הקדמה:

שאיריו של חולה שנדבק באיידס כתוצאה מעירוי דם שקיבל בשירות ציבורי, זכאים לקצבה חודשית
אם אחד השאירים זכאי לקצבה חודשית בשל היותו חולה בעצמו שנדבק באיידס מעירוי, יוכל לקבל רק אחת מהקצבאות לפי בחירתו
מי שזכאי לקצבה מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר, תשולם לו קצבה אחת בלבד לפי בחירתו


שאיריו של חולה שנדבק באיידס כתוצאה מעירוי דם שקיבל בשירות ציבורי לאחר יום 31.12.1981 ולפני יום 01.01.1987, זכאים לקצבה חודשית.

מי זכאי?

 • שאיריו של חולה איידס שנדבק בנגיף HIV כתוצאה מעירוי דם שניתן בישראל באחד מהמוסדות הבאים:
 • בית חולים ציבורי;
 • אגודת מגן דוד אדום;
 • מרפאה המופעלת בידי המדינה, רשות מקומית או קופת חולים.

בן זוגו של המנוח

 • בן זוגו של המנוח זכאי לקצבה בשיעור 3,693 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • אם הוא מגדל גם ילדים, הוא יקבל עבור כל ילד 528 ש"ח, נכון לשנת 2021 (עד 3 ילדים), בנוסף לקצבה שלו.
 • הקצבה תשולם לתקופה של 36 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה. אם יש עם בן הזוג ילד (על פי הגדרתו בחוק הביטוח הלאומי) - תשולם הקצבה כל עוד הילד עמו, אף אם תקופה זו עולה על 36 חודשים.
 • אם נישא בן הזוג, תפקע זכותו לקצבה ב־1 בחודש שלאחר החודש שבו נישא.

ילדיו של המנוח

 • ילדיו של המנוח, העונים על הגדרת "ילד" בחוק הביטוח הלאומי, זכאים לקצבה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. בן הזוג של המנוח אינו זכאי לקצבה בתור שאיר (למשל אם בן הזוג זכאי לקצבה בתור חולה שנדבק בעצמו, הוא אינו יכול להיות זכאי גם לקצבה בתור שאיר - ראו בערך קצבה חודשית לחולה שנדבק באיידס מעירוי דם). גובה הקצבה: 528 ש"ח לכל ילד, נכון לשנת 2021.
  2. ילד שהתייתם משני הוריו זכאי לקצבה בתנאי שהוא מתחת לגיל 18 - גובה הקצבה 4,220 ש"ח, נכון לשנת 2021.

הוריו של המנוח

 • הוריו של המנוח זכאים לקצבה בשיעור 1,319 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • אם שני ההורים בחיים תתחלק הקצבה בין שניהם בחלקים שווים.
 • אם רק הורה אחד בחיים יקבל הוא את מלוא הקצבה.
 • הקצבה תשולם לתקופה של 24 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת הקצבה.
 • על החלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר תשלום קצבה ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה. על פסק דינו של בית הדין ניתן לערער לפני בית הדין הארצי לעבודה, אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.

חשוב לדעת

 • הקצבה משולמת אך ורק למי שהוא תושב ישראל וכל עוד הוא תושב ישראל.
 • מי שזכאי לקצבה מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר, תשולם לו קצבה אחת בלבד לפי בחירתו (למשל הורה, שגם בן זוגו וגם ילדו נפטרו מאיידס לאחר שנדבקו מעירוי דם).
 • מי שזכאי לקצבה בשל היותו שאיר והוא בעצמו חולה הזכאי לקצבה או לתוספת לקצבה, יוכל לבחור רק את אחת משתי הקצבאות לפי בחירתו (קצבה לשאיר של חולה שנפטר או קצבה ותוספת לקצבה לחולה).
 • אם אחד הזכאים לקצבה יצא מישראל לתקופה העולה על 6 חודשים רצופים, תופסק הקצבה בתום ששת החודשים, שבהם הוא שוהה בחו"ל, ומאותו רגע לא יהיה זכאי עוד לקצבה.
 • אם הגיש אדם תביעה לפיצוי או לקצבה, הוא לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • אם הגיש אדם תביעה נזיקית בשל קבלת העירוי הנגוע, הוא לא יוכל לתבוע פיצוי חד-פעמי או קצבה חודשית.
 • הקצבה אינה נחשבת כהכנסה ואינה חייבת בתשלום מס הכנסה.
 • הקצבה אינה נחשבת כהכנסה לצורך זכאות לגמלאות שונות מן המוסד לביטוח לאומי.
 • קצבה ששולמה לחולה או לשאיריו אינה ניתנת לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.