הקדמה:

אסירים זכאים להתייחד עם בני זוגם בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
למידע נוסף ראו פקודת נציבות מס' 04.47.00 באתר שירות בתי הסוהר

התייחדות בבית סוהר הנה היתר לפגישה אינטימית של האסיר/ה או העציר/ה ובני זוגם.

 • תדירות התייחדות שאושרה תהיה פעם בחודש.

התייחדות אסירים בתקופת הקורונה

מי זכאי?

 • אסיר/ה או עצור/ה:
  • נשוי - מי שהציג תעודת נישואין המעידה על נישואיו.
  • ידוע בציבור - מי שהגיש לשב"ס תצהיר על הידוע/ה בציבור, מאושר ע"י נוטריון.
  • מי שיש לו חבר/ה שביקר/ה אצלו בשנתיים האחרונות ברציפות.
 • הזכאות מותנית בכך שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. מדובר באסיר פלילי או בעצור שאינו זכאי לצאת לחופשות.
  2. עברו ששה חודשים לפחות מאז מעצרו או מאז חופשתו האחרונה. למרות זאת אם מדובר באסיר שהתחתן בעודו בכלא, ניתן להעניק לו אישור התייחדות מייד לאחר נישואיו.
  3. האסיר/העצור גילה התנהגות טובה במהלך ריצוי המאסר/מעצר.
  4. אין מניעה רפואית לקיום ההתייחדות.

תהליך מימוש הזכות

 • אסיר/ה או עציר/ה המעוניינים להתייחד עם בני זוגם צריכים למלא טופס בקשה להתייחדות, ולצרף אליו את המסמכים הבאים (המופיעים בין הנספחים לטופס):
 1. אישור רפואי של בן/בת הזוג.
 2. אישור רפואי של האסיר/העצור.
 3. הצהרת בן/בת הזוג לצורך ההתייחדות.
 4. חוות דעת מטעם עובד סוציאלי של בית הסוהר.
 5. הצהרת האסיר על התחייבות לשמור על הציוד בחדר ההתייחדות.
 • זכות ההתייחדות של אסירים השפוטים ולעצורים החשודים בגין עבירות אלימות במשפחה או כאלה המוגדרים כבעלי פרופיל אלימות במשפחה, מותנית בנוסף לאמור לעיל בהמלצת ועדת אלימות במשפחה.
 • זכות ההתייחדות של אסירים השפוטים/עצורים חשודים בגין עבירות גילוי עריות מותנית בהמלצת הוועדה לגילוי עריות.
 • אם הבקשה להתייחדות של אסיר השפוט בגין עבירת מין, עבירת גילוי עריות או עבירת אלימות במשפחה (או בקשה להתייחדות של עצור החשוד בעבירות אלה) היא להתייחדות עם מי שאינה קורבן העבירה, דרושה הסכמת האסיר למסירת סיבת מאסרו למי שעמו הוא מבקש להתייחד.
 • אישור או דחיית הבקשה הם בסמכות מפקד בית הסוהר.
 • במקרה שהבקשה מאושרת, תינתן האפשרות לקיים התייחדות פעם בחודש, אלא אם מדובר במקרים מיוחדים ובשיקול דעת של שב"ס.

ערעור על החלטה שלא לאשר התייחדות לאסיר

 • אסירים או עצירים אשר בקשתם לקיום התייחדות נדחתה, רשאים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור בית הסוהר בו הם מרצים את מאסרם.

חשוב לדעת

 • מפקד בית הסוהר יהיה מוסמך לאשר בקשת אסיר לאפשר כניסת תינוק עד גיל שנה בלבד עם אימו לחדר התייחדות.
 • אסיר יהיה זכאי להכניס לחדר ההתייחדות דברי מזון בכמות סבירה שנרכשו במרכז המכר לאסירים ובלבד שהם באריזתם המקורית וכשהיא סגורה הרמטית.
 • אסירים זכאים להתייחד עם בני זוגם גם אם מדובר בבני אותו מין. למידע נוסף ראו התייחדות של אסירים או עצורים עם בני זוג מאותו מין.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.