לצורך תשלום מס הרכישה יש לקבוע מה שווי הזכות במקרקעין שנרכשה
ישנן שתי דרכים לבצע שומה לצורך תשלום המס: 'שומה עצמית' ו'שומה לפי מיטב השפיטה'

תקציר

כל הרוכש זכות במקרקעין מחוייב בתשלום מס רכישה. לצורך תשלום המס יש לקבוע מה שוויה של הזכות שנרכשה (לבצע שומה). ישנן מספר דרכים לבצע שומה של הזכות שנרכשה, לצורך תשלום המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

סוגי השומה

 • המנהל, באמצעות מפקחי שומת מסוי מקרקעין במשרדים האזוריים, יישום את המכירה במס רכישה תוך 8 חודשים מהגשת ההצהרה לפי השומה העצמית או לפי מיטב שפיטה.

שומה עצמית

 • רוכש זכות במקרקעין מחוייב במתן הצהרה על הרכישה. במסגרת ההצהרה, יכול הרוכש להצהיר על סכום המס המגיע (אם מגיע) ודרך חישוב המס. הצהרה זו היא שומה עצמית של הרוכש.
 • המנהל רשאי לקבל או לחלוק על השומה העצמית.
 • המנהל ישלח לרוכש הודעה בדבר סכום המס שהוא חייב בו לפי הצהרתו בתוך 20 ימים ממועד הגשת ההצהרה.

שומה לפי מיטב השפיטה

 • המנהל רשאי לבצע שומה לגבי הזכות שנרכשה בעצמו תוך התבססות על הנתונים שנמסרו לו על-ידי הרוכש, או לאור שיקול דעתו בהתאם לנתונים הנמצאים בידיו (במקרה שהרוכש לא הצהיר בזמן על נתוני העסקה).
 • המנהל מחוייב להזמין את הרוכש לדיון בטרם הוא מקבל את החלטתו לגבי גובה השומה.
 • המנהל מחוייב לנמק את החלטתו לגבי גובה השומה.

השגה על השומה

 • רוכש שקיבל הודעת שומה ויש לו מחלוקת בקשר לנתוניה, רשאי להגיש השגה תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
 • ההשגה תוגש על גבי טופס 7013 באופן מפורט ומנומק, תוך ציון הסכום שאינו שנוי במחלוקת ודרך חישובו.
 • המנהל יזמן את המשיג (הרוכש) לדיון בהשגה וישיב לו את החלטתו באופן מנומק תוך שנה מיום שקיבל את הודעת ההשגה או תוך 30 ימים מיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר.
 • לא השיב המנהל למשיג במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

ערר על ההשגה

 • רוכש הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה רשאי להגיש ערר לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
 • יש לשלם אגרה בעת הגשת כתב הערר.
 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בבעיה משפטית בלבד לבית המשפט העליון, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.

תיקון השומה

 • ניתן לתקן שומה תוך 4 שנים מיום שנעשתה, באחד מן המקרים הבאים:
 1. נתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למנהל בעת עשיית השומה אשר עשויות לחייב במס או לשנות את סכום המס.
 2. נמסרה הצהרה שגויה, שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס.
 3. נתגלתה טעות בשומה.
 • תיקון השומה יכול להיעשות ביוזמת המנהל או בעקבות פנייתו של מי ששילם מס.
 • בקשה לתיקון שומה תוגש על גבי טופס 7085. הבקשה תכלול הסבר על מהות הבקשה בצירוף מסמכים תומכים. כמו כן יצוין סכום המס שאינו שנוי במחלוקת.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים