בני משפחה של מבוטח שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה או של מתנדב שנפטר עקב פעולת התנדבותו עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים, לפי המפורט להלן
במקרים מסוימים, גם מי שלא עונה על תנאי הזכאות יוכל לקבל הענקה מטעמי צדק מהמוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

גמלת תלויים משולמת, בהתאם לתנאים, לבני המשפחה של מבוטח שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה או של מתנדב שנפטר עקב פעולת התנדבותו.

מי זכאי?

אלמנה

 • אשתו של המבוטח בעת פטירתו או בת זוגה של המבוטחת בעת פטירתה.
 • הגמלה משולמת לאלמנה גם אם היא עובדת או שיש לה הכנסות ממקור אחר.
 • אלמנה שחזרה ונישאה תהיה זכאית להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית, אם היא עונה על התנאים האלה:
  • הכנסת בן זוגה אינה עולה על 7,146 ₪, נכון ל-2024.
  • בן זוגה אינו מסוגל לכלכל את עצמו, או שהיה בן 60 שנה ומעלה ביום נישואיהם.
 • אלמנה שהיתה זכאית למענק נישואין כשנישאה בשנית, והתגרשה (או החלה בהליכי גירושין), או התאלמנה שוב בתוך 10 שנים מנישואיה השניים, תשולם לה קצבה חודשית מהיום שבו חדלה להיות נשואה. מענק הנישואין ששולם לה או שיעורו הראשון יופחת מסכום הקצבה המגיעה לה, אלא אם כן היא זכאית לקצבת תלויים גם מכוח פטירתו של בן הזוג מנישואיה השניים.

אלמן

 • בעלה של המבוטחת בעת פטירתה או בן זוגו של המבוטח המנוח בעת פטירתו, העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • יש עמו ילד הזכאי לקצבת תלויים.
  • הוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
  • הכנסתו החודשית אינה עולה על 7,146 ₪, נכון ל-2024.
 • אלמן שהיה זכאי למענק נישואין כשנישא בשנית, והתגרש (או החל בהליכי גירושין), או התאלמן שוב בתוך 10 שנים מנישואיו השניים, תשולם לו קצבה חודשית מהיום שבו חדל להיות נשוי. מענק הנישואין ששולם לו או שיעורו הראשון יופחת מסכום הקצבה המגיעה לו, אלא אם כן הוא זכאי לקצבת תלויים גם מכוח פטירתה של בת הזוג מנישואיו השניים.

ילדים

 • ילדו של המבוטח שנפטר (מלבד צעיר או צעירה שנישאו), כולל ילד חורג, מאומץ או נכד שכל פרנסתו הייתה על המבוטח, אם הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • טרם מלאו לו 18 שנה.
  • מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 20 שנה ועיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על-יסודי.
  • מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 20 שנה והוא נמצא במסגרת קדם-צבאית של צה"ל (תקופה זו לא נלקחת בחשבון בין 36 החודשים מיום הגיוס).
  • מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 22 שנה והוא משרת בשירות חובה בצה"ל עד 36 חודשים (כולל שירות ללא תשלום בנח"ל (של"ת) לאחר החיול ושירות הסדר).
  • טרם מלאו לו 24 שנה והוא לומד במסלול עתודה שהוכר על ידי צה"ל, ושירותו הצבאי נדחה עקב הלימודים.
  • טרם מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית על פי תנאים שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי, לתקופה שאינה עולה על שנה אחת, ושירותו הצבאי נדחה עקב השירות בהתנדבות.
  • הוא משרת בשירות סדיר וסמוך לשירותו היה התנדב כפי שמפורט בסעיף הקודם. במסגרת זו יובא בחשבון שירות סדיר עד 36 חודשים בלבד.
  • טרם מלאו לו 22 שנה והוא משרת שירות לאומי בהתנדבות במסגרת האגודה להתנדבות בעם, עיריית ירושלים, עמותת שלומית, אמונה, או שלהב"ת.
  • טרם מלאו לו 20 שנים, והוא לומד לפחות 20 שעות שבועיות במוסד חינוכי שהוא אחד מאלה:
   • מוסד מוכר להשכלה גבוהה
   • מוסד על-תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית (כולל לימודים במסלול המכשיר לבחינות ממשלתיות או מעניק השכלה המוכרת על-ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין).
   • ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, בהתאם להגדרתן בחוק שירות ביטחון (סעיפים 22א, 22ב, 26ב).
   • מוסד ללימודים תורניים לבנות המקבל תמיכה על-פי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.
   • מכינה קדם-אקדמית או קדם-הנדסית של מוסד מוכר להשכלה גבוהה או של מוסד על-תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית.
   • מכינה קדם-צבאית מוכרת בהתאם לחוק המכינות הקדם-צבאיות.

הורים

 • הורי המבוטח שנפטר (כולל הורה מאמץ או הורה חורג), אם הם עונים על אחד מהתנאים הבאים:
  • עיקר פרנסתם הייתה על המבוטח שנפטר.
  • הם אינם מסוגלים לכלכל את עצמם והמוסד לביטוח לאומי אישר כי הם היו תלויים תלות מלאה או חלקית במבוטח שנפטר.

קרובים אחרים

 • סב, סבתא, אח או אחות של המבוטח שנפטר, אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  • הם גרו בביתו של המבוטח שנפטר לפחות שנה לפני הפגיעה.
  • כל פרנסתם הייתה על המבוטח שנפטר.
  • הם אינם מסוגלים לכלכל את עצמם (הקצבה תינתן להם רק כל עוד אינם מסוגלים לכלכל עצמם).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים