חריגה של עד 10% במספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות הנדרשות מההורה לצורך אישור הזכאות (במקרים אלה יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת הזכאות ניתן לפנות למוקד חברת מילגם:

שליחת בקשה

 • יש למלא את הפרטים ולשלוח באופן מקוון טופס בקשת זכאות לסל שעות גמיש (ניתן להיעזר במוקד מילגם 03-5652310 לצורך מילוי הטופס).
 • לאחר שליחת הטופס, המוקד ייצור קשר עם הפונה להשלמת התהליך, וקבלת המסמכים הבאים (בהתאם לרלוונטיות של כל מקרה):
  • צילום תעודת זהות, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות (אם רלוונטי).
  • שכירים יצרפו הצהרת מעסיק.
  • תלושי שכר המראים עלייה בהיקף שעות העבודה.
  • אישור לימודים רשמי מטעם מוסד הלימודים.
  • עצמאים יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי.

אישור הזכאות

 • לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת את בקשת הסיוע או את דחייתה.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

קבלת הסיוע

 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילמו ההורים.
 • יש לדווח למוקד מדי חודש על ניצול השעות ולצרף קבלות המעידות על התשלומים.
 • הורים שילדיהם קיבלו שירות של מטפלת, שמרטף, או שיעורי עזר יצרפו גם את הצהרת הגורם המועסק או נותן השירות.
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף את המסמכים המעידים על עבודה/לימודים בהתאם לשעות שההורים הצהירו עליהן (לא כולל חודשים שמתקיימים בהם פחות מ-15 ימי עבודה על-פי לוח המועדים והחגים של נציבות שירות המדינה).
 • במוקד ייבדקו כל הנתונים עליהם הצהירו ההורים בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. אם יהיה צורך במסמכים נוספים המוקד יבקש את השלמתם.
 • משרד הרווחה רשאי לשלול את זכאותם של הורים שלא שלחו דיווח חודשי או לא הגישו קבלות כנדרש.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורים הסכומים על-פי זכאותם, ויישלח להם מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.

ערעור

 • ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 12 חודשים ממתן התשובה.
 • יש לשלוח את הערעור אל:
  • משרד הרווחה, מינהל תעסוקת אוכלוסיות
  • בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101
 • ניתן גם לשלוח בדוא"ל:
 • יש לוודא שהמכתב התקבל, בטלפון: 02-6662796

הפסקת הזכאות

 • הורים שאחד מהתנאים המזכים בסיוע חדל להתקיים לגביהם, חייבים לדווח על כך מיידית למוקד.
 • במקרים שבהם יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורים יידרשו להחזיר את הסכום ששולם להם. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאות ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד הרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום.

חשוב לדעת

 • הסיוע במימון יינתן בהתאם למגבלות התקציב.
 • סך כל הסיוע הממשלתי שההורים יקבלו למימון מסגרת מסויימת לא יעלה על העלות ששילמו עבורה בפועל.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים