כל מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי, מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלו
למידע נוסף ראו רשימת החקיקה והנהלים בהמשך דף זה


מי זכאי?

  • כל מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי, מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה המתייחסת אליו.
  • חובה על כל מטפל ומוסד רפואי, למסור למטופל, לבקשתו, מידע רפואי מן הרשומה הרפואית, ולאפשר למטופל לקבל את העתק הרשומה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • המטפל רשאי להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו, אם המידע עלול לגרום לדעת המטפל נזק חמור לבריאותו הגופנית או נפשית של המטופל או לסכן את חייו. אם המטפל החליט שלא למסור למטופל את המידע, הוא חייב לקבל את אישור ועדת האתיקה להימנעות ממסירת הרשומה למטופל. המטפל חייב להודיע על החלטתו שלא למסור את המידע, לועדת האתיקה מיד, ולצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירת המידע. ועדת האתיקה מוסמכת לשמוע את המטופל או אדם אחר ואח"כ לאשר או לשנות או לבטל את החלטת המטפל.
  • בני משפחתו של מטופל שנפטר, זכאים לעיין ברשומה הרפואית של הנפטר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.