הקדמה:

ערבות בנקאית היא כלי כלכלי-משפטי המשמש הן כאמצעי תשלום והן כערובה לקיום התחייבויות
המידע בדף זה עוסק בערבות בנקאית המשמשת כערובה המיועדת להגן על נושה (מי שחייבים לו) במקרה שהחייב שלא יעמוד בהתחייבויותיו
בערבות בנקאית המשמשת כערובה נעשה שימוש, בין היתר, במסגרת חוזה שכירות למגורים
החוק מגביל את סכום הערבות הבנקאית אותו יכול לדרוש משכיר דירה וכן את האופן שבו ניתן לממש אותה
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

ערבות בנקאית היא סוג מסוים של ערובה שנועדה להגן על נושה (מי שחייבים לו) ולהבטיח כי החייב ימלא אחר התחייבויותיו.

 • בערבות בנקאית נעשה שימוש בסוגים שונים של הסכמים והתחייבויות מסחריות-כלכליות וכן במסגרת חוזה שכירות למגורים, כערובה יחידה או בצירוף עם ערובות אחרות.
 • החוק מגביל את השימוש ואופן המימוש של ערבות בנקאית כאשר היא ניתנת כערובה במסגרת חוזים לשכירת דירה למגורים.
דוגמה
 • משכיר דירה (נושה) ושוכר דירה (חייב) סיכמו על תקופת שכירות של 12 חודשים ושכר דירה חודשי בסך 2,000 ש"ח.
 • משכיר הדירה דרש מהשוכר לתת לו ערבות בנקאית בסכום של 6,000 ש"ח כערובה לקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
 • אם שוכר הדירה לא ישלם את שכר הדירה או לא יפנה את הדירה במועד, משכיר הדירה יוכל בתנאים מסוימים להפקיד מסמך הערבות הבנקאית בחשבונו ולקבל את הסכום המופיע בה.

מהי ערבות בנקאית?

 • ערבות בנקאית היא מסמך משפטי-כלכלי שווה ערך לכסף מזומן המונפק על-ידי הבנק שבו מתנהל חשבונו של הלקוח (מי שנותן את הערבות לנושה).
 • המסמך מונפק לפי בקשה ספציפית של הלקוח ובסכום מסוים, כאשר למעשה הבנק ערב לפרעון הערבות.
 • מסמך הערבות הבנקאית כולל התייחסות למטרת הערבות, שם המוטב ופרטיו (מקבל הערבות), סכום הערבות, תנאיה ותוקפה.
 • ככלל, על-מנת שבנק יסכים להנפיק מסמך ערבות בנקאית ללקוח, על סכום הכסף הנקוב במסמך הערבות להיות זמין ונגיש בחשבונו של הלקוח בעת הבקשה.
 • בעת הנפקת הערבות, הבנק למעשה "שם בצד" מתוך חשבונו של הלקוח את סכום הכסף הנקוב במסמך וכל עוד הערבות בתוקף, סכום הכסף לא יהיה זמין ללקוח.
 • ערבות בנקאית שוות ערך לכסף מזומן, כלומר, ניתן להפקידה בכל זמן (כל עוד היא בתוקף).
 • ברגע שמופקדת ערבות בנקאית, על הבנק לכבדה ולהעביר את סכום הכסף למפקיד, מבלי שיש צורך בנימוקים או הסברים לסיבת ההפקדה.
 • אובדן ערבות בנקאית כמוה כאובדן כסף מזומן.
 • לא ניתן לבטל ערבות בנקאית מרגע שהונפקה.
 • הנפקת ערבות בנקאית כרוכה בתשלום עמלה ע"י השוכר :
  • עמלה שנתית בין כ-4% לכ-6% מסכום הערבות המבוקש ובכל מקרה עמלה מינימלית בסכום שנע בין כ-300 ש"ח לכ-600 ש"ח (משתנה בין הבנקים וכפוף לתנאי ההתקשרות של הלקוח עם הבנק).
  • עמלות נוספות שייתכן כי ייגבו במקרה של חידוש הערבות הבנקאית או שינוי תנאיה.

הנפקת ערבות בנקאית

 • יש לפנות לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הלקוח (או באמצעות שירותי הדיגיטל של הבנק, ככל וקיימים) בבקשה להנפיק ערבות בנקאית.
 • במסגרת הפניה, יש לציין את סכום הערבות המבוקש ואת שם הגורם אשר הערבות הבנקאית מופנית אליו (מקבל הערבות/הנושה).
 • ככלל, אם בחשבון הבנק של הלקוח ישנו סכום הכסף הנדרש, הבנק ינפיק את מסמך הערבות הבנקאית במקום וימסור אותו ללקוח.
 • הבנק יוריד מחשבון הלקוח את סכום הכסף המופיע על מסמך הערבות ו"יסגור" את הסכום בצד כדי להבטיח את פירעונו בעת הצורך.
 • עם הנפקת הערבות הבנקאית, סכום הכסף המבוקש כערבות בנקאית לא יהיה זמין ללקוח והוא למעשה "סגור" כל עוד הערבות הבנקאית בתוקף.
שימו לב
 • סכום הכסף שירד מהחשבון לצורך הנפקת הערבות הבנקאית יוחזר ללקוח באחד מהמקרים הבאים בלבד:
  • פקע התוקף של הערבות.
  • מסמך הערבות הוחזר על-ידי הלקוח לבנק.

ערבות בנקאית המשמשת כערובה במסגרת חוזה לשכירת דירה למגורים

 • בשונה מערובות אחרות כגון שטר-חוב ושיק ביטחון, על ערבות בנקאית ישנן הגבלות מסוימות:
  • סכום הערבות הבנקאית לא יכול להיות גבוה יותר מהסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
   • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
   • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
  • מימוש הערבות הבנקאית אפשרי רק לאחר שמשכיר הדירה הודיע לשוכר הדירה, זמן סביר מראש, על כוונתו להפקיד מסמך הערבות ולאפשר לשוכר לתקן את הדרוש תיקון בתוך זמן סביר.
   • אם השוכר לא שילם את דמי השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לפי תנאי החוזה.
   • אם השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתיקונם – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון.
   • אם השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה, לפי הסכום שנקבע בחוזה על איחור בפינוי הדירה.
 • למידע נוסף ודוגמאות ראו:
שימו לב
על המשכיר להחזיר לשוכר את מסמך הערבות הבנקאית עד 60 ימים מהמועד שבו השיב השוכר את הדירה לרשותו או עד למועד שבו נפרעו חובות השוכר, לפי המאוחר מביניהם.
הערת עריכה
האם ברגע שתם תוקף הערבות הסכום משתחרר חזרה ללקוח או שנדרשת פעולה כלשהי? ולגבי ההארכה, כמה זמן לפני צריך להאריך?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:07, 16 במרץ 2021 (IST)

חשוב לדעת

 • במקרה שבו מומשה ערבות בניגוד או בשונה מהתנאים שנקבעו בהסכם או בחוק, יוכל נותן הערבות (החייב) להגיש תביעה לבית-משפט כדי לקבל את סכום הערובה שמומש.
 • בערבות בנקאית נעשה שימוש גם כאמצעי תשלום, בעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים כגון: רכישת רכב או נכס.

חקיקה ונהלים