בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לבקש לעכב את ההליכים בהוצאה לפועל במקרים מסוימים
עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק, להבדיל מהשהיית הליך המפסיקה באופן זמני הליך מסוים בתיק
לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות כללית להורות על עיכוב הליכים
במקרים מסוימים מעוכבים ההליכים באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה
חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל יקבל צו עיכוב הליכים במסגרת הליכי פשיטת רגל, אשר מעכב באופן אוטומטי גם את הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו

עיכוב הליכים הוא הפסקה זמנית של ביצוע כל הליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל (עיקול, מאסר, הגבלות על חייב וכו').

 • עיכוב הליכים יכול להיעשות אך רק במקרים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.

עיכוב הליכים על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל

 • החוק מאפשר לרשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים במקרים הבאים בלבד (לרשם אין סמכות לעכב הליכים באופן כללי):
 1. כאשר חייב טוען טענת "פרעתי" - הרשם יעכב את ההליכים רק אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 2. אם אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור - רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לעכב את ההליכים.
 3. אם צד שלישי טוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (אינם רשומים בטאבו) והם עוקלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל - רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את מכירת המקרקעין כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בעניין זכותו במקרקעין.
 4. אם אדם כלשהו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי בעלות על מיטלטלין שעוקלו - רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע מכירת הנכסים כדי לאפשר לאותו אדם לפנות לבית המשפט לעניין זכותו בנכסים.
 5. אם חייב הגיש באיחור את אחת מהבקשות הבאות:

עיכוב הליכים אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה

הערת עריכה
לבדוק מול רשות האכיפה אם אכן העיכוב הוא אוטומטי או שיש בכל מקרה צורך בהגשת בקשה (גם אם אין שיקול דעת לרשם) כי במקרה של מכירת הדירה ע"י החייב כתוב במדריך לחייב של רשות האכיפה שיש לצרף לבקשה טופס בקשות חייב (והסעד היחיד הרלוונטי בטופס זה הוא עיכוב הליכים)
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 11:30 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לעיכוב הליכים רשאים להגיש:
  • חייב שטוען טענת "פרעתי".
  • זוכה או חייב המעוניינים להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
  • צד שלישי (צד ג' - שאינו החייב ואינו הזוכה) הטוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין ומעוניין לפנות לבית המשפט בעניין זכותו מקרקעין, לפני שיימכרו במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
  • מי שנפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי בעלות על מיטלטלין (רכוש שאינו מקרקעין) מעוקלים, ומעוניין לפנות לבית המשפט לעניין זכותו במיטלטלין.
  • חייב שהגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

למי ואיך פונים

 • כשהבקשה לעיכוב הליכים מוגשת על ידי החייב/זוכה/צד ג'.
  • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל על-גבי טופס בקשות לעיכוב הליכים (טופס 214).
  • יש לסמן סעד מס' 61 ("עיכוב הליכים"), ולפרט בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה.
  • יש לחתום על תצהיר לאימות העובדות - התצהיר יכול להיחתם , בין היתר, בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית – משפט, או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה.
 • כאשר מגישים ערעור או בקשת רשות ערעור לבית המשפט:
  • ניתן (אך לא חובה) להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט עצמו (במקום לרשם ההוצאה לפועל).
  • בקשה המוגשת לבית המשפט תוגש יחד עם הערעור/בקשת רשות ערעור.
  • בקשה המוגשת לרשם ההוצאה לפועל להגיש על-גבי טופס בקשות לעיכוב הליכים (טופס 214). יש לסמן סעד מס' 61 ("עיכוב הליכים"), ולפרט בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה.
  • יש לחתום על תצהיר לאימות העובדות - התצהיר יכול להיחתם , בין היתר, בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית – משפט, או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה.
 • בקשה לעיכוב הליכים ע"ס החלטת בית משפט - יש לצרף החלטה מקורית /חותמת מקורית "נאמן למקור

אופן הגשת הבקשה

 • את הבקשה יש להגיש בכתב.
 • יש לפרט בבקשה את הנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את עיכוב ההליכים.
 • יש לצרף לבקשה תצהיר המפרט את העובדות הרלוונטיות לבקשה.
 • את הבקשה יש להגיש במספר עותקים - המקור לבית המשפט (או ללשכת ההוצאה לפועל, אם הבקשה מוגשת ללשכה), העתק לחייב, העתק לזוכה והעתק ללשכת ההוצאה לפועל (אם הבקשה מוגשת לבית המשפט).
 • על החייב להמציא את הבקשה לידי הזוכה.
הערת עריכה
האם גם זוכה המבקש עיכוב הליכים צריך להמציא את הבקשה לחייב? האם צד ג' צריך להמציא לזוכה ולחייב את הבקשה?
הערה מאת עידו מירז (שיחה) 27.03.2013, 11:53 (IST)
הערת עריכה
האם הרשם מבקש את תגובת הצד השני? האם יש דיון? החלטה במעמד צד אחד?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 14:14 (IST)
הערת עריכה
כמה ימים יש לו להגיב?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 14:14 (IST)

ערעור

כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לרשם הוצאה לפועל

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין עיכוב הליכים ניתן לערער באופן הבא:

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לבית המשפט

 • במידה שהבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לבית המשפט השלום ולא לרשם ההוצאה לפועל, לא ניתן לערער ישירות על ההחלטה.
 • יש להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי, ואם תינתן רשות, ניתן יהיה להגיש את הערעור עצמו לבית המשפט המחוזי.
הערת עריכה
לוודא שזה נכון. האם מידע זה מספיק?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 14:15 (IST)

חשוב לדעת

 • עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק (להבדיל מהשהיית הליך המפסיקה באופן זמני הליך מסוים בתיק).
דוגמה
 • בפסק דין נקבע שעל אדם מסוים לשלם לחברו פיצויים בסך 100,000 ש"ח.
 • נגד אותו אדם נפתח תיק הוצאה לפועל ובמסגרתו הוטל עיקול על חשבון הבנק של אותו אדם ובנוסף הוטלה עליו הגבלה על שימוש ברישיון נהיגה.
 • אותו אדם העובד למחייתו כנהג, רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל להשהות את הליך ההגבלה על רישיון הנהיגה על מנת לאפשר לו להמשיך ולהתפרנס ובכך גם לכסות את החוב. בקשה להשהיית הליך אחד (להבדיל מעיכוב כל ההליכים בתיק) יכולה להיעשות תמיד, ולרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על השהיית ההליך.
 • לעומת זאת, בקשה לעיכוב כל ההליכים בתיק (העיקול וההגבלה על רישיון הנהיגה) ניתן להגיש רק במקרים הקבועים בחוק (שצויינו לעיל).

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל