סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון קייטנות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

המדינה מסייעת במימון קייטנות בחופשת הפסח וחופשת הקיץ להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו/מקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והחלו לעבוד, או הגדילו את היקף משרתם, או לומדים בקורס להכשרה מקצועית
הסיוע ניתן למשך תקופה של עד שנה וחצי (או עד שנה ללומדים בקורס להכשרה מקצועית)
המימון הוא בגובה של עד 1,000 ש"ח לילד למחזור אחד של קייטנה, ולא יותר מ-5,000 ש"ח למשפחה בשנה

במסגרת התכנית לשילוב הורים עצמאיים (הורים יחידים) בשוק התעסוקה, המדינה מסייעת במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות.

 • מתן הסיוע מותנה בכך שאין מענה במסגרות אחרות במימון מלא או חלקי של המדינה או של הרשות המקומית, וכי המסגרות פועלות בשעות בהן ההורה עובד (וכן נמצא בדרכו אל העבודה או ממנה).
 • הסיוע יינתן עבור קייטנות בעלות רישיון עסק בלבד.
 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילם ההורה.
 • בנוסף לסיוע במימון הקייטנות, ניתן לקבל סיוע במימון צהרונים וסיוע במימון סל שעות למסגרות משלימות נוספות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד אחד או יותר, שטרם סיימו כיתה ו'.
  2. הוכח כי נדרשת מסגרת עבור ילדיהם בשעות יציאתם לעבודה או השתתפותם בקורסי הכשרה מקצועית.
  3. הם קיבלו או מקבלים גמלת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך חודשיים רצופים לפחות במהלך 3 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • בנוסף לעמידה בכל שלושת התנאים שצוינו, עליהם לענות על אחד מאלה:
  • הם החלו לעבוד בהיקף של 22 שעות שבועיות לפחות, במהלך שנת הלימודים שבה מתקיימת הקייטנה (אם הקייטנה בחג הפסח) או בשנת הלימודים שלפני תחילת הקייטנה (אם מדובר בקייטנת קיץ), וזאת לאחר שלא עבדו במשך 3 חודשים לפחות טרם התחלת העבודה.
  • הם הגדילו את היקף עבודתם ב-10 שעות שבועיות לפחות, ועובדים בהיקף של 30 שעות שבועיות לפחות (כשכירים או במסגרת עסק עצמאי בבעלותם), וזאת במהלך שנת הלימודים שבה מתקיימת הקייטנה (אם הקייטנה בחג הפסח) או בשנת הלימודים שלפני תחילת הקייטנה (אם מדובר בקייטנת קיץ).
  • הם לומדים בהיקף של 24 שעות שבועיות לפחות בקורס להכשרה מקצועית במסגרת גוף שהוכר ע"י האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם.

תקופת הזכאות

 • האישור לסיוע יהיה בתוקף לתקופה של עד שנה וחצי.
 • להורים המשתתפים בקורס להכשרה מקצועית יינתן הסיוע למשך התקופה שבה לומד ההורה בקורס בלבד, ולכל היותר - 12 חודשים.
 • מי שניצל את מלוא זכאותו, לא יהיה זכאי להגיש בקשה נוספת, אלא אם עברו 12 חודשים מהמועד האחרון שבו קיבל סיוע.

גובה הסיוע

 • בתקופה של 12 החודשים הראשונים יינתן סיוע בסכום של עד 1,000 ש"ח לכל ילד ועד 5,000 ש"ח למשפחה.
 • ב-6 החודשים שלאחר מכן יעמוד סכום הסיוע המקסימלי על 750 ש"ח לילד ו-3,750 ש"ח למשפחה.

תהליך מימוש הזכות

פנייה למוקד

 • לבירורים ובדיקת זכאות יש לפנות למוקד "מרטנס הופמן"
טלפון: 03-5652323/310
פקס: 03-5652300
כתובת: רח' המסגר 55 תל אביב 61571
דוא"ל: horim@mertens-hoffman.com
המוקד פעיל בימים א' - ה' בין השעות 17:00 - 09:00

קבלת אישור על זכאות

 • יש להגיש באמצעות המוקד טופס בקשה לקבלת סיוע במימון סל שעות ו/או קייטנות.
 • הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
  • פרטי ההורה וילדיו.
  • המסגרות שעבורן מבוקש הסיוע (קייטנות מסומנות בטופס כמסגרות מקבוצה ג').
  • תצהיר חתום בפני עורך דין.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על-פי המפורט בטופס.
 • המוקד יבדוק את זכאותו של ההורה ואם יהיה צורך, יבקש מסמכים נוספים.
 • לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת או דוחה את בקשת הסיוע.
 • באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

מועד הגשה הבקשה

 • יש להגיש את הבקשה עד חודשיים מתאריך תחילת העבודה או הגדלת היקף המשרה.
 • אם תחילת העבודה או הגדלת היקף המשרה חלו אחרי ה-1.9 בשנת הלימודים שבה מתקיימת הקייטנה, ניתן להגיש את הבקשה גם אם עברו חודשיים.
 • הורה שניצל בעבר את מלוא זכאותו, יוכל להגיש בקשה נוספת אם עברו לפחות 12 חודשים מהמועד האחרון שבו קיבל סיוע.

ערעור

 • ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 21 יום ממתן התשובה.
 • יש לשלוח את הערעור אל האגף לעידוד תעסוקת הורים יחידים, רח' בנק ישראל 5 ירושלים.
 • המשרד ידון בערעור בתוך 45 יום.

מימוש הזכאות

 • יש לדווח למוקד מדי חודש על הוצאות שאושר להן סיוע ולצרף קבלות (נספח ד' בטופס).
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף מסמכים בהתאם לסוג העיסוק:
 • שכירים יצרפו אישור מעסיק (נספח א1 בטופס) ותלוש שכר הכולל מספר תיק ניכויים ופרטי מעסיק (או טופס 106 הכולל את הפרטים הללו במקרים חריגים שבהם לא ניתן להמציא תלוש שכר).
  • מי שאינו מקבל תלוש שכר במקום עבודתו יכול להציג "אישור מעסיק על העסקת עובד יומי" של המוסד לביטוח לאומי, חתום ע"י פקיד ביטוח לאומי. אישור זה צריך לכלול את הפרטים הבאים: שם ות"ז המעסיק, חודש עבודה, שכר חודשי, מס' תיק בביטוח לאומי, תיק ניכויים וחתימת המעסיק.
  • עובדים במשק בית יכולים להציג, במקום תלוש שכר, אישור על קיום תיק במוסד לביטוח לאומי על שם המעסיק המפריש ביטוח לאומי לטובת העובד. העסקה של קרובי משפחה במשק בית לא תאושר אם לא יהיה לכך אישור העסקה מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בעלי עסק עצמאי יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי (נספח א2 בטופס) ובנוסף אישור ממס הכנסה על הכנסות לעצמאים, או אישור מרו"ח/מנהל חשבונות על ההכנסות. שני האישורים צריכים לכלול את שם העסק, מס' תיק ניכויים/ח.פ./ע.מ., התקופה אליה הוא מתייחס, סך ההכנסה בחודש והיקף המשרה.
 • משתתפים בקורס להכשרה מקצועית יגישו אישור על השתתפותם במכינה להכנה לעבודה או בקורס להכשרה מקצועית המאושרים ע"י משרד העבודה והרווחה.
 • במוקד ייבדקו כל הנתונים עליהם הצהיר ההורה בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. אם יהיה צורך במסמכים נוספים, המוקד יבקש את השלמתם.
 • זכאותו של הורה שלא שלח דיווח חודשי, או לא הגיש קבלות כנדרש עשויה להישלל.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורה הסכומים על-פי זכאותו, ויישלח לו מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.
 • הורה שחדל להתקיים לגביו אחד מהתנאים המזכים בסיוע, חייב לדווח על כך מיידית למוקד - טלפונית ובכתב. במקרה זה, או בכל מקרה בו יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורה יידרש להחזיר את הסכום ששולם לו. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאותו של ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד העבודה והרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום האמור.

חשוב לדעת

 • אין כפילות בהטבות - הורה שמשרד העבודה והרווחה משתתף בעלות החזקת ילדו בקייטנה, לא יהיה זכאי להשתתפות נוספת של המשרד בעלות החזקת ילדו באותן שעות במסגרת אחרת.
 • הורה שילדו נמצא בצהרון המפעיל קייטנה בחופשת הפסח, לא יהיה זכאי לסיוע עבור קייטנה בחופשת הפסח.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים