הקדמה:

ניתן להגיש ערר על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר (באופן מיידי) ממוסד החינוך בו הוא לומד בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר
ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה לדחות את הערר


ניתן להגיש ערר על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות לאלתר (באופן מיידי) ממוסד החינוך בו הוא לומד.

 • את הערר יש להגיש בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים שהתקבלה החלטה להרחיק אותם לצמיתות ובאופן מיידי מהמוסד החינוכי בו הם לומדים.

הרחקה לצמיתות ובאופן מיידי ממוסד חינוך

שלבי ההליך

 • התלמיד או הוריו יהיו רשאים להגיש ערר בכתב למנהל המחוז בתוך 10 ימים מיום המצאת ההודעה על ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד חינוך אחר.

דיון בוועדת שימוע במחוז והחלטת מנהל המחוז בערר על הרחקת תלמיד לצמיתות ובאופן מיידי ממוסד חינוך

 • הדיון בועדת השימוע במחוז וקבלת ההחלטה על-ידי מנהל המחוז יתקיימו מוקדם ככל האפשר, ולכל המאוחר בתוך 10 ימים מיום הגשת הערר.
 • במקרה שההחלטה על הרחקה לצמיתות ובאופן מיידי ממוסד החינוך ניתנה באישור מפקח המחוז, רק מנהל המחוז או המפקח על החינוך הדתי ישמשו כיו"ר ועדת השימוע.
 • במקרה של הורים פרודים או גרושים די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שההורה הנעדר הוזמן כנדרש.
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יוכלו להביא אדם כזה מטעמם.
 • ההורים יכולים לבקש לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם. אדם זה יוכל להשמיע את דעתו או נימוקיו בפני הועדה בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת (למשל, אדם המכיר היטב את התלמיד או משפחתו, או את הסוגיה שבגללה שוקלים להרחיק את התלמיד, גורם מקצועי מתחום החינוך, וכד').
  2. ההורים הודיעו על רצונם לצרפו לדיון מראש, זמן סביר לפני הדיון.
  3. מנהל המוסד החינוכי יאפשר לו להשמיע את נימוקיו רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.
 • בעת הדיון יחזור ויפרט מנהל מוסד החינוך את הטעמים שבגינם נשקלת הרחקת התלמיד לצמיתות.

הודעה על החלטת מנהל המחוז בערר

 • הודעת מנהל המחוז בערר על החלטה להרחקת תלמיד לצמיתות ובאופן מיידי תכלול את הפרטים הבאים:
  1. תוכן ההחלטה (קבלה או דחייה של הערר)
  2. התשתית העובדתית
  3. נימוקי ההחלטה, אשר יתייחסו לטענות התלמיד, הוריו ונציגם ולתשובות המוסד החינוכי לטענותיהם. נימוקי ההחלטה צריכים להתייחס גם לבדיקת חלופות חמורות פחות ולשיקולים מדוע לא לנקוט אותן.
  4. יש לציין בהודעה שניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים על ההחלטה להרחיק את התלמיד לצמיתות.
 • ההודעה על ההחלטה בערר תימסר בכתב למנהל מוסד החינוך, לרשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר ולרשות החינוך המקומית שבה המוסד החינוכי פועל, לתלמיד ולהוריו ולממונה על השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, והיא תחייב את מנהל מוסד החינוך המבקש את ההרחקה ואת המנהל המיועד לקלוט את התלמיד המורחק ואת רשות החינוך המקומית.

הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים

 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת ועדת השימוע.

חשוב לדעת

 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק ממוסד החינוך בסמוך למועד בחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר ממנו הורחק באותה השנה.
 • ההחלטה בערר מחייבת את מנהל המוסד שמבקש את ההרחקה, את מנהל מוסד החינוך המיועד לקלוט את התלמיד המורחק, ואת רשות החינוך המקומית או הבעלות.
 • אין אישור להרחיק תלמיד באופן מיידי במקרה של הרחקה בשל הישגים לימודיים.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים