שיק-ביטחון הוא סוג מסוים של ערובה שנועדה להגן על נושה (מי שחייבים לו), במקרה של הפרת התחייבות על-ידי החייב
מאפייניו של שיק-ביטחון זהים לאלו של שיק "רגיל" וכך גם אופן מימושו- הפקדתו ישירות לחשבון הבנק
שימוש נפוץ בשיק-ביטחון נעשה במסגרת חוזה שכירות למגורים
במקרה של שיק שחלף מועד פירעונו או שיק שלא כובד על-ידי הבנק, ניתן להגישו להוצאה לפועל לצורך גביית הסכום
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

שיק-ביטחון הוא סוג מסוים של ערובה שמטרתה להגן על נושה (מי שחייבים לו) ולהבטיח כי החייב ימלא אחר התחייבויותיו, כפי שנקבעו בהסכם ביניהם.

 • בשיק-ביטחון נעשה שימוש בסוגים שונים של הסכמים והתחייבויות ושימוש נפוץ בו נעשה במסגרת חוזים לשכירת דירה למגורים, כערובה יחידה או בצירוף עם ערובות אחרות.
 • ככלל, מאפייניו ואופן מימושו של שיק ביטחון זהים לאלו של שיק "רגיל" (פירוט בהמשך).
דוגמה
 • משכיר דירה (נושה) דרש משוכר דירה (חייב) לתת שיק ביטחון על סך 5,000 ₪ לפקודת מחלקת הארנונה ברשות המקומית ושיק ביטחון נוסף על סך 35,000 ₪ לפקודת המשכיר.
 • בהסכם השכירות נקבע כי אם שוכר הדירה לא ישלם את מיסי הארנונה, המשכיר יוכל להעביר את שיק הביטחון הייעודי לרשות המקומית לצורך כיסוי החוב.
 • עוד נקבע, כי אם שוכר הדירה יגרום נזק לדירה או יפר סעיפים מסוימים בהסכם, המשכיר יוכל לפרוע את שיק הביטחון שנרשם לפקודתו.

מהו שיק-ביטחון?

 • שיק-ביטחון הוא למעשה שיק "רגיל" שרושמים בחלקו העליון "לביטחון" או "לביטחון בלבד" או "שיק ביטחון" (הרישום מיועד לציון הייעוד ומטרת השיק ואין לכך משמעות מבחינת הבנק).
 • הפקדת שיק-ביטחון תיעשה, ככלל, במקרה שבו הופר הסכם או לא קוימה התחייבות מסוימת, בגינם ניתן השיק מלכתחילה.
 • המוטב בשיק (למי הוא מיועד/מי יכול לפרוע אותו) יכול להיות הנושה עצמו (מי שחייבים לו) וכן גורמים כגון: רשות מקומית, חברת החשמל, תאגיד מים עירוני וכו'.
 • שיק-ביטחון יכול להיות סחיר, כלומר, הנושה יכול להעבירו לגורם אחר. כדי להמנע מכך, יש לציין על גבי השיק "למוטב בלבד" או "אינו סחיר".
 • זמן הפירעון של שיק-ביטחון, ככל שיק, הוא חצי שנה מהתאריך הנקוב בו וניתן שלא למלא תאריך כדי להימנע ממגבלת התוקף.
 • שיק-ביטחון ניתן לביטול באמצעות הודעה לבנק. כדי להימנע מכך, יש לציין במפורש בהסכם שבין הנושה לחייב כי ביטול של שיק-ביטחון מהווה הפרה של ההסכם.
שימו לב
מבחינת הבנק שבו יופקד שיק הביטחון במקרה הצורך, אין משמעות לרישום "ביטחון" או להסכם שבין הצדדים והבנק יפרע את השיק ככל שיק (אם יש כיסוי מספיק והשיק תקין).

מימוש שיק-ביטחון

 • ככלל, מימוש השיק באמצעות הפקדתו בחשבון הבנק של הנושה (או מוטב אחר) יעשה במקרה של הפרת ההסכם או ההתחייבויות שבין הנושה לבין החייב.
 • אם הבנק לא יכבד את השיק (מסיבה שאין כיסוי מספיק בחשבון) או אם חלף מועד פרעון השיק, הנושה או המוטב יכולים לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית סכום השיק.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל.
שימו לב
 • אם הוגש שיק למימוש בהוצאה לפועל, החייב (נותן השיק) רשאי להגיש התנגדות למימוש השטר, אם ישנם נימוקים המצדיקים זאת.
 • כמו כן, אם החייב טוען כי כבר שילם את החוב בגינו הוגש השיק להוצאה לפועל, ניתן לטעון טענת "פרעתי".

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים