הורה שמתנגד לתוכנית טיפול שממליצה לשלב את ילדו באומנה, רשאי להגיש בקשה לקיום דיון נוסף
הדיון הנוסף יתקיים בפני ועדה מחוזית שמוסמכת לדחות את הבקשה, להחליט לקיים דיון חוזר, לשנות את ההמלצה או להמליץ על תוכנית טיפול אחרת
את הבקשה לקיום דיון נוסף יש להגיש בתוך 7 ימי עבודה מיום הדיון בו התקבלה ההמלצה או מיום שההמלצה נמסרה להורה הביולוגי
שירותי הרווחה לא יפנו לבית משפט בבקשה להורות על הוצאת הילד מהבית עד שלא יסתיימו הליכי הדיון בוועדה המחוזית או בוועדת הערר


כל הורה ביולוגי שמתנגד לשילוב ילדו באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית) בהמלצת ועדת תכנון טיפול והערכה, רשאי להגיש בקשה לקיום דיון נוסף בפני ועדה מחוזית.

 • ההורה הביולוגי והילד (בהתאם לגילו ומצבו), יקבלו כחלק מסיכום הדיון בוועדה המקומית, טופס מיוחד לפניה לוועדה המחוזית שיכלול הסבר על הוועדה והדרך לפנות אליה.
 • התהליך להוצאת ילד מבית הוריו הביולוגיים בניגוד לרצונם, מתואר בתרשים הזרימה הבא (הערך המודגש בתרשים מציין את הערך הנוכחי):

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה ביולוגי שמתקיימים בעניינו התנאים הבאים:
  1. ועדת תכנון טיפול והערכה המליצה על תוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית) וההורה התנגד לכך.
  2. ועדת תכנון טיפול והערכה קיימה דיון נוסף בהרכב חדש ומורחב והיא גם המליצה לשלב את הילד באומנה וההורה הביולוגי עומד על התנגדותו.

למי ואיך פונים

 • על ההורה הביולוגי למלא את טופס הפניה לוועדה המחוזית שנמסר לו כחלק מסיכום הדיון בוועדה שהמליצה על שילוב הילד באומנה.
 • את הטופס יש לשלוח בתוך 7 ימי עבודה מיום הדיון שבו התקבלה ההמלצה או בתוך 7 ימים מיום שנמסרה ההמלצה להורה הביולוגי (אם נמסרה במועד מאחר יותר).

שלבי ההליך

 • הוועדה המחוזית תדון בפניית ההורה הביולוגי ותקיים דיון בתוך 14 יום מיום קבלתה.
 • בדיון יהיו נוכחים חברי הוועדה המחוזית, ההורה הביולוגי, הילד (בהתאם לגילו ומצבו), נציג המחלקה לשירותים חברתיים ומוזמנים אחרים לפי שיקול דעת הוועדה המחוזית.
 • הוועדה תבחן את טענות ההורה הביולוגי או הילד (בהתאם לגילו ומצבו), על פי טופס הפנייה, דו"ח התגובה של המחלקה לשירותים חברתיים ושמיעת כל הנוכחים בדיון.
 • הוועדה המחוזית מוסמכת לדחות את הבקשה לקיום הדיון הנוסף, להורות על קיום דיון חוזר בוועדה המקומית, לשנות את ההמלצה או להמליץ על תוכנית טיפול אחרת.
 • החלטת הוועדה המחוזית, כולל הנימוקים, תנוסח בשפה ברורה ותישלח בכתב להורה הביולוגי או הילד, עם העתקים למחלקה לשירותים החברתיים ולמשרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • אם הוועדה המחוזית הורתה על קיום דיון חוזר בוועדה המקומית, הדיון יתקיים בתוך 14 יום מיום החלטת הוועדה המחוזית.

חשוב לדעת

 • שירותי הרווחה לא יפנו לבית משפט בבקשה להורות על הוצאת הילד מביתו עד שלא יסתיימו הליכי הדיון בוועדה המחוזית או בוועדת הערר.
 • ההורה הביולוגי והילד (בהתאם לגילו ומצבו), יקבלו כחלק מסיכום הדיון בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, טופס מיוחד לפניה לוועדה המחוזית שיכלול: הסבר על הוועדה, הרכב הוועדה, סמכויותיה, אופן הפניה אליה, נוהלי הפנייה והנחיות מפורטות להגשתה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים