הקדמה:

אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו, במקרה שבית המשפט מצא זאת לנכון
האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום השכר

בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר, אם מצא זאת לנכון בנסיבות העניין.

  • האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום שכר האפוטרופוס.
  • האפוטרופוס רשאי לקבל את שכרו מתוך נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו.

מי זכאי?

  • מי שמונה כאפוטרופוס לאדם אחר.
  • בית המשפט ידון בקביעת שכרו של האפוטרופוס בתום 6 חודשים למינויו, או בתום 12 חודשים מהמועד הקודם שבו נקבע שכרו (אם נקבע בעבר).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס לבית המשפט שמינה את האפוטרופוס. הטופס יוגש בשני עותקים.
  • הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי, שייקבע את עמדתו בנושא בהתחשב בהיקף עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו.
  • האפוטרופוס הכללי יודיע על עמדתו לבית המשפט.
  • אם בעקבות הודעתו של האפוטרופוס הכללי בית המשפט שוכנע כי האפוטרופוס ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק, ייקבע שכר לאפוטרופוס.
הערת עריכה
שיעורי השכר מתעדכנים בתקנות
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:37, 15 בנובמבר 2018 (IST)

שיעורי השכר

שיעורי השכר בחודשיים הראשונים למינוי (נכון לשנת 2020)

סוג המינוי תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים בקהילה תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,314 1,244
מינוי לענייני רכוש בלבד 1,174 1,174
מינוי לעניינים אישיים בלבד 652 582

שיעורי השכר החל מהחודש השלישי למינוי (נכון לשנת 2020)

סוג המינוי תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים בקהילה תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,013 592
מינוי לענייני רכוש בלבד 401 301
מינוי לעניינים אישיים בלבד 612 411
  • אם האפוטרופוס ניהל נכס דלא ניידי המניב הכנסה קבועה ושייך לאדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר ניהול בשיעור של עד 5% מההכנסה ברוטו בתקופת הניהול, ובתנאי שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר בניהול הנכס תמורת תשלום מכספי האדם שהוא מונה לו.
  • אם האפוטרופוס ביצע עסקה במקרקעין עבור האדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בשיעור של עד 2% מהתמורה שהתקבלה בעסקה. על האפוטרופוס לפרט כל הוצאה שהוציא מכספי האדם שהוא מונה לו לשם ביצוע העסקה (כגון תשלום לתיווך, לשומה ולייעוץ משפטי). בית המשפט רשאי לנכות את ההוצאה, כולה או חלקה, מהשכר שיפסוק.
טיפ
לתאגידי אפוטרופסות ישנו הסכם שכר טרחה מול האפוטרופוס הכללי, הכולל טבלת שכר טרחה מקסימלי - ראו קישור להסכם שכר טרחה עם תאגידי אפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 6763*

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות