שיעור קצבת התלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה הוא יחסי להכנסתו של המבוטח לפני פטירתו
קצבת התלויים מחושבת באחוזים מקצבת הנכות מעבודה המשולמת לבעל דרגת נכות של 100%
קצבת התלויים משתנה בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת התלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה מחושבת באחוזים מקצבת נכות מעבודה בשיעור 100% (קצבה מלאה).

 • קצבת הנכות המלאה מחושבת על-פי 75% מהשכר שהיה למנוח ב-3 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה.
 • קצבת התלויים משתנה בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.
 • הסכום המירבי לקצבת נכות מעבודה בשיעור 100% הוא 37,238 ₪ לחודש, נכון ל-2024.
 • לשיעורי הקצבה המירביים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אלמן או אלמנה עם ילדים

 • אלמן או אלמנה (בכל גיל שהוא), שיש עמם לפחות ילד אחד, זכאים לקצבת תלויים חודשית עבור עצמם ולתוספת עבור ילדיהם הזכאים, כל זמן שהילדים נמצאים עמם.
 • שיעורי קצבת התלויים החודשית לאלמן/ה שיש עמם ילדים מחושבים באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה.
מספר הנפשות שיעור הקצבה
אלמן/ה + ילד אחד 80% (מתוכם 20% תוספת עבור הילד)
אלמן/ה + 2 ילדים 90% (מתוכם 30% תוספת עבור הילדים)
אלמן/ה + 3 ילדים ויותר 100% (מתוכם 40% תוספת עבור הילדים)

אלמנה ללא ילדים

 • שיעורי הקצבה לאלמנה שאין עמה ילדים נקבעים בהתאם לגילה כמפורט בטבלה, באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה:
גיל האלמנה שיעור הקצבה
50-40 שנה 40%
50 שנה ומעלה 60%
עד 40 שנה מענק חד-פעמי בשיעור 60% כפול 36.
 • בשלושת המקרים הבאים יהיו זכאים אלמנה או אלמן שאין עמם ילדים לקצבת תלויים חודשית בשיעור 60% מקצבת נכות מלאה מעבודה, גם אם טרם מלאו להם 50:
 1. לאלמנה - אם בזמן פטירת המבוטח היה עמה ילד שהיה זכאי לקצבה, ועתה אינו זכאי יותר (תנאי זה אינו תקף לגבי אלמן).
 2. האלמן/ה לא היו מסוגלים לכלכל את עצמם מעבודה סמוך לפני הפטירה או בתוך שנה מיום הפטירה של המבוטח. במקרה שכבר שולם מענק חד פעמי, יקוזז המענק מהקצבה המגיעה להם.
 3. אלמנה שבעת הפטירה היתה בהיריון, יראו בה כמי שאינה מסוגלת לכלכל עצמה והיא זכאית לקצבה בשיעור של 60% עד ללידה. לאחר הלידה היא תהיה זכאית לקצבה שלה זכאית אלמנה עם ילד אחד.

ילדים

 • קצבת התלויים עבור ילד תשולם כתוספת לקצבת התלויים של הורהו, למעט במקרים הבאים, שבהם תשולם קצבת התלויים עבור הילדים הזכאים בזכות עצמם:
 • הילדים נותרו יתומים מאב ומאם.
 • הילדים אינם נמצאים עם ההורה הזכאי לקצבת תלויים.
 • הורה הילדים אינו זכאי לקצבת תלויים (לדוגמה: מי שהייתה גרושתו של המבוטח בעת פטירתו).
 • הורה הילדים חזר ונישא ואינו זכאי להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית.
 • שיעורי קצבת התלויים החודשית לילדים, באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה:
מספר הילדים שיעור הקצבה
ילד אחד 60%
2 ילדים 80%
3 ילדים 90%
4 ילדים ויותר 100%

קרובי משפחה אחרים

 • אם המבוטח לא הניח אחריו אלמן/ה או ילדים הזכאים לקצבה, יהיו התלויים האחרים (כגון הורים, סבים, אח או אחות שהוכח כי הם תלויים תלות מלאה בנפטר) זכאים לקצבה בשיעורים הבאים, באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה:
מספר התלויים שיעור הקצבה
תלוי אחד 50%
2 תלויים 75%
3 תלויים 90%
4 תלויים 100%
 • אם המבוטח הניח אחריו אלמן/ה או ילדים הזכאים לקצבה, התלויים האחרים יהיו זכאים לקצבה בשיעור שהיה מתווסף לקצבה, אילו תלויים אלה היו ילדיו של המבוטח.
 • אם הורי הנפטר הוכרו כתלויים תלות חלקית, תשולם להם הקצבה מטעמי צדק.

ניכויים מהקצבה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת התלויים כל סכום ששולם למקבל הקצבה בטעות, שלא כדין או כמקדמה וכן כל סכום שבו חייב מקבל הקצבה כדמי ביטוח.
 • למידע מפורט בנושא ראו ניכויים מתשלום קצבת נכות לנפגעי עבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים