מעסיקים של עובדים פלסטינים חייבים להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏העובדים
אגף שירות למעסיקים יחשב את הניכויים מהשכר והתשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם דרכם וישלח‏ למעסיק הודעת תשלום
על‏ המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי באמצעות העברה בנקאית במועד שנקבע בחוק, ואת התשלומים המשולמים באמצעות אגף שירות למעסיקים עד היום ה-15 לחודש שבו קיבל את הודעת התשלום
לאחר התשלום ינפיק אגף שירות למעסיקים תלוש שכר ובול בריאות עבור העובד. על המעסיק למסור לעובד את תלוש השכר


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

מעסיקים של עובדים פלסטינים חייבים להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏העובדים, לרבות: ימי העבודה, שכר בסיס, שעות העבודה, תעריף שעת עבודה, ימי חג, ימי חופשה, ימי מחלה, ימי שמחה ואבל, נסיעות, מקדמות, שעות נוספות, מענקים, הבראה, ביגוד, חלף קרן השתלמות ועוד.

 • אגף שירות מעסיקים ייחשב את שכר הנטו שעל המעסיק לשלם ישירות לעובד בכל חודש ואת ההפרשות והניכויים שעל המעסיק לשלם באמצעות אגף שירות מעסיקים.
 • על המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ ישירות את‏ שכר הנטו‏ החודשי, כפי שמופיע בהודעת אגף שירות למעסיקים עד היום ה-9 של החודש העוקב בהתאם לחוק. החל מיום 01.01.2023 על המעסיקים לשלם לעובד את השכר אך ורק באמצעות העברה בנקאית‏ מחשבון הבנק ‏של ‏המעסיק ‏בישראל ‏ לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינית.
 • המעסיק יעביר את ההפרשות והניכויים עבור מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, היטל השוואה וביטוח בריאות באמצעות אגף השירות למעסיקים.
 • החל מיום 01.05.2023 רשות האוכלוסין וההגירה תדווח לחברת "עמיתים" מהו הסכום שיש לגבות מהמעסיק עבור ביטוח פנסיוני של כל עובד פלסטיני, וחברת "עמיתים" תגבה את הסכום ישירות מהמעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק. (עד למועד זה על המעסיק היה להעביר את התשלום ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה שהעבירה את הכספים לקופה ייעודית בניהולה).
 • בנוסף, מעסיקים המעסיקים עובדים פלסטינים בענף הבנייה, יפרישו מכספם 0.8% משכר העובד עבור העמותה לקידום ענף הבניין, ויעבירו את הכספים באמצעות אגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

דיווח יומן העסקה

 • על המעסיק להעביר לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה דיווח המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של העובדים: ימי העבודה, שעות העבודה, תעריף שעת עבודה, ימי חג, ימי שמחה ואבל, ימי חופשה, ימי מחלה, שכר בסיס, נסיעות, מקדמות, שעות נוספות, מענקים, הבראה, ביגוד, חלף קרן השתלמות ועוד.
 • אם העובד נעדר מהעבודה עקב מחלה, תאונת עבודה או שהות בחו"ל, על המעסיק להגיש לאגף שירות למעסיקים באופן מיידי מסמכים התומכים בכך.
 • המעסיק יעביר את הדיווח עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה. לפירוט והסבר לגבי מבנה דו"ח העסקה ראו הגשת דווחי העסקה לעובדים פלסטינים, רשות האוכלוסין וההגירה.

בדיקת הנתונים וחישוב ההפרשות והניכויים

 • אגף שירות למעסיקים יוודא שלמעסיק יש רישיון להעסקת העובדים הרשומים בקובץ ההעסקה ויבדוק שהעובדים הועסקו במשרה מלאה בהתאם לרישיון העסקתם וששכרם מותאם לשכר המינימום בענף שבו הם מועסקים.
 • אם נתוני קובץ ההעסקה נמצאו לא תקינים, ישלח אגף שירות למעסיקים הודעה למעסיק עם פירוט הערות או שגיאות קליטה, בקשה להתייחס לעובדים ללא דיווח שכר ודרישה למתן הסבר לגבי העסקה חלקית של עובדים.
 • לאחר קבלת כל הנתונים יבצע אגף שירות למעסיקים חישוב של ההפרשות והניכויים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם באמצעות האגף.
 • ביום העסקים הבא, לאחר קבלת קובץ ההעסקה המלא והתקין, ישלח אגף שירות למעסיקים הודעת תשלום למעסיק באמצעות הדוא"ל. הודעת התשלום תכלול פירוט של השכר ברוטו, הניכויים והשכר נטו שעל המעסיק לשלם לעובד ופירוט של סך ההפרשות והניכויים שעל המעסיק להעביר לאגף שירות למעסיקים עבור כל עובד ועבור כלל העובדים.

תשלום השכר וביצוע ההפרשות והניכויים

 • על המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי, כפי שמופיע בהודעת אגף שירות למעסיקים עד היום ה-9 של החודש העוקב בהתאם לחוק.
 • החל מיום 01.01.2023 על המעסיקים לשלם לעובדים הפלסטינים את שכרם אך ורק באמצעות העברה בנקאית‏ מחשבון הבנק ‏של ‏המעסיק ‏בישראל לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינית. למידע נוסף ראו תשלום שכר העובדים הפלסטינים באמצעות העברה בנקאית.
 • המעסיק יעביר את ההפרשות והניכויים עבור מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, היטל השוואה וביטוח בריאות באמצעות אגף השירות למעסיקים.
 • החל מיום 01.05.2023 הרשות תדווח לחברת "עמיתים" מהו הסכום שיש לגבות מכל מעסיק עבור ביטוח פנסיוני לכל עובד. חברת עמיתים תגבה את הסכום ישירות מהמעסיק באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ותשייך את הסכומים עבור כל אחד מהעובדים בהתאם לנתונים שקיבלה מהרשות.
 • בנוסף, מעסיקים המעסיקים עובדים פלסטינים בענף הבנייה, יפרישו מכספם 0.8% משכר העובד עבור העמותה לקידום ענף הבניין, ויעבירו את הכספים באמצעות אגף שירות למעסיקים.
 • את סך ההפרשות והניכויים שעל המעסיק להעביר לאגף שירות למעסיקים, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, ישלם המעסיק באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 בחודש שבו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים. אגף שירות למעסיקים יעביר את התשלומים לרשויות הרלוונטיות (מס הכנסה וביטוח לאומי).
 • אחרי קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק למעסיק דף חשבון, דו"ח גיליון אימות דיווח, דו"ח גיליון תשלומים, תלושי שכר (עם פירוט מרכיבי שכרו של העובד כפי שדווחו על ידי המעסיק) ואישור על תשלום ‏‏בול‏ בריאות עבור העובד.
 • על המעסיק למסור לכל עובד את תלוש השכר שלו.
 • מעסיק המשלם גם את שכר הנטו לעובדיו באמצעות אגף שירות למעסיקים נדרש לאמת את נתוני השכר שחושבו לעובדים ולשלם את מלוא השכר לאגף שירות למעסיקים באמצעות אתר התשלומים לא יאוחר מה-8 לחודש. לאחר קבלת האישור על ביצוע התשלום באתר יעביר אגף שירות למעסיקים את השכר לחשבונות הבנק של העובדים ברשות הפלסטינית.
שימו לב
החל מיום 01.01.2023 על המעסיקים לשלם לעובדים הפלסטינים את שכרם אך ורק באמצעות העברה בנקאית‏ מחשבון הבנק ‏של ‏המעסיק ‏בישראל לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינית.

מידע נוסף בהתאם לענפי התעסוקה הספציפיים

תשלום יתרת חוב

חשוב לדעת

 • אי עמידה בחובת הדיווח, אי ביצוע תשלומים והגשת דיווחים כוזבים מהווים הפרה של תנאי היתר ההעסקה ועלולים להביא לביטולו או סיוגו או לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
 • החל מה-01.03.2020, פלסטיני שהוכר כקרבן סחר בבני אדם ושוהה בישראל כדין מכוח היתר שהייה "לצרכי רווחה" שהונפק לו על ידי המינהל האזרחי, רשאי לעבוד בישראל אצל כל מעסיק, ואין חובה על המעסיק להסדיר את העסקתו באמצעות אגף שירות למעסיקים. בנוסף, המעסיק אינו נדרש להעביר לאגף שירות למעסיקים דיווחי העסקה ותשלומי הפרשות וניכויים עבור שכרו של פלסטיני שהוכר כקרבן סחר. למידע נוסף ראו אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע נכתב בסיוע רשות האוכלוסין וההגירה.