הקדמה:

כל אדם, המחזיק ברישיון לשמש כהורה אומנה והוחלט על שילוב ילד ספציפי בביתו, נדרש לחתום על הסכם עם משרד הרווחה והביטחון החברתי
ההסכם קובע, בין היתר, את הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה, בהתאם לתכנית הטיפול של הילד
ההסכם יהיה תקף למשך כל תקופת האומנה שנקבעה בו וניתן לבטלו או לחדשו, בהתאם לתכנית הטיפול ולצרכי הילד
ככלל, לא ישולב ילד באומנה, לפני שהורה האומנה חתם על ההסכם
למידע נוסף ראו סע' 47 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016

כל אדם, המחזיק ברישיון לשמש כהורה אומנה והוחלט על-ידי מפקח האומנה על שילוב ילד ספציפי בביתו במסגרת אומנה, נדרש, לפני מעבר הילד לביתו, לחתום על הסכם עם משרד הרווחה והביטחון החברתי.

 • במקרה של בני זוג המשמשים כהורי אומנה, על שניהם ביחד לחתום על ההסכם.

הנושאים העיקריים בהסכם

 • בהסכם שבין הורה האומנה לבין משרד הרווחה והביטחון החברתי, יפורטו, בין השאר:
  • סמכויותיו ותחומי אחריותו של הורה האומנה, בהתאם לתכנית הטיפול ולהוראות חוק האומנה.
  • הגבלות שחלות על הורה האומנה, אם ישנן.
  • התחייבות הורה האומנה להשתתף בהכשרות ובהדרכות בתקופת האומנה, להישמע לפיקוח, לדווח למנחה האומנה ולשתף פעולה עמו ועם הגוף המפעיל.

למי ואיך פונים

 • הגוף המפעיל, אחראי על יצירת קשר עם הורה האומנה ותיאום הפגישה לצורך חתימה על ההסכם.

שלבי ההליך

 • לאחר שאדם הגיש בקשה לקבלת רישיון לשמש כהורה אומנה ובקשתו אושרה, הגוף המפעיל, יפעל לאיתור ילד ספציפי לשילוב בבית הורה האומנה.
 • הגוף המפעיל, יעביר למפקח האומנה את המלצותיו לגבי התאמת הורה האומנה לילד ספציפי.
 • לאחר שמפקח האומנה יחליט על שילוב ילד ספציפי בבית הורה האומנה, הגוף המפעיל ידאג לזימון הורה האומנה לצורך מתן הסברים, מידע וחתימה על ההסכם.

חשוב לדעת

 • ככלל, על ההסכם עם הורה האומנה להיחתם לפני שילוב הילד באומנה. במקרים מסוימים, ההסכם יכול להיחתם עד 14 יום לאחר מעבר הילד לאומנה בפועל.
 • אם שני בני זוג משמשים כהורי אומנה עבור ילד, ההסכם חל על שניהם ועל שניהם לחתום עליו.
 • ההסכם תקף למשך התקופה שבה ישהה הילד בבית הורה האומנה וניתן לבטל או לחדש אותו לפי הצורך, בהתאם לתכנית הטיפול של הילד ולהמלצות גורמי הטיפול במסגרת דיוני המעקב בוועדה לתכנון, טיפול והערכה.
 • הורה אומנה המעניק מסגרת אומנה מסוג אומנת חירום, יחתום מראש על הסכם אומנה, המתייחס באופן כללי לכל ילד שעתיד לשהות אצלו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי