אסיר או עציר רשאי להגיש עתירה בכל הנוגע לתנאי מאסרו או מעצרו
אסור למנוע מעורך דינו של האסיר מלהיכנס לבית הסוהר לצורך הדיון
במקרים שיפורטו להלן, ניתן לקבל ייצוג על ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית
בני משפחתו של אסיר רשאים להגיש עתירה בשמו


אסיר או עצור רשאי להגיש עתירה נגד רשויות המדינה (כגון שב"ס, ועדת אלימות במשפחה, ועדת גילוי עריות) ואנשים הממלאים תפקידים על פי דין בכל הנוגע למאסרו או מעצרו.

 • בין היתר ניתן לעתור נגד:
 • סיווגו לחופשה
 • החלטת שב"ס בנוגע ליציאתו לחופשה
 • החלטת שב"ס בנוגע למתן טיפול רפואי או נפשי
 • החלטת שב"ס בנושא שילובו של אסיר בטיפול המתאים לצרכיו בין כתלי הכלא (כגון החלטה שלא לשלבו בטיפול לעברייני מין)
 • החלטת שב"ס לגבי קיום התייחדות
 • החלטת שב"ס בנוגע לתנאי מאסרו הנוספים (כגון החלטה על החזקתו בכלא או אגף מסויימים; החלטה בנוגע לשילובו בעבודה)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אסיר או עציר רשאי להגיש עתירה בנושא הנוגע לתנאי מאסרו או מעצרו.
 • בני משפחתו של אסיר רשאים להגיש עתירה בשמו למזכירות בית המשפט.
 • לפני הגשת עתירה יש לפנות לרשות שקיבלה את ההחלטה שעותרים נגדה, להגיש לה בקשה מנומקת לשינוי עמדתה, ולהמתין זמן סביר לקבלת התגובה.

למי ואיך פונים

 • על האסיר להגיש את העתירה למנהל האגף ב-3 עותקים ולצרף תצהיר לאימות העתירה שייחתם בפני סגן מפקד בית הסוהר.
 • מפקד האגף יאשר לאסיר בחתימת ידו שקיבל את העתירה, יקיים בירור ראשוני ואם בעיית האסיר לא נפתרה, יעביר את העתיקה להמשך טיפול לסגן מפקד בית הסוהר.
 • עותק מהעתירה יחד עם המסמכים יועבר בהקדם האפשרי ולא יותר מ-96 שעות למזכירות בית המשפט הרלוונטי ולמשרד היועץ המשפטי של המחוז.
 • מזכירות בית המשפט תקבל את כתב העתירה ותקבע מועד לדיון בעתירתו של האסיר.
 • הגשת העתירה כרוכה בתשלום אגרת בית משפט. ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לפטור מתשלום האגרה במקביל להגשת העתירה.

שלבי ההליך

 • הדיון יתקיים בפני שופט אחד. ייתכן שהדיון יתקיים בתוך בית הסוהר עצמו.
 • דיון בנושא שחרור מוקדם יתקיים בפני שלושה שופטים. למידע נוסף ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.

ייצוג אסירים ועצורים

ערעור

 • אסיר המעוניין לערער על החלטת בית המשפט המחוזי יפנה לבית המשפט העליון לקבלת רשות ערעור, תוך 30 ימים מיום ההחלטה (אם ניתנה בפני האסיר) או מהיום שהומצאה לו ההחלטה (אם ניתנה שלא בפניו).
 • למידע על ערעור בנושא שחרור מוקדם ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.

חשוב לדעת

 • אדם המבקש להיות נוכח בישיבת בית המשפט המתקיימת בבית הסוהר יודיע על כך להנהלת בית הסוהר, בכתב או בטלפון לפחות יום אחד לפני מועד הדיון.
 • אסור למנוע מעורך הדין של האסיר או ממתמחה של אותו עורך דין מלהיכנס לבית הסוהר לצורך הדיון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.