חוק ההוצאה לפועל מעניק לחייב במקרים מסוימים זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, ללא צורך בהגשת בקשה
במקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב ההליכים
קיימים מקרים אחרים שבהם רשאי החייב לבקש עיכוב הליכים, אך אין לו זכות אוטומטית לעיכוב
לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות להורות על עיכוב הליכים במקרים שלא נקבעו במפורש בחוק
חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל יקבל צו עיכוב הליכים במסגרת הליכי פשיטת רגל, אשר מעכב באופן אוטומטי גם את הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו


עיכוב הליכים הוא השהייה זמנית של כל ההליכים המתנהלים בתיק ההוצאה לפועל. כאשר מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים, לא ניתן לבצע צווים והליכים אחרים שננקטו בתיק, כגון: צווי עיכוב יציאה מהארץ, צו מאסר, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון, עיקולים וכיו"ב.

 • חוק ההוצאה לפועל מגדיר במפורש את המקרים שבהם ניתן להורות על עיכוב הליכים, ולרשם ההוצאה לפועל אין סמכות בלתי מוגבלת לעכב הליכים.
 • במספר מקרים רשאי החייב לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכים, אך הרשם אינו חייב להיעתר לבקשתו. למידע על מקרים אלה ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
 • ישנם מקרים מעטים בהם החוק מעניק לחייב זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, ללא צורך בהגשת בקשה.
 • במקרים אלה רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב ההליכים, ואין לו שיקול דעת להמשיך בהליכים.

מי זכאי?

 • חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר - בתנאי שהגיש את הבקשה בתוך התקופה שקבועה בחוק.
 2. החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב - בתנאי שהגיש את הבקשה בתוך התקופה שקבועה בחוק.
 3. רשם ההוצאה לפועל פנה לבית המשפט כדי לקבל הבהרה לגבי פסק הדין - כאשר פסק דין (שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל) אינו ברור מספיק לרשם, הרשם יכול לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין כדי לקבל הבהרה בנוגע לאמור בו. במקרה כזה יעכב הרשם אך ורק את ביצועו של אותו חלק הטעון הבהרה.
 4. הסדר לתשלום החוב - אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב שלא דרך לשכת ההוצאה לפועל, באחריות הזוכה להודיע על ההסדר ללשכת ההוצאה לפועל, שתורה על עיכוב הליכים לאחר הסכמה על הסדר.
 5. הליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים - יעוכבו ההליכים באופן אוטומטי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב.
  • כאשר רשם ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים לדירה, והחייב פרע בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים את החוב או את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב תוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב הליכים בכל אחד מהמקרים הנ"ל.

חשוב לדעת

 • למרות שהזכות לעיכוב היא אוטומטית מומלץ להגיש במקרים אלה בקשה לעיכוב הליכים ליתר ביטחון כדי להבטיח את מימוש הזכות.
 • עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק. זאת בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב.
 • לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות בלתי מוגבלת להורות על עיכוב ההליכים.
 • מלבד המקרים הנ"ל שבהם יש לחייב זכות אוטומטית לעיכוב הליכים, קיימים עוד מספר מקרים מעטים שבהם יכול החייב לבקש עיכוב הליכים, אך במקרים אלה יש לרשם שיקול דעת לסרב לבקשה. למידע על מקרים אלה ראו בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
 • חייב בהוצאה לפועל, הנמצא גם בהליכי פשיטת רגל, עשוי לזכות בצו עיכוב הליכים הניתן במסגרת הליך פשיטת רגל. צו זה מעכב את כל ההליכים נגד החייב, כולל ההליכים בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בפשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים