החוק קובע את המקרים שבהם משכיר דירה למגורים רשאי לממש ערובה שנתן לו השוכר, ואת הסכומים שהוא רשאי לממש בכל אחד מהמקרים
על המשכיר להודיע לשוכר זמן סביר מראש על כוונתו לממש את הערובה ולאפשר לשוכר לתקן את הדרוש תיקון


ערובה נועדה להבטיח את חיובי השוכר על-פי חוזה השכירות, והמשכיר יכול לבקש מהשוכר כמה ערובות.

 • חוק השכירות והשאילה קובע את המקרים שבהם משכיר דירה למגורים רשאי לממש ערובה שנתן לו השוכר, ואת הסכומים שהוא שיכול לממש בכל אחד מהמקרים.

תנאים למימוש הערובה

 • אם המשכיר מתכוון לממש את הערובה, עליו להודיע על כך לשוכר זמן סביר מראש, ולאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון – בתוך זמן סביר.
דוגמה
אם בתום תקופת השכירות השוכר לא פינה את הדירה, המשכיר רשאי לממש את הערובה. כדי שיוכל לעשות זאת, על המשכיר להודיע לשוכר מראש על כוונתו לממש את הערובה, ולאפשר לו לפנות את הדירה לפני שיממש את הערובה.
 • המשכיר רשאי לממש את הערובה שנתן לו השוכר רק במקרים ובסכומים האלה:
  • אם השוכר לא שילם את דמי השכירות במועד הקבוע בחוזה – רשאי המשכיר לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי תנאי החוזה.
  • אם השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתיקונם – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון.
  • אם השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה בסכום שנקבע בחוזה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמשכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
טיפ
למרות שחוק השכירות מטיל את המגבלות על מימוש הערובה על חוזים מהסוגים שפורטו למעלה, ייתכן שהתנאים למימוש הערובה שפורטו לעיל או חלקם יחולו גם בחוזי שכירות מסוגים אחרים (מכוח חוקים ספציפיים, מכוח פסקי דין או מכוח עקרון תום הלב).

למי ואיך פונים

חשוב לדעת

 • בתום תקופת השכירות - על המשכיר להחזיר לשוכר את הערובה או את יתרתה אם מימש חלק ממנה, כולל כל רווח שהפיק ממנה, כגון: ריבית מהפקדתה בתוכנית חיסכון בבנק, רווחים כתוצאה מהשקעה בשוק ההון, וכדומה.
 • על המשכיר להחזיר את הערובה עד 60 יום מהמועד שבו השיב השוכר את הדירה לרשותו, או עד למועד שבו נפרעו חובות השוכר, לפי המאוחר מביניהם.
 • החוק מגביל את הסכום המירבי של ערובה (או ערובות) שהמשכיר רשאי לבקש מהשוכר.
 • התנאים שקובע החוק לגבי מימוש הערובה מחייבים את הצדדים לחוזה, והם אינם יכולים לקבוע תנאים אחרים, אלא אם כן הם לטובת השוכר. רק במקרה שהחוזה הוא בין משכיר לבין שוכר שהוא קרוב שלו (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה), הצדדים יכולים לקבוע תנאים אחרים, גם אם הם אינם לטובת השוכר.
 • במקרה של הפרת חוזה בידי השוכר, רשאי בעל הדירה בתנאים מסוימים לבטל את החוזה ולדרוש את פינוי השוכר מהדירה. אם השוכר מסרב לפנות את הדירה יכול בעל הדירה לפנות לבית המשפט בהליך מזורז לצורך פינוי. בכל מקרה אסור לבעל הדירה לפנות את השוכר בכוח. למידע נוסף ראו פינוי דייר (שוכר) מדירה מושכרת בהליך מהיר ומזורז.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים