הקדמה:

משכיר של דירה חייב לתקן כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, שאינו ליקוי קל ערך ושלא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה
השוכר יתקן על חשבונו כל ליקוי בדירה שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה, אלא אם השוכר והמשכיר הסכימו אחרת
אם מדובר בפגם שתיקונו דחוף - על המשכיר לתקנו תוך זמן סביר ולא יותר מ-3 ימים מיום שהשוכר ביקש זאת
אם המשכיר לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, השוכר יכול לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר את החזר הוצאות התיקון


 • המשכיר אחראי לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, העונה על שני התנאים הבאים (גם אם הצדדים הסכימו שפגמים אלה הם באחריות השוכר):
  1. הליקוי אינו ליקוי קל ערך.
  2. הליקוי לא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.
דוגמה
שוכר הדירה שטף לביוב כמות גדולה של מגבונים אשר גרמה לסתימה, המשכיר לא יהיה חייב לתקן את הסתימה ותיקונו יהיה באחריות השוכר.
 • השוכר אחראי לתקן על חשבונו את הליקויים הבאים (אלא אם הוסכם כי המשכיר יתקן אותם):
  • כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.
  • ליקוי או פגם קל ערך, גם אם הוא נגרם עקב שימוש סביר בדירה.

מי זכאי?

 • מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ש"ח.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  9. הדירה אינה מושכרת במסגרת דיור ציבורי. (למידע על סוגי התיקונים שבהם חייבים הצדדים בדיור הציבורי ראו תיקון ליקויים בדיור הציבורי).

תהליך מימוש הזכות

תיקון על-ידי המשכיר

 • במקרה של פגם או ליקוי בדירה, שלא נגרם משימוש בלתי סביר בדירה, ואינו ליקוי קל ערך, על השוכר להודיע למשכיר על הליקוי ולבקש ממנו לתקן אותו.
 • על המשכיר לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר ולא יותר מ-30 ימים מיום שהשוכר דרש זאת. למרות זאת, אם השוכר והמשכיר הסכימו בחוזה כי התיקון ייעשה תוך פרק זמן קצר יותר, על המשכיר לתקן את הליקוי תוך פרק הזמן הקבוע בחוזה.
 • אם מדובר בתיקון דחוף, על המשכיר לתקנו תוך זמן סביר ולא יותר מ-3 ימים מיום שהשוכר דרש זאת. פגם שדורש תיקון דחוף הוא פגם שלא מאפשר מגורים בדירה באופן סביר.
  • אם תיקון הפגם דחוף כך שהשוכר אינו יכול להמתין לתיקונו על-ידי המשכיר, השוכר יכול לתקן את הפגם על חשבונו מבלי שיצטרך לבקש זאת קודם לכן מהמשכיר. על המשכיר יהיה להחזיר לשוכר את הוצאותיו.
 • אם המשכיר אינו מתקן את הפגם תוך זמן סביר או תוך פרק הזמן הנ"ל, השוכר רשאי לעשות אחד מאלה:
  • לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר להחזיר לו את הוצאותיו. ההוצאות שהמשכיר יידרש להחזיר צריכות להיות סבירות. במקרה כזה על השוכר להודיע על כך למשכיר זמן סביר מראש.
 • כל עוד לא תוקן הפגם רשאי השוכר להפחית את דמי השכירות, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם.
טיפ
השוכר לא יכול לדרוש את תיקון הפגם, פיצויים או החזרת הוצאות שהוציא לצורך תיקון הפגם בהתקיים 2 התנאים הבאים:
 1. הפגם נגרם מנסיבות שבעת ההתקשרות בחוזה המשכיר לא ידע ולא יכול היה לדעת עליהן, ולא היה יכול למנוע את הנסיבות הללו.
 2. תיקון הפגם בנסיבות אלה הוא בלתי אפשרי או מטיל על המשכיר חיוב השונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים.

תיקון על-ידי השוכר

 • החוק לא קובע מועד לתיקון פגמים שהשוכר חייב בתיקונם.
 • במקרים כאלה יש לנהוג לפי מה שהוסכם בחוזה.

חשוב לדעת

 • החובה של המשכיר לתקן את הליקויים המפורטים לעיל ותוך פרקי הזמן שצוינו, חלה גם במקרה שבו השוכר השכיר בעצמו את הדירה לדייר אחר בשכירות משנה.
 • ככלל הצדדים לא יכולים לקבוע בחוזה השכירות כי הפגמים שבאחריות המשכיר יתוקנו על ידי השוכר או שהמשכיר חייב לתקן אותם תוך פרק זמן ארוך מזה שצוין לעיל. להסכמה כזו אין תוקף, והשוכר רשאי לתבוע מהמשכיר לתקן אותם תוך פרק הזמן שתואר לעיל.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לצדדים להסכים בחוזה פרקי זמן ארוכים לתיקון על-ידי המשכיר או להטיל על השוכר חובת תיקון של ליקויים שאמורים היו להיות מוטלי על המשכיר:
  • חוזה השכירות אינו מהסוג של החוזים שפורטו למעלה.
  • השוכר והמשכיר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה).


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים