הקדמה:

אדם שנדבק בנגיף HIV עקב קבלת עירוי דם שניתן לו משירות רפואי ציבורי בין יום 31.12.1981 ליום 01.01.1987, ונקבע שהוא זכאי לפיצוי חד-פעמי מהמדינה, זכאי לקצבה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי
אם לחולה יש בן זוג שגר עמו, ילדים, או הורים שהוא מסייע בפרנסתם, הוא זכאי לתוספת לקצבה
אם נפטר החולה, זכאים שאיריו לקצבה בשיעורים מסוימים ולתקופה מוגבלת
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שנדבק בנגיף HIV, כתוצאה מקבלת עירוי דם, שסופק וניתן לו משירות רפואי ציבורי אחרי יום 31.12.1981 ולפני יום 01.01.1987 ונקבע שהוא זכאי לפיצוי חד-פעמי, זכאי גם לקצבה חודשית.

 • הקצבה היא בשיעור 5,276 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • בנוסף זכאי החולה גם לתוספת לקצבה בשיעורים הבאים:
 • עבור בן זוג הגר עמו - 1,319 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • עבור כל ילד, עד ל-3 ילדים - 528 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • אם לחולה יש הורה אחד שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק והחולה מפרנס אותו, או אם לחולה יש שני הורים שהכנסת כל אחד מהם אינה עולה על מחצית השכר הממוצע במשק והחולה מפרנס אותם - 528 ש"ח, נכון לשנת 2021.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת פיצוי ולקבלת קצבה.
 • על החלטת המוסד לביטוח לאומי בדבר תשלום קיצבה ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה. על פסק דינו של בית הדין ניתן לערער לפני בית הדין הארצי לעבודה, אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.

חשוב לדעת

 • הקצבה משולמת אך ורק למי שהוא תושב ישראל וכל עוד הוא תושב ישראל.
 • תוספת לקצבה לא תשולם לחולה, אם חולה אחר מקבל תוספת לקיצבה בעדו. (למשל במקרה ששני בני הזוג חולים וזכאים לקצבה, הרי שרק אחד מבני הזוג יהא זכאי לתוספת לקצבה בעד בן הזוג או בעד הילדים).
 • חולה הזכאי לקצבה או לתוספת לקצבה, ושהוא בעצמו שאיר של חולה שנפטר ועל כן זכאי לקצבה לשאירים של חולה איידס, יוכל לבחור רק את אחת משתי הקצבאות לפי בחירתו (קצבה ותוספת לקצבה לחולה או קצבה לשאיר של חולה שנפטר).
 • אם הגיש אדם תביעה לפיצוי או לקצבה, הוא לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין (תביעה כספית לפיצוי בגין רשלנות, תקיפה וכו').
 • אם הגיש אדם תביעה נזיקית בשל קבלת העירוי הנגוע, הוא לא יוכל לתבוע פיצוי חד-פעמי או קצבה חודשית.
 • הקצבה אינה נחשבת כהכנסה ואינה חייבת בתשלום מס הכנסה.
 • הקצבה אינה נחשבת כהכנסה לצורך זכאות לגמלאות שונות מן המוסד לביטוח לאומי.
 • קצבה ששולמה לחולה או לשאיריו אינה ניתנת לעיקול או לערבות בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.