חייל מילואים שאימץ ילד זכאי לשחרור משירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי) למשך 30 ימים מיום האימוץ
הזכאות לא תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים שאימץ ילד זכאי להשתחרר מכל קריאה לשירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי), מלבד שירות מילואים בצו חירום (צו 8), למשך 30 יום ממועד האימוץ.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שאימץ ילד.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש באזור האישי באתר המילואים של צה״ל בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
    • לבקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
    • לבקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות, תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
    • לבקשה שתוגש במהלך שירות המילואים, תינתן החלטה בתוך 72 שעות ממועד הגשתה.
  • צו קריאה חדש יישלח בתוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
  • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים