הקדמה:

נפגע התמכרויות זכאי בתנאים מסויימים לקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
על מנת לקבל את ההטבה, יש לקבל מסמכים מתאימים מהעובד הסוציאלי המטפל
נפגע התמכרויות פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הקצבה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שגילם 18 ומעלה והם מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.

שלבי ההליך

 • העובד הסוציאלי המטפל ימסור לנפגע ההתמכרות הפנייה לקבלת גמלת הבטחת הכנסה באמצעות טופס "הפניית נפגע התמכרויות לסניף ביטוח לאומי לצורך קבלת גמלה להבטחת הכנסה" (נספח ז' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • נפגע ההתמכרות יפנה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו על מנת לקבל את הגמלה לצורך שיקום.
 • המסמכים שיש לצרף לפנייה:
 • בתום שישה חודשים ממועד פנייתו של המטופל, תתקיים, במידת הצורך, ועדת אבחון והערכה.
  • אם מטופל נמצא בטיפול מעל שנה, אך לא יותר משנה וחצי, והעובד הסוציאלי סבור כי נכון להמשיך ולשלם לו הבטחת הכנסה, המטופל יצרף לפניה "המלצה על הארכת הבטחת הכנסה אודות המטופל" (נספח ט' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית) מאת המפקח המחוזי והיא תועבר לביטוח הלאומי.
  • אם מטופל נמצא בטיפול מעל משנה וחצי, אך לא יותר משנתיים, והעובד הסוציאלי סבור כי נכון להמשיך ולשלם לו הבטחת הכנסה, על העובד הסוציאלי לפנות למפקח המחוזי ולקבל לכך אישור ממנהל השירות לטיפול בנפגע התמכרויות.
  • את האישור "הארכת תקופת גמלת הבטחת הכנסה כמשתקם למטופל נפגע התמכרויות" (נספח י' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית) יש להעביר אל המוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים