חוק ההוצאה לפועל מאפשר לבקש לעכב את ההליכים בהוצאה לפועל במקרים מסוימים
עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק, להבדיל מהשהיית הליך המפסיקה באופן זמני הליך מסוים בתיק
במקרים מסוימים מעוכבים ההליכים באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה
חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל יקבל צו עיכוב הליכים במסגרת הליכי פשיטת רגל, אשר מעכב באופן אוטומטי גם את הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו
למידע נוסף ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) בעברית ובערבית

עיכוב הליכים הוא הפסקה זמנית של ביצוע כל הליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל (עיקול, מאסר, הגבלות על חייב וכו').

 • עיכוב הליכים יכול להיעשות אך רק במקרים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.
 • במקרה שבית משפט נתן צו לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל (כולם או חלקם), על הצד שפנה לבית המשפט (חייב, זוכה או צד שלישי (צד ג')), להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, העתק מהבקשה ומהחלטת בית המשפט, בצירוף עותק עבור כל אחד מהצדדים בתיק.

עיכוב הליכים על-פי החלטת רשם ההוצאה לפועל

 • החוק מאפשר לרשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים בכל אחד מהמקרים הבאים (לרשם אין סמכות לעכב הליכים באופן כללי):
  • כאשר חייב טוען טענת "פרעתי" - הרשם יעכב את ההליכים רק אם יש טעמים מיוחדים לכך.
  • אם אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור - רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לעכב את ההליכים.
  • אם צד שלישי טוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (אינם רשומים בטאבו) והם עוקלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל - רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את מכירת המקרקעין כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בעניין זכותו במקרקעין.
  • אם אדם כלשהו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי בעלות על מיטלטלין שעוקלו - רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע מכירת הנכסים כדי לאפשר לאותו אדם לפנות לבית המשפט לעניין זכותו בנכסים.
  • אם חייב הגיש באיחור את אחת מהבקשות הבאות:

עיכוב הליכים אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לעיכוב הליכים רשאים להגיש:
  • חייב שטוען טענת "פרעתי".
  • זוכה או חייב המעוניינים להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
  • צד שלישי (צד ג' - שאינו החייב ואינו הזוכה) הטוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין ומעוניין לפנות לבית המשפט בעניין זכותו מקרקעין, לפני שיימכרו במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
  • מי שנפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל לגבי בעלות על מיטלטלין (רכוש שאינו מקרקעין) מעוקלים, ומעוניין לפנות לבית המשפט לעניין זכותו במיטלטלין.
  • חייב שהגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • כשהבקשה לעיכוב הליכים מוגשת על-ידי החייב/זוכה/צד ג'.
  • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל על-גבי טופס בקשה לעיכוב הליכים (טופס 214).
  • יש לסמן ב- X את בקשה מס' 61 ("עיכוב הליכים"), ולפרט בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה.
  • יש לחתום על תצהיר לאימות העובדות - התצהיר יכול להיחתם, בין היתר, בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית – משפט, או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה.
 • כאשר מגישים ערעור או בקשת רשות ערעור לבית המשפט:
  • ניתן (אך לא חובה) להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט עצמו (במקום לרשם ההוצאה לפועל).
  • בקשה המוגשת לבית המשפט תוגש יחד עם הערעור/בקשת רשות ערעור.
  • בקשה המוגשת לרשם ההוצאה לפועל להגיש על-גבי טופס בקשה לעיכוב הליכים (טופס 214). יש לסמן ב- X את בקשה מס' 61 ("עיכוב הליכים"), ולפרט בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה.
  • יש לחתום על תצהיר לאימות העובדות - התצהיר יכול להיחתם, בין היתר, בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית – משפט, או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה.
 • במקרה שבית משפט נתן צו לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל (כולם או חלקם), על הצד שפנה לבית המשפט (חייב, זוכה או צד שלישי (צד ג')), להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק את הבקשה והחלטת בית המשפט (מקור/נאמן למקור), בצירוף עותק עבור כל אחד מהצדדים בתיק.

אופן הגשת הבקשה

 • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • איזור אישי לבעלי סיסמה- זוכה שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, יכול להגיש את הבקשה ב"איזור האישי לבעלי סיסמה" באתר רשות האכיפה והגבייה:
   • את הבקשה יש להגיש בקוד בקשה 61.
   • בהגשת בקשה באיזור האישי לא נדרש לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לפרט את הנימוקים לבקשה במקום המתאים.
  • איזור אישי לעורכי-דין בעלי כרטיס חכם- עורכי-דין בעלי כרטיס חכם, יכולים להגיש את הבקשה ב"איזור האישי לבעלי כרטיס חכם" באתר רשות האכיפה והגבייה:
   • את הבקשה יש להגיש בקוד בקשה 61.
   • בהגשת בקשה באיזור האישי לא נדרש לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לפרט את הנימוקים לבקשה במקום המתאים.
  • דוא"ל או פקס- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדוא"ל או בפקס ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • דואר- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדואר ישראל ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • הגשה ידנית בלשכה- ניתן להגיש את הבקשה בלשכה שבה מתנהל התיק, לאחר זימון תור מראש בלבד.

ערעור

כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לרשם הוצאה לפועל

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בעניין עיכוב הליכים ניתן לערער באופן הבא:

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

כאשר הבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לבית המשפט

 • במקרה שהבקשה לעיכוב הליכים הוגשה לבית המשפט השלום ולא לרשם ההוצאה לפועל, לא ניתן לערער ישירות על ההחלטה.
 • יש להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי, ואם תינתן רשות, ניתן יהיה להגיש את הערעור עצמו לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • עורכי דין מייצגים של חייבים/זוכים או משרדי משלוחים מטעמם יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות (לרבות תדפיסים) בו-זמנית.
 • עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק (להבדיל מהשהיית הליך שמפסיקה באופן זמני הליך מסוים בתיק).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים