הקדמה:

כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 הרשום בפנקס הבוחרים, זכאי לבחור לכנסת
הבחירות לכנסת ה-24 יערכו ביום שלישי, י' בניסן תשפ"א, 23.03.2021
מי שנולד ביום 23.03.2003 או ביום י' בניסן התשס"ג או לפניהם, ורשום בפנקס הבוחרים, יהיה זכאי להצביע
יש להצביע רק בקלפי אליה רשומים בפנקס הבוחרים, למעט מקרים מיוחדים הקבועים בחוק


כל אזרח ישראלי שביום הבחירות לכנסת מלאו לו 18 שנה והוא רשום בפנקס הבוחרים- זכאי לבחור לכנסת.

 • לקראת הבחירות, משרד הפנים מפעיל מרכז מידע לבירור זכאות ומיקום הקלפי בה יש להצביע.
 • הבחירות לכנסת ה-24 יערכו ביום שלישי, י' בניסן תשפ"א, 23.03.2021.
  • מרבית מקומות הקלפי יפעלו ביום הבחירות מהשעה 07:00 בבוקר עד לשעה 22:00 בלילה.
  • ביישוב שיש בו עד 350 תושבים הזכאים להצביע, שעות ההצבעה הן מהשעה 08:00 בבוקר עד לשעה 20:00 בערב, וכך גם בבתי החולים ובבתי הסוהר והמעצר. באתר ועדת הבחירות מפורסמת רשימת הקלפיות הפתוחות בין השעות 20:00-08:00.
  • בוחר שהגיע למקום הקלפי לפני סגירת הדלתות ולא הספיק להצביע עד שעת סגירת הקלפי, יהיה זכאי להצביע אחרי שעת סגירת הקלפי.

מי זכאי?

 • כל אזרח ישראלי העומד בשלושת התנאים הבאים:
  1. הוא הגיע לגיל 18 ביום הבחירות לכנסת (לפי התאריך העברי או הלועזי - ראו פירוט ודוגמאות בהמשך).
  2. הוא רשום בפנקס הבוחרים.
  3. בית המשפט לא שלל מאותו אדם את הזכות לבחור לכנסת.
טיפ
אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי להצביע לכנסת, ואינו נחשב כמי שבית המשפט שלל ממנו את הזכות להצביע.

מי לא זכאי

 • אזרח ישראלי שאינו תושב ישראל ואינו רשום במרשם האוכלוסין אינו זכאי להצביע לכנסת, כיוון שפנקס הבוחרים כולל רק אזרחים הרשומים במרשם האוכלוסין.
 • אדם שבית המשפט שלל ממנו את הזכות לבחור לכנסת.

חישוב גיל הזכאות

 • לצורך הכללת שמו של אזרח בפנקס הבוחרים - בבחירה בין תאריך לידה עברי ללועזי תמיד ייבחר המוקדם מביניהם, כדי להכליל אזרחים רבים ככל האפשר בפנקס הבוחרים.
דוגמה
אדם נולד בתאריך 25.03.2003, כ"א באדר ב' התשס"ג
 • הבחירות לכנסת ה-24 תיערכנה בתאריך 23.03.2021, י' בניסן התשפ"א.
 • לפי התאריך העברי אותו אדם יהיה בן 18 ביום הבחירות.
 • לפי התאריך הלועזי הוא עדיין לא יהיה בן 18 ביום הבחירות.
 • לכן קביעת הגיל תיעשה לפי תאריך הלידה העברי, שבשנת הבחירות (2021) יחול מוקדם יותר מהתאריך הלועזי.
 • מי שלא ידוע תאריך לידתו המדויק:
  • מי שידועים השנה והחודש שבהם נולד, אך לא ידוע באיזה יום בחודש, ייחשב כאילו נולד ב-15 של אותו החודש.
  • מי שידועה רק השנה שבה נולד ולא ידוע באיזה יום נולד באותה שנה, ייחשב כאילו נולד בא' בניסן של אותה שנה.
דוגמה
אדם נולד בשנת 2003 ולא ידועים היום והחודש המדויקים שבו נולד
 • אותו אדם ייחשב כמי שנולד ביום א' בניסן התשס"ג (2003), אשר חל ביום 03.04.2003.
 • אותו אדם יציין את יום הולדתו ה-18 לפי התאריך הלועזי ביום 03.04.2021, ולפי התאריך העברי ביום א' בניסן: על-פי התאריך הלועזי, יום הולדתו ה-18 חל לאחר מועד הבחירות, ואילו על-פי התאריך העברי יום הולדתו יחול לפני יום הבחירות (23.03.2021, י' בניסן התשפ"א). קביעת הגיל תיעשה על-פי התאריך העברי (א' בניסן), ולכן אותו אדם יוכל להצביע בבחירות לכנסת ה-24.
דוגמה
אדם נולד בחודש מרץ שנת 2003, ולא ידוע היום המדויק שבו נולד
 • אותו אדם ייחשב כמי שנולד ב-15.03.2003 אשר חל ביום י"א באדר ב' התשס"ג.
 • אותו אדם יציין את יום הולדתו ה-18 לפי התאריך הלועזי ביום 15.03.2021, ולפי התאריך העברי ביום י"א באדר - שניהם לפני יום הבחירות (23.03.2021, י' בניסן התשפ"א), ולכן אותו אדם יוכל להצביע בבחירות לכנסת ה-24.

