ערבות בנקאית היא כלי כלכלי-משפטי שמשמש הן כאמצעי תשלום והן כערובה לקיום התחייבויות
המידע בדף זה עוסק בערבות בנקאית שמשמשת כערובה שמיועדת להגן על הנושה אם החייב לא יעמוד בהתחייבויותיו
בערבות בנקאית שמשמשת כערובה נעשה שימוש, בין השאר, במסגרת חוזה שכירות למגורים
החוק מגביל את סכום הערבות הבנקאית שמשכיר דירה יכול לדרוש וכן את האופן שבו ניתן לממש אותה
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

ערבות בנקאית היא סוג מסוים של ערובה שנועדה להגן על נושה (מי שחייבים לו) ולהבטיח שהחייב ימלא אחר התחייבויותיו.

 • בערבות בנקאית נעשה שימוש בסוגים שונים של הסכמים והתחייבויות מסחריות-כלכליות וכן במסגרת חוזה שכירות למגורים, כערובה יחידה או בצירוף עם ערובות אחרות.
 • החוק מגביל את השימוש ואופן המימוש של ערבות בנקאית כשהיא ניתנת כערובה במסגרת חוזים לשכירת דירה למגורים.
דוגמה
 • משכיר דירה (נושה) ושוכר דירה (חייב) סיכמו על תקופת שכירות של 12 חודשים ושכר דירה חודשי בסך 2,000 ₪.
 • המשכיר דרש מהשוכר ערבות בנקאית בסכום של 6,000 ₪ כערובה לקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
 • אם השוכר לא ישלם את שכר הדירה או לא יפנה את הדירה במועד, המשכיר יוכל בתנאים מסוימים להפקיד את מסמך הערבות הבנקאית בחשבונו ולקבל את הסכום המופיע בה.

מהי ערבות בנקאית?

 • ערבות בנקאית היא מסמך משפטי-כלכלי שווה ערך לכסף מזומן שמונפק על-ידי הבנק שבו מתנהל חשבונו של הלקוח (מי שנותן את הערבות לנושה).
 • המסמך מונפק לפי בקשה ספציפית של הלקוח ובסכום מסוים, כשלמעשה הבנק ערב לפרעון הערבות.
 • מסמך הערבות הבנקאית כולל התייחסות למטרת הערבות, שם המוטב ופרטיו (מקבל הערבות), סכום הערבות, תנאיה ותוקפה.
 • ככלל, כדי שבנק יסכים להנפיק מסמך ערבות בנקאית ללקוח, על סכום הכסף שנקוב במסמך הערבות להיות זמין ונגיש בחשבונו של הלקוח בעת הבקשה.
 • בעת הנפקת הערבות, הבנק למעשה "שם בצד" מתוך חשבונו של הלקוח את סכום הכסף שנקוב במסמך וכל עוד הערבות בתוקף, סכום הכסף לא יהיה זמין ללקוח.
 • ערבות בנקאית שוות ערך לכסף מזומן, כלומר, ניתן להפקידה בכל זמן (כל עוד היא בתוקף).
 • ברגע שמופקדת ערבות בנקאית, על הבנק לכבדה ולהעביר את סכום הכסף למפקיד, מבלי שיש צורך בנימוקים או הסברים לסיבת ההפקדה.
 • אובדן ערבות בנקאית כמוה כאובדן כסף מזומן.
 • לא ניתן לבטל ערבות בנקאית מרגע שהונפקה.
 • הנפקת ערבות בנקאית כרוכה בתשלום עמלה

הנפקת ערבות בנקאית

 • יש לפנות לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הלקוח (או באמצעות שירותי הדיגיטל של הבנק, ככל וקיימים) בבקשה להנפיק ערבות בנקאית.
 • במסגרת הפניה, יש לציין את סכום הערבות המבוקש ואת שם הגורם שהערבות הבנקאית מופנית אליו (מקבל הערבות/הנושה).
 • ככלל, אם בחשבון הבנק של הלקוח ישנו סכום הכסף הנדרש, הבנק ינפיק את מסמך הערבות הבנקאית במקום וימסור אותו ללקוח.
 • הבנק יוריד מחשבון הלקוח את סכום הכסף שמופיע במסמך הערבות ו"יסגור" את הסכום בצד כדי להבטיח את פירעונו בעת הצורך.
 • עם הנפקת הערבות הבנקאית, סכום הכסף המבוקש כערבות בנקאית לא יהיה זמין ללקוח והוא למעשה "סגור" כל עוד הערבות הבנקאית בתוקף.
שימו לב
 • סכום הכסף שירד מהחשבון לצורך הנפקת הערבות הבנקאית יוחזר ללקוח באחד מהמקרים הבאים בלבד:
  • פקע התוקף של הערבות.
  • מסמך הערבות הוחזר על-ידי הלקוח לבנק.

ערבות בנקאית שמשמשת כערובה במסגרת חוזה לשכירת דירה למגורים

 • בשונה מערובות אחרות כגון שטר-חוב ושיק ביטחון, על ערבות בנקאית ישנן הגבלות מסוימות:
  • סכום הערבות הבנקאית לא יכול להיות גבוה יותר מהסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
   • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
   • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
  • מימוש הערבות הבנקאית אפשרי רק לאחר שמשכיר הדירה הודיע לשוכר הדירה, זמן סביר מראש, על כוונתו להפקיד מסמך הערבות ולאפשר לשוכר לתקן את הדרוש תיקון בתוך זמן סביר.
   • אם השוכר לא שילם את דמי השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לפי תנאי החוזה.
   • אם השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתיקונם – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון.
   • אם השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה, לפי הסכום שנקבע בחוזה על איחור בפינוי הדירה.
  • על המשכיר להחזיר לשוכר את מסמך הערבות הבנקאית עד 60 ימים מהמועד שבו השיב השוכר את הדירה לרשותו או עד למועד שבו נפרעו חובות השוכר, לפי המאוחר מביניהם.
 • למידע נוסף ודוגמאות ראו:
אזהרה
אם בכל זאת ניתנה ערובה מסוג ערבות בנקאית או שיק בנקאי בסכום גבוה מהמותר, היא תהיה תקפה בכל מקרה והבנק עשוי לכבד אותה במלואה בלי לבדוק האם המשכיר עמד בחובותיו לפי החוק כגון: מתן התראה לפני המימוש או מגבלת סכום הערובה המקסימלי.

חשוב לדעת

 • במקרה שבו מומשה ערבות בניגוד או בשונה מהתנאים שנקבעו בהסכם או בחוק, יוכל נותן הערבות (החייב) להגיש תביעה לבית-משפט כדי לקבל את סכום הערובה שמומש.
 • בערבות בנקאית נעשה שימוש גם כאמצעי תשלום, בעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים כגון: רכישת רכב או נכס.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים