הקדמה:

בתקופות שבהן מספר האסירים בבתי הסוהר עולה על התפוסה המירבית שלהם, שירות בתי הסוהר יוזם הליך של שחרור מנהלי
ראו סעיפים 68א - 68ו ותוספת ראשונה לפקודת בתי הסוהר


אחת לשנה, השר לביטחון פנים קובע את תקן הכליאה (סך כל מקומות הכליאה בכלל בתי הסוהר) לאותה שנה.

 • אם כמות האסירים תעלה על התקן שקבע השר לאותה שנה, נציב השב"ס יורה לשחרר בשחרור מנהלי את האסירים שתקופת המאסר שנותרה להם אינה עולה על יתרת המאסר המירבית שנקבעה בחוק (ורשומה בטבלאות בהמשך).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסירים שריצו לפחות מחצית מתקופת מאסרם ומתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם שפוטים לתקופת מאסר שאינה עולה על 4 שנים.
  • הם שפוטים לתקופת מאסר שעולה על 4 שנים, וועדת השחרורים מצאה כי הם מתאימים לשחרור על-תנאי לפני תום תקופת מאסרם.

קבוצות אסירים

 • אסיר יוכל להשתחרר בשחרור מנהלי בתנאי שיתרת המאסר שנותרה לו (עד לסיום המאסר או עד למועד שנקבע לשחרורו המוקדם), אינה עולה על היתרה המירבית בהתאם לקבוצת האסירים שאליה הוא משתייך.
 • לאסירים שהורשעו בעבירות ביטחוניות, התקופות שנקבעו לעניין שחרור מנהלי מפורטות בטבלה השנייה (המופיעה בהמשך).
 • לשאר האסירים, התקופות שנקבעו לעניין שחרור מנהלי הן:
תקופת המאסר שנקבעה לקבוצת האסירים תקופת המאסר שנותרה לאסירים
מעל חודש ועד חצי שנה 8 שבועות
מעל חצי שנה ועד שנה 12 שבועות
מעל שנה ועד 18 חודשים 16 שבועות
מעל 18 חודשים ועד 24 חודשים 20 שבועות
מעל 24 חודשים ועד 30 חודשים 20 שבועות
מעל 30 חודשים ועד 36 חודשים 21 שבועות
מעל 36 חודשים ועד 42 חודשים 24 שבועות
מעל 42 חודשים ועד 48 חודשים 27 שבועות
מעל 48 חודשים ועד 54 חודשים 27 שבועות
מעל 54 חודשים ועד 60 חודשים 27 שבועות
מעל 60 חודשים ועד 66 חודשים 27 שבועות
מעל 66 חודשים ועד 72 חודשים 27 שבועות
מעל 72 חודשים ועד 78 חודשים 27 שבועות
מעל 78 חודשים 30 שבועות

התקופות הקבועות לאסירים שהורשעו בעבירות ביטחוניות

תקופת המאסר שנקבעה לקבוצת האסירים יתרת המאסר המירבית
מעל חודש ועד חצי שנה 2 שבועות
מעל חצי שנה ועד שנה 3 שבועות
מעל שנה ועד 18 חודשים 4 שבועות
מעל 18 חודשים ועד 24 חודשים 5 שבועות
מעל 24 חודשים ועד 30 חודשים 6 שבועות
מעל 30 חודשים ועד 36 חודשים 7 שבועות
מעל 36 חודשים ועד 42 חודשים 8 שבועות
מעל 42 חודשים ועד 48 חודשים 9 שבועות
מעל 48 חודשים ועד 54 חודשים 10 שבועות
מעל 54 חודשים ועד 60 חודשים 11 שבועות
מעל 60 חודשים ועד 66 חודשים 12 שבועות
מעל 66 חודשים ועד 72 חודשים 13 שבועות
מעל 72 חודשים ועד 78 חודשים 14 שבועות
מעל 78 חודשים ועד 84 חודשים 15 שבועות
מעל 84 חודשים ועד 90 חודשים 16 שבועות
מעל 90 חודשים ועד 96 חודשים 17 שבועות
מעל 96 חודשים ועד 102 חודשים 18 שבועות
מעל 102 חודשים ועד 108 חודשים 19 שבועות
מעל 108 חודשים ועד 114 חודשים 20 שבועות
מעל 114 חודשים ועד 120 חודשים 21 שבועות
מעל 120 חודשים ועד 126 חודשים 22 שבועות
מעל 126 חודשים ועד 132 חודשים 23 שבועות
מעל 132 חודשים 24 שבועות

שלבי ההליך

 • שחרור מנהלי לא מתבצע על-פי בקשת האסיר אלא על-פי החלטת שב"ס, ואין צורך לפנות לגורם כלשהו כדי להשתחרר.
 • השחרור המנהלי ייעשה באופן מדורג, עד להשגת התאמה בין תפוסת האסירים לתקן הכליאה.

ערעור

 • לא ניתן לערער על החלטה שלא לבצע שחרור מנהלי.
הערת עריכה
אבל נראה לי שכן ניתן לערער על מקרים שבהם החליטו לשחרר אסיר מסוים ולא אסיר אחר כאשר שניהם עונים על אותו קריטריון או שהאסיר שלא שוחרר זכאי לעדיפות בשחרור המינהלי - הלא כן?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21.08.2013, 17:01 (IDT)

חשוב לדעת

 • אם מספר האסירים שניתן לשחרר (על פי הקריטריונים המפורטים בטבלה) גבוה ממספר האסירים שצריך לשחרר, השחרור בכל קבוצת אסירים יחל באסיר שיתרת מאסרו היא הקצרה ביותר ויימשך באסירים שיתרת מאסרם גבוהה יותר, עד שמספר האסירים שיישארו יהיה זהה לתפוסה המירבית הקבועה בתקן הכליאה.
 • במקרה שיש לשחרר באותו מועד רק חלק מהאסירים המשתייכים לקבוצה מסוימת, ישוחררו כל האסירים באותה קבוצה שיתרת מאסרם זהה, גם אם תפוסת האסירים תפחת מתקן הכליאה בשל כך.
 • אם לאחר שחרור האסירים תפוסת האסירים עדיין תעלה על תקן הכליאה, נציב השב"ס רשאי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, להגדיל לקבוצות האסירים את יתרת המאסר המירבית שנקבעה להם בטור השמאלי שבטבלה, בתקופה שלא תעלה על שבועיים.
  הערת עריכה
  הסעיף של הוספת שבועיים ליתרה וגם הטבלה הראשונה נקבעו בהוראת שעה מה-20.12.2018 למשך 3 שנים, אבל אולי לא צריך להעמיס גם את המידע הזה
  הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 20:41, 26 בדצמבר 2018 (IST)
 • סעיף 68ה לפקודת בתי הסוהר קובע כי שחרור מנהלי ייחשב כשחרור על-תנאי והוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001 יחולו על שחרור מנהלי, בשינויים המחויבים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פקודת בתי הסוהר - סעיפים 68א - 68ו, תוספת ראשונה.

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.