תהליך מימוש הזכות

 • בוחר המעוניין לבחור, זכאי להצביע רק בקלפי אשר אליה הוא משוייך, כפי שמצויין בהודעה לבוחר.
 • יש להציג למזכירות הקלפי, את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר-כנסת.
 • לאחר זיהוי וסימון שם הבוחר ברשימת הבוחרים, תימסר מעטפת הצבעה חתומה, איתה יש להיכנס לתא ההצבעה (מאחורי הפרגוד), לבחור פתק הצבעה אחד, שעליו מודפסות האותיות המייצגות את המפלגה שבה מעוניין לבחור, ולהכניסו למעטפה.
שימו לב
אם במעטפה יהיו 2 או 3 פתקים של אותה רשימה, ההצבעה לא תיפסל (יובא בחשבון רק פתק אחד), אבל אם יהיו במעטפה יותר מ-3 פתקים או אם יהיו פתקים של יותר מרשימה אחת, ההצבעה תיפסל.
 • יש לצאת מתא ההצבעה עם מעטפת ההצבעה ולהטיל אותה לתיבת הקלפי. המעטפה יכולה להיות מודבקת או לא סגורה, ובלבד שמתוך המעטפה לא ייראה פתק ההצבעה.
 • מי שמתקשה מחמת מחלה או מגבלה פיסית לבצע את הפעולות הכרוכות בהצבעה רשאי להביא עמו מלווה בקלפי.
 • במקרים מיוחדים, המפורטים כאן, ניתן להצביע בקלפי אחרת מזו שרשומים אליה בפנקס הבוחרים.
טיפ
מומלץ, אך אין חובה, להביא את ההודעה לבוחר, כדי להקל על הליך הזיהוי במזכירות הקלפי.

מרכז מידע לבירור זכאות ומיקום הקלפי

 • לקראת הבחירות, משרד הפנים מפעיל מרכז מידע בעניין פנקס הבוחרים.
 • כל אדם רשאי לברר האם פרטיו נכללים בפנקס הבוחרים, נכון ליום הפנייה, בדרכים הבאות:
  • בטלפון: 1-800-222-290 , מענה אנושי בימים א'-ה' 22:00-08:30 וביום ו' 13:30-08:30 (המענה יינתן בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית).
  • במסרון (SMS): יש לשלוח מספר זהות בעל 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך הנפקת תעודת הזהות למספר 050-8085500.
  • בפקס- 1-800-222-291 .
  • באינטרנט: שירות לבדיקת זכאות ואיתור מקום הקלפי (יש צורך במספר זהות בעל 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך הנפקת תעודת הזהות). ראו באתר משרד הפנים.
 • ניתן לקבל גם מידע אודות מקום הקלפי שבה יש להצביע (כתובת ומספר הקלפי) והאם הקלפי שבה רשומים היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
 • מי שאינו מעוניין שפרטיו יופיעו בשירות המודיעין באינטרנט, צריך להגיש בקשה להסרת המידע בכתב ובחתימת יד באמצעות טופס בקשה לגריעת פרטים מהצגת פנקס הבוחרים באינטרנט, בדוא"ל או לפקס מס' 077-4448819.

חשוב לדעת

 • במקרים מיוחדים, בית-משפט מוסמך לשלול מאדם את הזכות לבחור לכנסת.
 • בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסרה תמונה או שהתמונה נתלשה מהדף, לא יהיה זכאי להצביע.
 • בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר הדף שבו רשום שמו, לא יהיה זכאי להצביע.
 • בתעודות זהות בהן חסרה תמונה, ניתן להצביע רק כאשר במקום התמונה הוטבעה החותמת "בהיתר שר הפנים".

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים