הקדמה:

אסיר עשוי להיות משוחרר לפני שהשלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו, בתנאי שלא יעבור עבירה נוספת לאחר שחרורו ובתנאים נוספים שייקבעו
החלטה על שחרור על תנאי תינתן על סמך שיקולים הקשורים, בין היתר, להתנהגות האסיר וכן לשאלה אם שילם במרכז לגביית קנסות את הקנס או הפיצוי לקורבן שהוטל עליו (אם הוטל) במסגרת גזר הדין
ועדת השחרורים רשאית לשנות את תנאי השחרור של אסיר בכל עת וגם לבטל את ההחלטה על השחרור
אסיר יכול לבקש דיון חוזר בנושא שחרור על תנאי וגם לעתור לבית המשפט כנגד החלטת ועדת השחרורים


שחרור על תנאי הוא שחרור ממאסר לפני שהאסיר השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו.

 • התנאי שבו מותנה השחרור הוא שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת, שהעונש עליה הוא למעלה משלושה חודשי מאסר, במשך תקופת התנאי (התקופה שמרגע שחרורו ועד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר הדין אילולא שוחרר).
 • במקרה שמדובר בשחרור על תנאי כתוצאה מהקלה בעונש עקב בקשה של שר המשפטים או נשיא המדינה או כתוצאה מקציבת עונש של אסיר עולם בידי הנשיא תחושב תקופת התנאי באופן אחר.
 • ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאים נוספים.
 • אסיר ששוחרר והפר את תנאי השחרור, יוחזר לריצוי המשך תקופת המאסר המקורית.
 • שחרור על תנאי אינו ניתן באופן אוטומטי. ועדת השחרורים מחליטה עליו על סמך שיקולים הקשורים בין היתר לחומרת העבירה, הרשעת קודמות, התנהגות האסיר, חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, וכן לשאלה אם שילם האסיר את הקנס או הפיצוי לקורבן שהוטל עליו במסגרת גזר הדין (אם הוטל עליו).
טיפ
ניתן לשלם את הקנס או את הפיצוי לקורבן העבירה, שהוטלו על האסיר במסגרת גזר הדין, במרכז לגביית קנסות, וכך להגדיל את הסיכוי שוועדת השחרורים תחליט על שחרורו על תנאי של האסיר. למידע על דרכי תשלום ראו תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסיר המרצה עונש מאסר שבין שלושה חודשים לשישה חודשים -
  • נציב שב"ס רשאי לשחרר על תנאי אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שישה חודשים, העונה על שני התנאים הבאים:
  1. האסיר נשא לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת.
  2. נציב שב"ס שוכנע כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
 • אסיר המרצה עונש מאסר של למעלה משישה חודשים -
  1. האסיר אינו אסיר עולם.
  2. האסיר נשא לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת.
  3. ועדת השחרורים שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
 • אסיר שלא השלים שני שלישים מתקופת מאסרו -
  • ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר על תנאי אסיר שעוד לא השלים שני שלישים ממאסרו אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. האסיר אינו אסיר עולם.
  2. האסיר שוהה במאסר 25 שנים לפחות.
  3. ועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
 • אסיר עולם -
  • ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר אסיר עולם אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. עונשו של האסיר נקצב.
  2. האסיר נשא לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה (כולל התקופה שבה שהה במעצר בעקבות העבירות שבגינן הוא נושא את עונש המאסר).
  3. ועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

שלבי ההליך

 • עניינו של האסיר יובא בפני ועדת השחרורים, והיא תדון בעניינו ותיתן החלטתה.
 • החלטת הוועדה תהיה מנומקת ותיחתם בידי חברי הוועדה.
 • העתק ההחלטה יימסר לאסיר, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ואם הותנה השחרור על-תנאי בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקומית, יועבר העתק ההחלטה גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין.
 • ועדה שהחליטה לשחרר אסיר על-תנאי, תיתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור. אסיר ששוחרר על-תנאי יישא עמו את רישיונו בכל תקופת התנאי, ויציגו בפני שוטר, על פי דרישתו.

נוכחות וזכות טיעון בדיוני הוועדה

 • דיון בוועדה, (מלבד דיון בעניינו של אסיר עולם שעונשו נקצב או אסיר שעונשו הוקל ע"י נשיא המדינה או דיון חוזר בעניינו של אסיר כלשהו) יתקיים בנוכחות האסיר ועורך דינו (אם הוא מיוצג), וכן בנוכחות נציג היועץ המשפטי לממשלה. אם התקבלה הסכמת נציג היועץ המשפטי לממשלה לשחרורו המוקדם של האסיר או לשינוי תנאי שחרורו של אסיר על פי בקשתו, ניתן לקיים את הדיון בוועדה אף בלא נוכחות האסיר או עורך דינו.
 • דיון בוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בעניינו של אסיר יתקיים שלא בנוכחות הצדדים.
 • הוועדה תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר, כולל על שחרורו מטעמים רפואיים או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי, רק לאחר שנתנה לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו.
 • הוועדה רשאית לקבל את כל אחת מההחלטות המפורטות להלן רק לאחר שנתנה לאסיר ולעורך דינו (אם הוא מיוצג), הזדמנות לטעון את טענותיהם:
  • החלטה שלא לשחרר אסיר על-תנאי.
  • החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על-תנאי לשינוי תנאי שחרורו.
  • החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי.

ייצוג האסיר על-ידי עורך דין

פרוטוקול הדיון

 • הוועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה.
 • הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הוועדה.
 • האסיר ועורך דינו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בעניינו ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן החליטה הוועדה כי הפרוטוקול או חלקו יהיה חסוי, בשל קבלת מידע חסוי.

תנאי השחרור

שיקולי ועדת השחרורים וועדת השחרורים המיוחדת

 • החלטה על שחרור על תנאי תינתן על סמך שיקולים הקשורים, בין היתר, לחומרת העבירה של האסיר, הרשעות קודמות, התנהגותו, חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, וכן לשאלה אם שילם במרכז לגביית קנסות את הקנס או הפיצוי לקורבן שהוטל עליו (אם הוטל) במסגרת גזר הדין.
 • למידע על שיקולי ועדת השחרורים (כולל ועדת השחרורים המיוחדת) ראו שיקולי ועדת השחרורים בעניין אסירים.

דיון חוזר בעניינו של אסיר

דיון חוזר בעניינו של אסיר שהוחלט לא לשחררו

 • אסיר רשאי להגיש בקשה מנומקת לקיום דיון חוזר בעניין שחרורו על תנאי, במקרה שהוועדה החליטה לא לשחררו. הוועדה תהיה רשאית לשוב ולדון בעניינו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי, בתום חצי שנה לפחות ממועד החלטת הוועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם – בתום שנה לפחות מהמועד האמור, והוועדה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר את האסיר, המצדיק קיומו של דיון חוזר;
  • האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי, במועד מוקדם יותר מהמועדים הנ"ל, והוצגו לפני הוועדה עובדות שלא היו ידועות ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה שלא לשחררו, אשר מצדיקות קיומו של דיון חוזר.
 • בנוסף, יכולה הוועדה לשוב לדון בהחלטה על אי שחרורו של אסיר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הוועדה קבעה מראש בהחלטתה כי תקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של האסיר, במועד שקבעה, או בהתקיים תנאי שקבעה.
  • הרשות לשיקום האסיר ביקשה מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של אסיר שהותנה בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקום שהכינה לו.
  • שירות המבחן ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של אסיר שהותנה בהשתתפותו בתוכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן.
  • היועץ המשפטי לממשלה ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של האסיר, בשל שיקולים ציבוריים המצדיקים זאת.

דיון חוזר בעניינו של אסיר שהוחלט לשחררו

 • במקרה שהחליטה הוועדה לשחרר אסיר על-תנאי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לפנות לוועדה, לא יאוחר ממועד שחרורו על-תנאי של האסיר, בבקשה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו, אם לאחר מתן ההחלטה התגלו עובדות חדשות באופן המעלה חשש ממשי כי האסיר אינו ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור.
 • במקרה כזה רשאי יושב ראש הוועדה להורות על עיכוב שחרורו על-תנאי של האסיר לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, ולעניין אסיר עולם – לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר, לפי המוקדם מביניהם.

ביטול שחרור על תנאי

ערעור

 • האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטת נציב שב"ס ונגד החלטת ועדת השחרורים שעניינה שחרור על תנאי (כולל החלטה שלא לשחרר על תנאי והחלטה לבטל את השחרור על תנאי).
 • למידע על אופן הגשת העתירה ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.

חשוב לדעת

 • לא יינתן שחרור על-תנאי מתקופת מאסר שעל אסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על-תנאי, למעט שחרור מטעמים רפואיים.
 • שוטר רשאי:
  • לדרוש מאסיר ששוחרר על-תנאי שיציג לפניו את רישיונו.
  • לחקור אסיר ששוחרר על-תנאי כדי לברר אם הוא מקיים את תנאי שחרורו ולחקור אדם אחר לגבי קיום תנאי השחרור בידי אסיר.
  • להיכנס לבית או למקום שאסיר ששוחרר על-תנאי אמור להימצא בו על פי תנאי שחרורו, כדי לפקח על קיום התנאים, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, והוא רשאי גם להשתמש בכוח סביר לשם ביצוע הכניסה.
  • להיכנס לבית או למקום, שעל פי תנאי שחרורו של אסיר אסור לו להימצא בו, אם יש לו יסוד סביר להניח שהאסיר נמצא בו, לאחר שזיהה עצמו לפני מחזיק הבית או המקום והודיע לו לאיזו מטרה מתבקשת הכניסה, והוא רשאי גם להשתמש בכוח סביר לשם ביצוע הכניסה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.