הקדמה:

אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו, במקרה שבית המשפט מצא זאת לנכון
האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום השכר

בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר, אם מצא זאת לנכון בנסיבות העניין.

  • האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום שכר האפוטרופוס.
  • האפוטרופוס רשאי לקבל את שכרו מתוך נכסיו של האדם שהוא אפוטרופוסו.

מי זכאי?

  • מי שמונה כאפוטרופוס לאדם אחר.
  • בית המשפט ידון בקביעת שכרו של האפוטרופוס בתום 6 חודשים למינויו, או בתום 12 חודשים מהמועד הקודם שבו נקבע שכרו (אם נקבע בעבר).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס לבית המשפט שמינה את האפוטרופוס. הטופס יוגש בשני עותקים.
  • הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי, שייקבע את עמדתו בנושא בהתחשב בהיקף עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו.
  • האפוטרופוס הכללי יודיע על עמדתו לבית המשפט.
  • אם בעקבות הודעתו של האפוטרופוס הכללי בית המשפט שוכנע כי האפוטרופוס ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק, ייקבע שכר לאפוטרופוס.
הערת עריכה
שיעורי השכר מתעדכנים בתקנות
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 17:37, 15 בנובמבר 2018 (IST)

שיעורי השכר

שיעורי השכר בחודשיים הראשונים למינוי (נכון לשנת 2021)

סוג המינוי תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים בקהילה תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,306 1,236
מינוי לענייני רכוש בלבד 1,167 1,167
מינוי לעניינים אישיים בלבד 648 578

שיעורי השכר החל מהחודש השלישי למינוי (נכון לשנת 2021)

סוג המינוי תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים בקהילה תשלום מירבי בש"ח כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,007 588
מינוי לענייני רכוש בלבד 399 299
מינוי לעניינים אישיים בלבד 608 409
  • אם האפוטרופוס ניהל נכס דלא ניידי המניב הכנסה קבועה ושייך לאדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר ניהול בשיעור של עד 5% מההכנסה ברוטו בתקופת הניהול, ובתנאי שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר בניהול הנכס תמורת תשלום מכספי האדם שהוא מונה לו.
  • אם האפוטרופוס ביצע עסקה במקרקעין עבור האדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בשיעור של עד 2% מהתמורה שהתקבלה בעסקה. על האפוטרופוס לפרט כל הוצאה שהוציא מכספי האדם שהוא מונה לו לשם ביצוע העסקה (כגון תשלום לתיווך, לשומה ולייעוץ משפטי). בית המשפט רשאי לנכות את ההוצאה, כולה או חלקה, מהשכר שיפסוק.
טיפ
לתאגידי אפוטרופסות ישנו הסכם שכר טרחה מול האפוטרופוס הכללי, הכולל טבלת שכר טרחה מקסימלי - ראו קישור להסכם שכר טרחה עם תאגידי אפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

גורמי ממשל

אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

פיקוח על האפוטרופוס

תודות