שאיריהם של מי שנדבקו באיידס כתוצאה מעירוי דם שניתן להם בשירות ציבורי עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית
שאירים שנדבקו בעצמם מעירוי וזכאים גם לקצבה חודשית בתור חולים יוכלו לקבל רק אחת מהקצבאות לפי בחירתם


שאירים של חולה שנדבק/ה באיידס כתוצאה מעירוי דם שקיבל/ה בשירות ציבורי בתקופה שבין 01.01.1982 ל-01.01.1987, זכאים לקצבה חודשית.

מי זכאי?

 • שאירים של מי שנדבקו בנגיף HIV כתוצאה מעירוי דם שניתן בישראל באחד מהמוסדות הבאים:
  • בית חולים ציבורי.
  • אגודת מגן דוד אדום.
  • מרפאה שמופעלת על-ידי המדינה, רשות מקומית או קופת חולים.
 • זאת בתנאי שהעירוי ניתן בתקופה שבין 01.01.1982 ל-01.01.1987.

בני זוג

 • בני הזוג של הנפטרים זכאים לקצבה בסך 4,388 ₪, נכון לשנת 2024.
 • הורים לילדים יקבלו עבור כל ילד תוספת בסך 627 ₪, נכון לשנת 2024 (עד 3 ילדים).
 • הקצבה משולמת לתקופה של 36 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה.
 • הורים לילד יהיו זכאים לתשלום הקצבה כל עוד הילד עמם (גם אם תקופה זו עולה על 36 חודשים).
 • לבני זוג שנישאו שוב הזכאות לקצבה תיפסק ב־1 בחודש שאחרי החודש שבו נישאו.

ילדים

 • ילדיהם של הנפטרים, שעונים על הגדרת "ילד", זכאים לקצבה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. בן/בת הזוג של הנפטר/ת לא זכאי/ת לקצבה בתור שאיר (למשל בן זוג שמקבל קצבה בתור חולה שנדבק בעצמו). גובה הקצבה: 627 ₪ לכל ילד, נכון לשנת 2024.
  2. ילדים שהתייתמו משני הוריהם זכאים לקצבה בתנאי שהם מתחת לגיל 18. גובה הקצבה: 5,014 ₪, נכון לשנת 2024.

הורים

 • הוריהם של הנפטרים זכאים לקצבה בסך 1,567 ₪, נכון לשנת 2024.
  • אם שני ההורים בחיים הקצבה תחולק ביניהם בחלקים שווים.
  • אם רק הורה אחד בחיים, הקצבה תשולם במלואה להורה.
 • הקצבה תשולם לתקופה של 24 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת הקצבה.

ערעור

 • מי שלא שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי על הזכאות יכולים לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • על החלטת בית הדין ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה, אם נשיא בית הדין הארצי לעבודה/סגנו אישרו זאת.

חשוב לדעת

 • הקצבה משולמת לתושבי ישראל בלבד, כל עוד הם תושבי ישראל.
 • מי שזכאים לקצבה מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר יקבלו קצבה אחת בלבד לפי בחירתם (למשל הורה שגם בן זוגו וגם ילדו נפטרו מאיידס אחרי שנדבקו מעירוי דם).
 • מי שזכאים לקצבה בתור שאירים וגם לקצבה בתור חולים שנדבקו באיידס בעצמם, יוכלו לבחור באחת משתי הקצבאות.
 • אם הזכאים לקצבה יצאו מישראל לתקופה שעולה על 6 חודשים רצופים, תשלום הקצבה יופסק בתום 6 חודשי שהות בחו"ל והם לא יהיו זכאים יותר לקצבה.
 • מי שהגישו תביעה לפיצוי או לקצבה לא רשאים להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • מי שהגישו תביעה נזיקית בגלל העירוי הנגוע לא יוכלו לתבוע פיצוי חד-פעמי או קצבה חודשית.
 • הקצבה לא נחשבת כהכנסה ולא חייבת בתשלום מס הכנסה.
 • הקצבה לא נחשבת כהכנסה בקביעת הזכאות לגמלאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • קצבה ששולמה לחולים או לשאיריהם לא ניתנת לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.