עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לאותן זכויות בעבודה כמו עובדים ישראלים, לרבות זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים בענף שבו הם מועסקים
עובד פלסטיני יועסק באופן ישיר על-ידי המעסיק כעובד מן המניין ובמשרה ‏מלאה בלבד. אסור להעסיק אותו באמצעות קבלן כוח אדם או להעביר אותו למעסיק אחר
אסור להעסיק עובדים פלסטינים ללא היתר העסקה
הפרה של זכויות העובדים הפלסטינים מהווה הפרה של היתר ההעסקה, בנוסף להיותה עבירה אזרחית ופלילית
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך


עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים לאותם תנאי עבודה שעובדים ישראלים זכאים להם על-פי חוק ובהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים שחלים על אותו ענף.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, כולל מי שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • המידע בדף זה אינו מתייחס לעובדים פלסטינים המועסקים ביישובים ישראליים באזור יהודה ושומרון.

שכר העובד ומרכיביו

 • גובה השכר: עובד פלסטיני זכאי להשתכר לכל הפחות שכר מינימום על-פי החוק, או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על העובד.
 • תשלום השכר:
  • על המעסיק לשלם את שכרו של העובד בתום החודש שבעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי של החודש שלאחריו.
  • החל מיום 01.01.2023 על המעסיקים לשלם לעובדים הפלסטינים את שכרם אך ורק באמצעות העברה בנקאית‏ מחשבון הבנק ‏של ‏המעסיק ‏בישראל לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינית. למידע נוסף ראו :תשלום שכר העובדים הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית.
  • תשלום השכר שלא לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה מהווה הפרה של תנאי ההיתר להעסקת העובד הזר שעשויה להביא לביטולו.
 • תשלום בגין שעות נוספות: עבודה בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות מזכה את העובד בגמול שעות נוספות, כלומר בשכר שעתי גבוה מהשכר השעתי הרגיל.
 • דמי חגים: עובדים פלסטינים שנעדרו מעבודתם בשל חג, זכאים לתשלום דמי חגים בהתאם לתנאי הזכאות.
 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית : עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו.עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו.
 • גמול עבור העסקה ביום חג-עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בחגים וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו.עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, ואם הם הועסקו בחג מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.
 • הסעות והחזר הוצאות נסיעה: המעסיק מחויב להסיע את העובדים הפלסטינים על חשבונו ממחסום הכניסה לארץ אל מקום העבודה וחזרה, ולשלם החזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעה מביתו של העובד עד למחסום וחזרה. למידע נוסף ראו הסעת עובדים פלסטינים והחזר הוצאות נסיעה.
 • דמי הבראה: עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לקבוע בחוק או בהתאם לקבוע בצו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי שחל עליו.
 • חופשה שנתית: עובדים פלסטינים זכאים לחופשה שנתית, ולתשלום דמי חופשה ישירות ממעסיקיהם.
 • דמי מחלה: עובדים פלסטינים זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה על-פי החוק.
 • ימי אבל: עובדים פלסטינים זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מהעבודה בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 • מרכיבי השכר של עובדים פלסטינים בענף הבנייה: עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לכל הזכויות שניתנות לכלל העובדים על-פי דיני העבודה, ובנוסף מגיעות להם זכויות ייחודיות מתוקף צווי הרחבה ייחודיים לענף. למידע נוסף על זכויות אלה ראו עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין).
 • ניכויים משכר העובד:
  • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תשלומים המחוייבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני, תשלום עבור ביטוח רפואי וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו. לפרטים נוספים ראו ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני.
  • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.
טיפ
רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מהמעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר.

ביטוח לאומי

ביטוח פנסיוני וקצבאות

ביטוח בריאות, תאונות עבודה, ושירותי רפואה תעסוקתית

סיום יחסי העבודה

שימוע לפני פיטורים

 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו. על המעסיק לתת לעובד הודעה על השימוע זמן סביר מראש, להציג בפניו את הנימוק לפיטוריו ולשמוע את טענות העובד בלב פתוח. למידע נוסף ראו שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת

 • מעסיק המעוניין לפטר עובד מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • עובד שמתפטר מחויב לתת למעסיק הודעה מוקדמת שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה . לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.

פיצויי פיטורים

 • עובד שעבד מעל שנה במקום העבודה ופוטר, נפטר או שמעסיקו פשט את הרגל, זכאי (הוא או שאיריו) לפיצויי פיטורים בשיעור של שכר חודש אחרון כפול מספר שנות העבודה אצל המעסיק.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא הפיצויים (8.33% משכרו החודשי של העובד) לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי לתשלום פיצויים נוסף מהמעסיק.
 • אם המעסיק לא העביר את מלוא כספי הפיצויים לביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, העובד זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
דוגמה
אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני פיצויים בשיעור של 6% בלבד (במקום 8.33%), על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
 • עובד שהתפטר אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים אך זכאי לכספים שהמעסיק הפריש או היה צריך להפריש עבורו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני. יחד עם זאת, חוק פיצויי פיטורים קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי למלוא פיצויי הפיטורים, כאילו הוא פוטר. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר.
 • עם סיום עבודתו, עומדים הכספים שהופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני לרשות העובד, אך משיכה מוקדמת של כספי הפיצויים לפני גיל פרישה עלולה להקטין את גובה הקצבאות שהעובד או שאיריו עשויים לקבל מהביטוח הפנסיוני.
 • לפרטים נוספים ראו:

פדיון חופשה שנתית

 • עובד אשר במועד סיום יחסי העבודה עומדים לרשותו ימי חופשה שנתית שהוא טרם ניצל, זכאי לפדות את ערכם בכסף.
 • עובד זכאי לפדות ימי חופשה שנצברו לזכותו בשנה הקלנדרית שבה סיים את עבודתו ושלא נוצלו, בצירוף הימים שלא נוצלו ב-3 השנים הקלנדריות הקודמות.
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

פדיון דמי הבראה

 • עובד הזכאי לדמי הבראה ולא קיבל אותם במהלך תקופת עבודתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

הפרת החובה של המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים