הקדמה:

המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון שירותים ומסגרות משלימות עבור ילדיהם שטרם עלו לכיתה ה'
הסיוע ניתן בהתאם לתנאי הזכאות להורים עובדים, או עובדים ולומדים, שהגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם
המימון הוא בגובה של עד 6,000 ש"ח למשפחה (לכל תקופת זכאות של עד שנה וחצי), ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה

במסגרת התכנית לשילוב הורים עצמאיים (הורים יחידים) בשוק התעסוקה, ניתן סיוע במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

 • הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה וחצי בכל פעם.
 • המימון ניתן עבור מטפל/ת, שמרטף/ית ושיעורי עזר בלימודים, בסכום שלא יעלה על 6,000 ש"ח למשפחה עבור כל תקופה הזכאות, ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה. הסיוע יינתן רק עבור ילד שטרם עלה לכיתה ה'.
 • בנוסף, הורים עצמאיים יכולים לקבל סיוע במימון צהרונים ובמימון קייטנות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על כל 4 התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד אחד או יותר, שטרם התחיל כיתה ה'.
  2. הם עובדים, או עובדים ולומדים, לפחות 20 שעות שבועיות:
   • עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים (כולל שכיר בעל שליטה בחברה), כעובדים במשק בית, או כעצמאים.
   • עובדים לפחות 10 שעות שבועיות, ובנוסף לומדים לפחות 10 שעות שבועיות באחד מהמסלולים המפורטים בנוהל (ראו מסלולי הלימודים 1-11).
  3. הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל.
  4. הם קיבלו הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודש אחד לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהם עומדים במבחן הכנסה של עד 2,100 ש"ח לנפש בחודש, בהתאם לנוסחה הבאה:
                     100% משכר הברוטו של ההורה 
          2,100  ≥ _______________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1
 • אם קיימות נסיבות סוציאליות קשות או נסיבות רפואיות חריגות, ייתכן שתתאפשר חריגה של עד 10% במספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות הנדרשות מההורה לצורך אישור הזכאות (במקרים אלה יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת זכאות יש לפנות למוקד חברת מילגם:

קבלת אישור על זכאות

 • יש להגיש באמצעות המוקד טופס בקשה לתכנית סיוע להורים עצמאיים מגבירי עבודה.
 • הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטי ההורה וילדיו
  2. המסגרות שעבורן מבוקש הסיוע
  3. תצהיר חתום בפני עורך דין
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על-פי המפורט בטופס.
 • המוקד יבדוק את זכאותו של ההורה ואם יהיה צורך, יבקש מסמכים נוספים.
 • לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת את בקשת הסיוע או את דחייתה.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

ערעור

 • ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 12 חודשים ממתן התשובה.
 • יש לשלוח את הערעור אל:
  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל תעסוקת אוכלוסיות
  • בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101
 • ניתן גם לשלוח בדוא"ל:
 • יש לוודא שהמכתב התקבל, בטלפון: 02-6662796

מימוש הזכאות

 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילם ההורה.

המסמכים הדרושים

 • יש לדווח למוקד מדי חודש על ניצול השעות ולצרף קבלות המעידות על התשלומים.
 • הורה שילדו קיבל שירות של מטפלת, שמרטף, או שיעורי עזר יצרף גם את הצהרת הגורם המועסק או נותן השירות.
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף את המסמכים הבאים, המעידים על עבודה/לימודים בהתאם לשעות שההורה הצהיר עליהן (לא כולל חודשים שמתקיימים בהם פחות מ-15 ימי עבודה על-פי לוח המועדים והחגים של נציבות שירות המדינה):
  • שכירים יצרפו תלושי שכר.
  • עובדים במשק בית יצרפו אישור מעסיק של עובד במשק בית ואישור מביטוח לאומי או שובר תשלום דמי ביטוח ששולמו.
  • בעלי עסק עצמאי יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי ובנוסף אישור ממס הכנסה על הכנסות לעצמאים, או אישור מרו"ח/מנהל חשבונות על ההכנסות. שני האישורים צריכים לכלול את שם העסק, מס' תיק ניכויים/ח.פ./ע.מ., התקופה אליה הוא מתייחס, סך ההכנסה בחודש והיקף המשרה.
  • לומדים יגישו אישור לימודים רשמי מטעם מוסד הלימודים (לרבות חתימה וחותמת) ותכנית לימודים המאושרת על ידי מוסד הלימודים וכוללת את מספר שעות הלימוד השבועיות וסוג התואר הנלמד.
  • לומדים בהכשרה מקצועית יצרפו אישור שהלימודים מפוקחים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או ממומנים ומפוקחים על ידי משרד ממשלתי אחר, או אישור על כך שעיסוק במקצוע הנלמד בקורס מחייב רישוי או רישום עפ"י דין. בנוסף יש לציין על האישור מועד תחילה וסיום הקורס/לימודי המקצוע.

בחינת הבקשה ותוצאות

 • במוקד ייבדקו כל הנתונים עליהם הצהיר ההורה בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. אם יהיה צורך במסמכים נוספים המוקד יבקש את השלמתם.
 • משרד העבודה והרווחה רשאי לשלול את זכאותו של הורה שלא שלח דיווח חודשי או לא הגיש קבלות כנדרש.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורה הסכומים על-פי זכאותו, ויישלח לו מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.

הפסקת זכאות

 • הורה שחדל להתקיים לגביו אחד מהתנאים המזכים בסיוע, חייב לדווח על כך מיידית למוקד - טלפונית ובכתב.
 • כל מקרה בו יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • חשוב: אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורה יידרש להחזיר את הסכום ששולם לו. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאותו של ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד העבודה והרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום האמור.

חשוב לדעת

 • הסיוע במימון יינתן בהתחשב במגבלות התקציב.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים