קבלן בענף הבנייה המעוניין להעסיק עובדים פלסטינים חייב לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים בישראל, מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
החל מיום 06.12.2020 היתר העסקה יונפק למעסיק כהיתר העסקה כללי בענף הבנייה מבלי לציין את מכסת העובדים המירבית לכל מעסיק, והעובדים יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף הבניין לפי בחירתם
מעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד פלסטיני בענף הבנייה מחויב להעסיק את העובד באופן ישיר, במשרה מלאה ובסוג העבודה הרשומה בהיתר
בנוסף לחובתו של המעסיק לקבל היתר העסקה, על העובד לקבל היתר כניסה למטרת עבודה שמונפק ע"י המינהל האזרחי


שימו לב
המידע בדף זה זה אינו רלוונטי להעסקת עובד פלסטיני השוהה בישראל מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות, ושעליו רשום "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל".

קבלן בענף הבנייה המעוניין להעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה חייב לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים בישראל המונפק ע"י אגף שירות למעסיקים (מת"ש) ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • היתר ההעסקה ניתן בכפוף למספר המכסות המרביות להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה, כפי שנקבעו על ידי ממשלת ישראל.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבנייה שקיבל היתר העסקה מחויב להעסיק את העובד במשרה מלאה בסוג העבודה הרשומה בהיתר.
 • על המעסיק להעסיק את העובד אצלו באופן ישיר ובלעדי ואסור לו להעביר או לנייד את העובד למעסיק אחר או לקבלן כוח אדם.
 • בנוסף להיתר העסקה של המעסיק, העובד נזקק להיתר כניסה לישראל המונפק ע"י המנהל האזרחי. על המעסיק להגיש את הבקשה להיתר כניסה עבור העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, כמפורט בהמשך.
שימו לב
המידע בדף זה רלוונטי למעסיקים של עובדי פלסטינים בענף הבנייה בלבד.
למידע על היתרי העסקה של עובדים פלסטינים בענפים אחרים ראו היתר העסקה של עובדים פלסטינים בישראל.

היתרי העסקה החל מיום 06.12.2020

 • החל מיום 06.12.2020 מעסיקים העומדים בתנאי הזכאות לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה, יקבלו היתר העסקה כללי בענף הבנייה, מבלי לציין את מכסת העובדים המירבית לכל מעסיק, כך שהמכסה המירבית שקבעה הממשלה לענף הבנייה תהווה את המכסה הכללית לכלל המעסיקים בענף.
 • באופן זה, תיחשב המכסה שנקבעה לענף הבניין כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים, כך שהעובדים יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף הבניין לפי בחירתם. למידע נוסף ראו מעבר של עובדים פלסטינים בין מעסיקים בענף הבנייה.
 • עובד אשר סיים את עבודתו בישראל, יהיה זכאי לקבל מהמינהל האזרחי היתר חיפוש עבודה למשך 60 יום. במהלך תקופה זו יהיה העובד רשאי להיכנס לישראל ולחפש עבודה, אך לא יהיה רשאי לעבוד במהלך תקופה זו, אלא אם המעסיק החדש יסדיר את רישומו כנדרש בלשכת השירות למעסיקים ובמינהל האזרחי.
 • אם בתום 60 הימים הללו העובד לא ימצא עבודה בישראל, היתר העבודה של העובד ייגרע ממכסת העובדים הפלסטינים בענף הבניין והסדרת העסקתו אצל מעסיק חדש תהא בכפוף ליתרת מכסת היתרי העבודה הפנויה.
טיפ
להתקנת אפליקציה בטלפון הסלולרי, המקשרת ישירות בין עובדים פלסטינים בענף הבניה לבין מעסיקים ישראלים לחצו כאן.

הפרויקטים והעבודות בהם ניתן היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל

 • בהתאם להחלטות הממשלה העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין בישראל הותרה בפרויקטים של בניה למגורים ותשתיות בלבד:
  • בנייה למגורים - דירות, בנייה רוויה או בתים צמודי קרקע.
  • תשתיות - מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה או כבישים וגשרים.
  • מבנה משולב - מבנה מגורים המורכב ממספר פונקציות משולבות.
  • מבנה ציבור - מוסד חינוך, מתנ"ס, שלוחתו או חדר חוגים, אולם תרבות או מופעים, אולם ספורט או מגרש ספורט, בריכת שחייה, ספריה, מרכז לצעירים או לגיל הרך, מועדון נוער או קשישים, מעון יום, בית כנסת, מקווה, מוסד בריאות או בית חולים.
 • בפרויקטים אלה ניתן להעסיק עובדים פלסטינים בעבודות רטובות בלבד: טפסנות, ברזלנות, טיח וריצוף.
 • לא תותר העסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין בפרויקטים חדשים שאינם בניה למגורים ושניתן עבורם צו תחילת עבודה לאחר יום 01.01.2016, אלא אם ניתן לכך אישור מצוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קבלן המבקש לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין, נדרש לעמוד בתנאי הסף הבאים:
  • הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעל רישיון קבלן בתוקף מרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.
  • הוא אינו קבלן כוח אדם, נותן שירותי כוח אדם או מתווך כוח אדם.
  • הוא לא הפר בעבר את תנאי העבודה של עובדיו הפלסטינים, והוא העביר כנדרש לאגף שירות מעסיקים את מלוא הדיווחים והתשלומים עבור עובדיו אלה.

שלבי ההליך

שימו לב
מעסיק אשר ביום 06.12.2020 החזיק בהיתר תקף להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין, יישלח אליו באופן אוטומטי היתר חדש אשר יחליף ויבטל את ההיתר שברשותו

פתיחת תיק מעסיק

 • מעסיק המבקש לקבל לראשונה היתר העסקה לעובדים פלסטינים בענף הבנייה נדרש להגיע אל לשכת אגף השירות למעסיקים הסמוכה למשרד פקיד השומה שבו מתנהל תיק הניכויים שלו.
 • מעסיק שלא העסיק עובדים פלסטינים בענף הבניין במשך תקופה העולה על שנה, נדרש "לרענן" את תיק המעסיק שלו על ידי התייצבות בלשכת השירות למעסיקים וחתימה על מסמכי ריענון.
 • לא תאושר פתיחת תיק מעסיק למבקש בעל חובות ללשכת השירות למעסיקים בגין אי תשלום שכר עובדים פלסטינים שהועסקו בעבר על ידו. כמו כן לא תאושר פתיחת תיק מעסיק עבור חברה שאחד מבעלי המניות הנוכחיים בה היה בעל תיק מעסיק שהשאיר חובות ללשכת השירות למעסיקים.
 • למידע אודות ההתייצבות בלשכות השירות למעסיקים והמסמכים שיש להגיש ראו פרק ז' לנוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בישראל בענף הבניין החל מיום 06.12.2020.

הגשת הבקשה להיתר העסקה

 • בקשה להיתר ופתיחת תיק מעסיק תוגש בלשכת אגף השירות למעסיקים הסמוכה למשרד פקיד השומה שבו מתנהל תיק הניכויים שלו.
 • לצורך הגשת הבקשה להיתר, על המבקש להפיק ולמלא את טופס הבקשה להיתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין, וכן לצרף את כל המסמכים המבוקשים בטופס.
 • אם המעסיק לא קיבל הודעה על קליטת או דחיית הבקשה בתוך 3 ימי עבודה מיום שליחת הבקשה, עליו להגיש את הבקשה שוב.
 • לשכת השירות למעסיקים תבדוק את הבקשה, ואם חסרים מסמכים יתבקש המעסיק להשלימם בתוך 7 ימים, אחרת תידחה בקשתו על הסף.
 • אם יש מניעה לאישור הבקשה להיתר (קיומם של חובות ללשכת השירות למעסיקים, הפרות תנאי היתר להעסקת עובדים פלסטינים, הפרת נהלי אגף שירות למעסיקים, הגשת מסמכים כוזבים וכיו"ב), מנהל לשכת השירות רשאי לסרב לבקשה תוך מתן הודעת סירוב מנומקת.
 • ערר וערעור- על החלטת מנהל לשכת השירות ניתן להגיש ערר פנימי בכתב בפני מנהל האגף, תוך 21 יום מקבלת ההחלטה. על החלטת מנהל האגף ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.
 • אם הבקשה להיתר אושרה, על המעסיק לפעול למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה ל מתן היתר עבודה עבור העובד הפלסטיני אותו הוא מבקש להעסיק.
 • לרשימת המעסיקים בעלי היתר להעסקת עובדים פלסטינים ראו באתר האינטרנט של רשדות האוכלוסין וההגירה.
 • .תוקף היתר העסקה הנו עד סוף השנה האזרחית בה ניתן, אלא אם יחליט הממונה לבטל ההיתר קודם לכן, בכפוף לעריכת שימוע בכתב.
 • לפרטים אודות הבקשה שיש להגיש והמסמכים הנלווים ראו פרק ו' לנוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בישראל בענף הבניין החל מיום 06.12.2020.

הגשת בקשה למתן היתר עבודה עבור העובד הפלסטיני

 • לצורך העסקת עובד פלסטיני בהתאם להיתר העסקה, על המעסיק להגיש בקשה למתן היתר כניסה למטרת עבודה עבור העובד אותו הוא מבקש להעסיק.
 • ההחלטה לאשר או לדחות בקשה להנפקת היתר כניסה למטרת עבודה לעובד פלסטיני הינה בסמכות המינהל האזרחי בלבד, ולשכת השירות למעסיקים משמשת בעניינים אלו רק כמנגנון להעברת הבקשה והתשובה.
 • יודגש כי היתר העבודה ניתן לעובד למטרת עבודה בענף הבניין בלבד, ולא נועד לכניסה לישראל למטרות אחרות כגון: מטרות הומניטאריות, תפילה, ביקור חברים/משפחה וכו'.
 • לצורך קבלת היתר עבודה עבור העובד הפלסטיני על המעסיק למלא את טופס בקשה לקבלת רישיונות להעסקת עובדים פלסטינים ולשולחו באמצעות דואר אלקטרוני אל לשכת שירות למעסיקים שאליו משתייך המעסיק. בקשה זו תוגש גם כאשרה מעסיק מבקש לקלוט לעבודה עובד בעל היתר לחיפוש עבודה.
 • לצורך העסקת עובד במשמרות או עם לינה בישראל, יש להגיש בקשה להיתר כניסה למטרת עבודה הכולל משמרות או לינה, כאמורבבקשה לקבלת רישיונות להעסקת עובדים פלסטינים
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה להיתר כניסה עבור העובד ראו פרק ח' לנוהל הסדרת העסקת עובדים פלסטינים בישראל בענף הבניין החל מיום 06.12.2020.

ביטול רישיונות

 • מעסיק בעל היתר נדרש להעביר ללשכת השירות למעסיקים באמצעותדואר אלקטרוני דיווח מיידי ובקשה לביטול היתר העבודה של כל עובד הרשום כמועסק על ידו אשר התפטר או פוטר או לא התייצב לעבודה במשך 7 ימים ברצף.
 • כדי לבטל את הרישיונות להעסקת עובדים פלסטינים שרשומים על שמו, יגיש המעסיק את רשימת העובדים שרוצים לבטל את הרישיונות להעסקתם וישלח את הרשימה בדואר אלקטרוני ללשכת שירות למעסיקים שאליו משתייך המעסיק.
 • אם העובד לא התייצב לעבודה מעל 7 ימים בגלל מצב רפואי על המעסיק לדווח על כך ללשכת השירות למעסיקים ולצרף מסמכים רפואיים של העובד המעידים על אובדן כושר עבודה זמני.

.

חשוב לדעת

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה זכאים לאותן זכויות בעבודה כמו עובדים ישראלים, לרבות זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הייחודיים לענף הבנייה.
 • אי תשלום השכר והתנאים הסוציאליים של העובדים בהתאם לחוק, ההסכמים החלים על ענף הבנייה והנהלים להעסקת עובדים פלסטינים בישראל מהווה הפרה של ההיתר ועבירה על חוק עובדים זרים.
 • הפרת של תנאי ההיתר עלולה להביא להטלת קנס מינהלי, הגשת כתב אישום, או שלילה (ביטול, הגבלה, סיוג) ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים פלסטינים.
 • למידע אודות הנהלים להעסקת עובדים פלסטינים בישראל ראו: העסקת עובדים פלסטינים.
 • למידע אודות זכויות עובדים בענף הבנייה ראו: עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים