אם חייב בהוצאה לפועל וזוכה מגיעים להסדר פשרה לתשלום החוב, על הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל
בעקבות ההודעה, ההליכים בתיק יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה על הפרת ההסדר על ידי החייב
כדי לחדש את ההליכים, חייב הזוכה לשלוח הודעה לחייב על כוונתו
למידע נוסף ראו סעיף 19ב לחוק ההוצאה לפועל

תקציר

אם חייב בהוצאה לפועל וזוכה מגיעים להסדר פשרה לתשלום החוב, מוטלת על הזוכה החובה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל.

 • לאחר קבלת ההודעה, ההליכים בתיק יעוכבו, כל עוד לא הודיע הזוכה על הפרת ההסדר על ידי החייב.
 • כדי לחדש את ההליכים, חייב הזוכה לשלוח הודעה לחייב על כוונתו לעשות זאת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • באחריות הזוכה שהגיע להסדר עם החייב להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל.
 • לאחר קבלת ההודעה, ההליכים בתיק יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר.

חידוש ההליכים

 • אם בעקבות הפרת ההסדר הזוכה יבקש לחדש את ההליכים, עליו לנקוט את הפעולות הבאות:
  1. לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת החוב והתשלומים שקיבל מהחייב.
  2. לשלוח הודעה לחייב בדואר רשום על כוונתו לחדש את ההליכים. בהודעה לחייב על הזוכה לפרט את התשלומים שקיבל ואת יתרת החוב המעודכנת.
  3. להגיש בקשה לחידוש ההליכים, בצירוף העתק ההודעה ששלח אל החייב ואישור על משלוחה בדואר רשום לחייב.
 • הזוכה יוכל להגיש בקשה לחידוש ההליכים רק כעבור 15 ימים מיום ששלח לחייב את ההודעה על כוונתו לחדש את ההליכים.

חשוב לדעת

 • עיכוב הליכים הוא השהייה זמנית של כל ההליכים המתנהלים בתיק ההוצאה לפועל.
 • כאשר מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים, לא ניתן לבצע צווים והליכים אחרים שננקטו בתיק, כגון: צווי עיכוב יציאה מהארץ, צו מאסר, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון, עיקולים וכיו"ב.
 • למידע נוסף ראו עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים