הקדמה:

חייל מילואים שאימץ ילד זכאי לשחרור משירות מילואים פעיל שנתי (שמ"פ שנתי) למשך חודש ימים
הזכות אינה תקפה לגבי שירות מילואים בצו חירום (צו 8)

מי זכאי?

 • חייל מילואים שאימץ ילד.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת השחרור, יש להגיש טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • יש למלא את חלק ב' של הטופס ולחתום עליו.
 • יש להגיש ליחידה את טופס הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • שליחת הטופס בדואר, בצירוף מכתב.
  • אם אין אפשרות להגיש את הבקשה ישירות ליחידה, ניתן לפנות באמצעות מוקדי מושל"ם (מוקד שירות לחיילי מילואים).
 • קבלת החלטה בבקשה:
  • בקשה שתוגש עד 10 ימים לפני תחילת השירות - תינתן החלטה בתוך 10 ימים.
  • בקשה שתוגש פחות מ-10 ימים לפני תחילת השירות - תינתן החלטה לכל המאוחר עד יום לפני מועד תחילת השירות.
  • בקשה שתוגש במהלך שירות המילואים - תינתן החלטה תוך 72 שעות ממועד הגשתה.
 • צו קריאה חדש יישלח תוך 96 שעות ממועד אישור הבקשה.
 • משך הצו החדש לא יעלה על משך הזימון שבגינו הוגשה הבקשה לשחרור.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים