עובדת, ששכרה משולם בין היתר על בסיס תפוקה, עמלות וכדומה, ואשר פוטרה לאחר ששהתה בשנת עבודתה האחרונה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום, זכאית לפיצויי פיטורים שיחושבו על בסיס שכרה הממוצע ב-12 החודשים האחרונים שבהם עבדה בפועל
גמול גלובאלי עבור שעות נוספות המשולם עבור עבודה שנעשתה בפועל בשעות נוספות אינו נכלל בחישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים
עמלות מכירה נחשבות כחלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים
גמול גלובלי המשולם באופן פיקטיבי שלא כנגד עבודה בפועל עשוי להיחשב כחלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי בת"א
שם התיק:דמ (ת"א) 28481-03-13‏ ‏
תאריך:01.03.2016
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובדת הועסקה כאשת מכירות במשך כ-5.5 שנים.
 • במהלך שנת עבודתה האחרונה, שהתה התובעת במשך כ-8.5 חודשים בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלום.
 • לאחר פיטוריה שילמה לה המעסיקה פיצויי פיטורים, שחושבו על בסיס השכר הממוצע שלה ב-12 החודשים האחרונים שלפני פיטוריה (שבחלקם הגדול שהתה בחופשת לידה ובחל"ת וכלל לא עבדה) ולא הביאה בחשבון כלל את רכיב ה"עמלות" ואת רכיב "גמול גלובלי עבור שעות נספות". כתוצאה מכך גובה הפיצויים היה נמוך ולא שיקף את השכר בפועל שנהגה העובדת להשתכר (שכן במהלך החל"ת כלל לא קיבלה שכר, ובמהלך חופשת הלידה לא נהנתה מתוספת העמלות והשעות הנוספות).
 • העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה וטענה כי בחישוב פיצויי הפיטורים היה על המעסיקה להביא בחשבון את רכיב "עמלות המכירה" ואת רכיב "שעות הנוספות הגלובליות" כחלק בלתי נפרד מהשכר שעל בסיסו משולמים הפיצויים, וכן לחשב את השכר המשמש לפיצויים על פי ממוצע השכר שלה ב-12 החודשים האחרונים שבהם עבדה בפועל, ושבהם ממוצע העמלות שלה עמד על כ-5,085 ₪.
 • המעסיקה טענה כי רכיב העמלות ורכיב השעות הנוספות הגלובליות מהווים תוספות, ועל כן אינם נחשבים חלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, וכי יש לבסס את פיצויי הפיטורים על השכר הממוצע של העובדת ב 12 החודשים הקלנדריים האחרונים לעבודתה (הכוללים את החודשים בהם שהתה בחופשה), בהם עמד ממוצע העמלות שלה על 2,319 ₪ בלבד.

פסק הדין של בית הדין האזורי

 • בית הדין האזורי לעבודה, קיבל את תביעתה של העובדת וקבע כי בחישוב פיצויי הפיטורים יש לקחת בחשבון את רכיב העמלות ואת הרכיב של השעות הנוספות הגלובליות, ולחשב את הפיצויים לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים שבהם עבדה העובדת בפועל.

הכללת רכיב עמלות ורכיב שעות נוספות גלובליות במסגרת שכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים

 • רכיב שכר המהווה תוספת אמתית לשכר הבסיסי אינו נכלל בחישוב השכר הקובע לצורך פיצויי הפיטורים, ואילו רכיב שכר המהווה חלק מהשכר הרגיל, נכלל בחישוב פיצויי הפיטורים.
 • רכיב שכר שקבלתו מותנית בהתקיימות תנאי כשלהוא, נחשב כתוספת אמתית, והוא אינו נכלל בחישוב השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים.
 • לא ניתן ללמוד מהכינוי שניתן לאותו רכיב האם הוא תוספת או חלק מהשכר הרגיל, אלא יש לבדוק את המהות האמתית שלו.
 • רכיב שעות נוספות גלובליות נחשב לתוספת אמתית לשכר היסוד, כאשר הוא משולם באופן אמתי בגין עבודה בשעות נוספות. לכן, בדרך כלל, רכיב זה אינו נכלל בחישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
 • במקרה זה, הרכיב שכונה "שעות נוספות גלובליות" לא היווה תוספת אמתית, אלא היה חלק בלתי נפרד משכרה הרגיל של העובדת, בין היתר לאור העובדה שהיא לא עבדה בשעות נוספות ותחשיבי המעסיק לעניין זכויותיה של העובדת נערכו בהתאם לשכר הכולל את רכיב השעות הנוספות.
 • עמלות מכירה אישיות הן חלק מהשכר הקובע לפיצויים. במקרה זה מדובר בעמלות מכירה ששולמו לעובדת מהשקל הראשון, ולא בעמלות התלויות בהגעה ליעדים מסוימים, בניגוד לטענת המעסיקה.

חישוב פיצויי הפיטורים לפי 12 החודשים האחרונים בהם עבדה התובעת בפועל

 • לאור האמור בתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויי פיטורים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) אם שכרו של העובד משתלם "כחלק מהפדיון" רואים את שכרו האחרון, לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, כשכר הממוצע של 12 החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים.
 • במקרה זה חלק משכרה של העובדת שולם כאחוז ממכירותיה (עמלות מכירה), כלומר היה כ"חלק מהפדיון", ועל כן יש לחשב את השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים כממוצע 12 החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים (ולא השכר החודשי האחרון, כפי שמקובל במקרים אחרים).
 • במקרה שבו שהתה עובדת, במהלך 12 החודשים האחרונים לפני פיטוריה בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלום, יש לחשב את השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים בהם עבדה העובדת בפועל, ולא לפי ממוצע 12 החודשים הקלנדריים האחרונים, וזאת מהסיבות הבאות:
  • קבלת עמדת המעסיקה לפיה יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי 12 החודשים האחרונים הקלנדריים, תגרור עריכת תחשיב המבוסס על תקופת עבודה קצרה יותר מהקבוע בתקנות (קצרה מ-12 חודשים), שכן בפועל לא עבדה בחלק מתקופה זו.
  • חישוב פיצויי הפיטורים במקרה זה לפי 12 חודשים קלנדריים עלולה ליצור אפליה ולפגוע בשוויון ההזדמנויות בעבודה של עובדת המשתכרת על בסיס עמלות, שתקבל פיצויי פיטורים מופחתים, עקב יציאתה לחופשת לידה ובעקבותיה לחופשה ללא תשלום.
  • תכלית התיקון לחוק עבודת נשים שהאריך את חופשת הלידה ל-26 שבועות במקום 14 שבועות נועדה לעודד נשים לשהות בחופשת לידה ארוכה יותר. לו תתקבל פרשנות המעסיקה, יולדות לא תנצלנה את זכותן זו מחשש שזכויות העבודה שלהן תיפגענה, ולא זו כוונת המחוקק.
 • בנסיבות אלו בית הדין קובע כי לצורך תחשיב פיצויי הפיטורים, יש לכלול בשכר הקובע של העובדת את ממוצע העמלות ב-12 חודשי העבודה האחרונים, שבהם עבדה בפועל (החודשים אפריל- אוקטובר 2012 והחודשים מרץ-יולי 2011), ולא על פי ממוצע העמלות ב-12 החודשים הקלנדריים הקודמים לפיטורים.

משמעות

 • עובדת, ששכרה משולם בין היתר על בסיס תפוקה, עמלות וכדומה ואשר פוטרה לאחר ששהתה בשנת עבודתה האחרונה בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום, זכאית לפיצויי פיטורים שיחושבו על בסיס שכרה הממוצע ב-12 החודשים האחרונים שבהם עבדה בפועל.
 • עמלות נכללות בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.
 • גמול גלובלי עבור שעות נוספות אשר משולם כנגד עבודה בשעות נוספות אינו נכלל בחישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. לעומת זאת אם גמול זה משולם כרכיב קבוע בשכר מבלי שהעובד יידרש לעבודה בשעות נוספות הוא עשוי להיחשב כחלק מהשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסם פסק הדין באדיבות אתר נבו.