הקדמה:

סיוע בפריון לאסירים ועצורים משמעותו מתן חופשות לצורך התייחדות או טיפולי פוריות, אישור קיום התייחדות לאסירים שאינם זכאים לצאת לחופשה או אישור הוצאת זרע של האסיר מבין כתלי הכלא
הסיוע יינתן רק לאסיר או עצור שתפקודו בבית הסוהר תקין
טיפולי פוריות ממומנים על-ידי האסיר עצמו
 • סיוע בפריון הינו מתן פריבילגיות שונות לאסירים או עצורים כדי לסייע להם בתהליך הבאת ילד לעולם.
 • המטרה במתן לסיוע לפריון היא לתת לאסיר או לעצור הזדמנות לממש את זכותו להבאת ילד לעולם. טעם נוסף הנו עידוד האסירים להתנהגות תקינה בין כותלי הכלא מכיוון שעל האסיר להתנהל בצורה חיובית כדי שבקשתו תאושר.
 • לשם כך יש למפקד המחוז סמכות לאשר יציאת אסיר לחופשה או למספר חופשות שלא מן המניין לצורך טיפול או התייחדות, וזאת בהתאם לפניית מפקד הכלא.

מי זכאי?

 • אסיר או עצור רשאי לבקש סיוע לפריון בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר נישא במהלך מאסרו אך לא התייחד עם אשתו.
  • האסיר/עצור נשוי/ידוע בציבור אך ללא ילדים, ורעייתו/ידועתו בציבור מתקרבת לגיל היעדר פוריות, עפ"י אישור רופא.
  • האסיר/עצור נשוי בנישואים שניים, אין לבני הזוג ילדים משותפים, ורעיית האסיר מתקרבת לגיל היעדר פוריות, עפ"י אישור רופא.
  • האסיר/עצור נשוי/ידוע בציבור אשר לפני מאסרו החל הוא או רעייתו/ידועתו בציבור בתהליכי טיפול בפוריות, ויש צורך בהמשך הטיפול לפי המלצת הרופא.
 • במקרים חריגים, רשאי נציב שירות בתי הסוהר לאשר המלצת מפקד מחוז למתן סיוע לצרכי פריון לאסיר נשוי/ידוע בציבור גם אם לא מתקיים בו אף אחד מהתנאים הנ"ל, בתנאי שיתרת המאסר המלאה שלו היא לפחות 15 שנה.

תהליך מימוש הזכות

 • אסיר או עציר המעוניין לבקש סיוע בפריון עם בת זוגו צריך להגיש למפקד האגף בקשה לסיוע לצורך פריון.
 • מפקד האגף מעביר את הבקשה למפקד הכלא.
 • מפקד הכלא בודק אם האסיר עומד בכללים לקבלת הסיוע לפריון, ואם כן, מעביר את בקשת האסיר, בצירוף חוות דעת של גניקולוג וחוות דעת של רופא בית הסוהר אל מפקד המחוז.
 • מפקד המחוז מקבל את חוו"ד הרופא המחוזי, חוות דעת קצין המודיעין המחוזי, חוות דעת קמב"צ מחוזי וחוות דעת קצין ניהול אסירים מחוזי, ולאחר מכן מחליט אם להיעתר לבקשה.
 • למפקד המחוזי יש מספר אפשרויות לאשר מתן סיוע לאסיר או לעציר:
 • מתן חופשות לצורך התייחדות או טיפולי פוריות,
 • אישור קיום התייחדות לאסירים שאינם זכאים לצאת לחופשה,
 • אישור הוצאת זרע של האסיר מבין כתלי הכלא.

ערעור על החלטה שלא לאשר סיוע בפריון

 • אסירים או עצירים אשר בקשתם לסיוע לפריון נדחתה, רשאים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור בית הסוהר בו הם מרצים את מאסרם.

חשוב לדעת

 • הסיוע יינתן רק לאסיר/עצור שתפקודו בבית הסוהר תקין.
 • עלות טיפולי הפוריות תהיה על חשבון האסיר/עצור.
 • במקרה שמדובר באסיר שלא ניתן להוציאו לחופשה מטעמי ביטחון, הוצאתו לצורך ביצוע הטיפול תעשה תחת אבטחה. בנוסף, ניתן לאשר לאסיר התייחדות לצורך פיריון.
 • לגבי אסירים שהם גם מנועי חופשות וגם מנועי התייחדות, ניתן לאשר להוציא דגימת זרע, ולאפשר באמצעותה טיפולי פוריות מחוץ לכלא.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.