אפוטרופוס זכאי לקבל שכר על תפקידו אם בית המשפט מצא זאת לנכון
האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום השכר

בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר, אם מצא זאת לנכון בנסיבות העניין.

 • האדם שמונה לו אפוטרופוס הוא זה שישלם את שכר האפוטרופוס.
 • האפוטרופוס רשאי לקבל את שכרו מתוך נכסי האדם שהוא מונה לו כאפוטרופוס.

מי זכאי?

 • מי שמונה כאפוטרופוס לאדם אחר.
 • בית המשפט ידון בקביעת שכרו של האפוטרופוס בתום 6 חודשים למינויו, או בתום 12 חודשים מהמועד הקודם שבו נקבע שכרו (אם נקבע בעבר).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס לבית המשפט שמינה את האפוטרופוס. הטופס יוגש בשני עותקים.
 • הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי, שייקבע את עמדתו בנושא בהתחשב בהיקף עבודתו של האפוטרופוס ועל פי הדו"חות שהגיש לו.
 • האפוטרופוס הכללי יודיע על עמדתו לבית המשפט.
 • אם בעקבות הודעתו של האפוטרופוס הכללי בית המשפט שוכנע כי האפוטרופוס ממלא כראוי את חובותיו לפי החוק, ייקבע שכר לאפוטרופוס.
 • אם מונו כמה אפוטרופסים לניהול אותם עניינים, השכר שנקבע יחולק ביניהם באופן שווה (אלא אם האפוטרופוסים הסכימו אחרת או ביקשו מבית המשפט לפסוק שכר שונה ביניהם).

שיעורי השכר המרביים

שיעורי השכר בחודשיים הראשונים למינוי (נכון ל-2024)

סוג המינוי התשלום המרבי כשהמגורים בקהילה התשלום המרבי כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,455 ₪ 1,377 ₪
מינוי לענייני רכוש בלבד 1,300 ₪ 1,300 ₪
מינוי לעניינים אישיים בלבד 722 ₪ 644 ₪

שיעורי השכר החל מהחודש השלישי למינוי (נכון ל-2024)

סוג המינוי התשלום המרבי כשהמגורים בקהילה התשלום המרבי כשהמגורים במעון
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 1,122 ₪ 655 ₪
מינוי לענייני רכוש בלבד 444 ₪ 333 ₪
מינוי לעניינים אישיים בלבד 678 ₪ 455 ₪

שיעורי השכר בסיום או ביטול המינוי (נכון ל-2024)

 • תשלום חד פעמי שהאפוטרופוס זכאי לו עבור כל הפעולות שעליו לבצע לאחר סיום או ביטול המינוי.
סוג המינוי התשלום המרבי לאחר פטירת האדם התשלום המרבי לאחר החלפת האפוטרופוס התשלום המרבי לאחר ביטול האפוטרופסות
מינוי לענייני רכוש ולעניינים אישיים 711 ₪ 467 ₪ 478 ₪
מינוי לענייני רכוש בלבד 655 ₪ 467 ₪ 478 ₪
מינוי לעניינים אישיים בלבד 244 ₪ 389 ₪ 233 ₪
 • אם האפוטרופוס ניהל נכס דלא ניידי שמניב הכנסה קבועה ושייך לאדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר ניהול בשיעור של עד 5% מההכנסה ברוטו בתקופת הניהול, ובתנאי שהאפוטרופוס לא העסיק אדם אחר בניהול הנכס תמורת תשלום מכספי האדם שהוא מונה לו.
 • אם האפוטרופוס ביצע עסקה במקרקעין עבור האדם שהוא מונה לו, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בשיעור של עד 2% מהתמורה שהתקבלה בעסקה.
  • השכר יכלול את כל הכרוך בעסקה (כגון הוצאות עבור תיווך, שומה ופעולות משפטיות), אך לא יכלול את עלות הגשת הבקשה לביצוע העסקה לבית המשפט.
  • אם האפוטרופוס העסיק גורם חיצוני לביצוע הפעולות שצוינו, הסכום ששולם לאותו גורם ינוכה מהשכר שנקבע לאפוטרופוס.

חשוב לדעת

 • אם במסגרת תפקידו האפוטרופוס ביצע פעולות שחורגות מתפקידיו הרגילים בהתאם להוראות הדין ולנהלים שחלים על אפוטרופסים, או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים, בית המשפט רשאי להגדיל את שכרו עד פי 2, אלא אם קיימות נסיבות חריגות שבהן בית המשפט רשאי לאשר שכר אחר.
 • לתאגידי אפוטרופסות יש הסדר שמאפשר להם לגבות שכר טרחה על בסיס חודשי (עד לסכום המרבי שנקבע), מבלי להגיש בקשה לגבי כל אדם שהם האפוטרופוסים שלו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות