הקדמה:

מלגה הניתנת לסטודנט בתקופת הלימודים במוסד להשכלה גבוהה, וכן מלגה הניתנת לחוקר במוסד מחקרי עשויה להיות פטורה ממס הכנסה
המלגה תהיה פטורה בתנאי שהסטודנט או החוקר לא נתן תמורה ולא התחייב לתת לתמורה בעד המלגה (מלבד תמורות מסוימות המפורטות בהמשך)
במלגה הניתנת לסטודנט אין הגבלה על הסכום הפטור ממס
מלגה לחוקר תהיה פטורה ממס עד לתקרה של 98,000 ₪
למידע נוסף ראו חוזר מס הכנסה מס' 5/2012


מלגה הניתנת לסטודנט בתקופת הלימודים במוסד להשכלה גבוהה, וכן מלגה הניתנת לחוקר במוסד מחקרי, פטורה מתשלום מס הכנסה, בתנאי שהסטודנט או החוקר לא נתן תמורה בעד המלגה ולא התחייב לתת תמורה בעדה.

 • מלגה מוגדרת כמענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, באופן ישיר או בעקיפין, באופן חד פעמי או עתי, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת הלימודים.
 • מלגה לסטודנט תהיה פטורה ממס הכנסה בתקופת הלימודים שהוגדרה בתקנון לגבי סוג הלימודים שהסטודנט לומד.
  • לגבי סטודנט לתואר שני: המלגה תהיה פטורה ממס לתקופה של עד 4 שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר.
  • לגבי סטודנט לתואר שלישי: המלגה תהיה פטורה ממס לתקופה של עד 8 שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר.
 • מלגה לחוקר תהיה פטורה ממס עד לתקרה שך 98,000 ₪ (נכון לשנת המס 2020). המלגה תהיה פטורה למשך תקופת המחקר כפי שהוגדרה על-ידי מוסד המחקר, ובכל מקרה לא יותר מ-12 שנים.

מי זכאי?

 • סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה, המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • חוקר שמתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
  • מלאו לו 18 שנים והוא משמש חמש שנים לפחות כחוקר במכון מחקר תורני ולומד במכון בתחומי פעילותו.
  • הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד אקדמי בחו"ל המוכר על-ידי משרד החינוך, והוא משמש כחוקר במוסד מחקרי ולומד בו בתחומי פעילותו.
 • כדי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  1. הסטודנט או החוקר מקבל מלגה בתקופת הלימודים או בתקופת המחקר.
  2. הוא אינו נותן או מתחייב לתת כל תמורה בעד המלגה. תמורה כוללת גם כל התחייבות לתת שירות כלשהו לנותן המלגה, או למלא תפקיד כלשהו בגוף שהעניק את המלגה. אם הסטודנט או החוקר נותן או מתחייב לתת תמורה כלשהי בעד המלגה, המלגה תהיה חייבת במס הכנסה.
דוגמה
דוגמאות להתחייבויות ופעילויות מותרות שלא ישללו את הפטור ממס
 • ההתחייבויות והפעילויות הבאות לא ייחשבו כתמורה, ואם הסטודנט התחייב להן בתמורה לקבלת מלגה, המלגה לא תחויב במס הכנסה:
  • התחייבות של הסטודנט להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר במוסד שבו הוא לומד.
  • שימוש של מוסד הלימוד במחקר או בממצאי המחקר של הסטודנט, כולל בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד במחקר.
  • פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט מטעם מוסד הלימוד או בזיקה אליו (לדוגמה, מלגת פרח).

תהליך מימוש הזכות

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • תמלוגים שניתנו בשל שימוש במחקר לא ייחשבו למענק או פרס, ולא יינתן בגינם פטור ממס הכנסה.
 • לגבי חוקר הפטור יחול על מלגות עד לתקרה של 98,000 ₪ (נכון לשנת 2020). לגבי סטודנט - אין הגבלה על גובה המלגה, והפטור יחול על כל סכום המלגה.
 • מלגת לימודים ומחקר לא תיחשב כ"שכר" לפי חוק מס ערך מוסף, ולא ישולם בגינה מס שכר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים