תורמים ונתרמים של איברים להשתלה זכאים לקבל העתק של החלטת ועדת הערכה ואת ממצאי הבדיקות שנערכו להם
לכל מבקש יימסר מידע אודות עצמו בלבד
הוועדה רשאית לסרב לבקשה אם טובת התורם או הנתרם מצדיקים זאת


מי שמוכן לתרום איבר (תורם) ומי שנזקק לתרומת איבר (נתרם) זכאים לקבל העתק של החלטת ועדת הערכה ואת ממצאי הבדיקות שנערכו להם.

מי זכאי?

 • תורם איבר שהגיש בקשה לתרומת איבר לוועדת הערכה.
 • נתרם (אדם שזקוק להשתלת איבר בגופו מסיבות רפואיות) שבקשתו הועברה לוועדת הערכה.

תהליך מימוש הזכות

 • על התורם או הנתרם לפנות אל ועדת הערכה ולבקש את העתקי ההחלטות וממצאי הבדיקות.

הפרטים שניתן לקבל

 • ניתן לקבל את הפרטים הבאים:
  • העתק של החלטה של ועדת הערכה.
  • החלטה מנומקת של מנכ"ל משרד הבריאות (או מי שהוא הסמיך לכך) בענין בקשתם למתן התרומה ולביצוע ההשתלה.
  • ממצאי הבדיקות שנערכו (רפואיות, פסיכולוגיות, סוציאליות וכד').

דחיית הבקשה על-ידי הוועדה

 • הוועדה רשאית שלא למסור את נימוקיה או את ממצאי הבדיקות שנערכו לתורם או לנתרם, כולם או חלקם, אם קבעה, כי טעמים של טובת התורם או הנתרם מחייבים זאת.
 • במקרה שהוועדה החליטה לא למסור את נימוקיה או את ממצאי הבדיקות, היא תמסור על כך הודעה למבקש.

חשוב לדעת

 • המידע שיימסר לכל אחד מהמבקשים יתיחס אך ורק אליו. לתורם לא יימסר מידע אודות הנתרם ולהפך, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת ובכתב על-ידי הצד השני.
 • ניתן לעתור על החלטת ועדת הערכה (למשל במקרה שהיא מסרבת למסור העתק מהחלטתה) באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.