כל מי שמחזיק ברישיון לשמש כהורה אומנה והוחלט לשלב ילד ספציפי בביתו, נדרש לחתום על הסכם עם משרד הרווחה והביטחון החברתי
ההסכם קובע, בין היתר, את הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה, בהתאם לתוכנית הטיפול של הילד
ההסכם יהיה תקף למשך כל תקופת האומנה שנקבעה בו וניתן לבטלו או לחדשו, בהתאם לתוכנית הטיפול ולצרכי הילד
ככלל, לא ישולב ילד באומנה לפני שהורה האומנה חתם על ההסכם

כל אדם שמחזיק ברישיון לשמש כהורה אומנה ומפקח האומנה החליט לשלב ילד ספציפי בביתו במסגרת אומנה, נדרש לפני מעבר הילד לביתו, לחתום על הסכם עם משרד הרווחה.

  • במקרה של בני זוג המשמשים כהורי אומנה, על שניהם ביחד לחתום על ההסכם.

הנושאים העיקריים בהסכם

למי ואיך פונים

  • הגוף המפעיל אחראי על יצירת קשר עם הורה האומנה ותיאום הפגישה לצורך חתימה על ההסכם.

שלבי ההליך

  • לאחר שאדם הגיש בקשה לקבלת רישיון לשמש כהורה אומנה ובקשתו אושרה, הגוף המפעיל יפעל לאיתור ילד ספציפי לשילוב בבית הורה האומנה.
  • הגוף המפעיל יעביר למפקח האומנה את המלצותיו לגבי התאמת הורה האומנה לילד ספציפי.
  • לאחר שמפקח האומנה יחליט על שילוב ילד ספציפי בבית הורה האומנה, הגוף המפעיל ידאג לזימון הורה האומנה לצורך מתן הסברים, מידע וחתימה על ההסכם.

חשוב לדעת

  • ככלל, ההסכם עם הורה האומנה ייחתם לפני שילוב הילד באומנה. במקרים מסוימים, ההסכם יכול להיחתם עד 14 יום לאחר מעבר הילד לאומנה בפועל.
  • אם שני בני זוג משמשים כהורי אומנה עבור ילד, ההסכם חל על שניהם ועל שניהם לחתום עליו.
  • ההסכם תקף למשך התקופה שבה ישהה הילד בבית הורה האומנה וניתן לבטל או לחדש אותו לפי הצורך, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהמלצות גורמי הטיפול בדיוני המעקב.
  • הורה אומנה שמעניק מסגרת אומנה מסוג אומנת חירום, יחתום מראש על הסכם אומנה שמתייחס באופן כללי לכל ילד שעתיד לשהות אצלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

  • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי