משכיר של דירה חייב לתקן כל ליקוי או פגם שהוא לא קל ערך ושלא נגרם עקב שימוש בלתי סביר
השוכר יתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם שנגרם עקב שימוש בלתי סביר, אלא אם כן הוסכם אחרת בינו לבין המשכיר
אם מדובר בפגם שתיקונו דחוף - על המשכיר לתקנו בתוך זמן סביר ולא יותר מ-3 ימים מהיום שהשוכר ביקש זאת
אם המשכיר לא תיקן את הפגם בתוך זמן סביר, השוכר יכול לתקן אותו ולדרוש מהמשכיר את החזר הוצאות התיקון


 • המשכיר אחראי לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, שעונה על שני התנאים הבאים (גם אם המשכיר והשוכר הסכימו שפגמים אלה הם באחריות השוכר):
  1. הליקוי הוא לא ליקוי קל ערך.
  2. הליקוי לא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.
דוגמה
שוכר הדירה שטף לביוב כמות גדולה של מגבונים והם גרמו לסתימה. המשכיר לא יהיה חייב לתקן את הסתימה והשוכר יהיה אחראי לתיקון.
 • השוכר אחראי לתקן על חשבונו את הליקויים הבאים (אלא אם כן הוסכם שהמשכיר יתקן אותם):
  • כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.
  • ליקוי או פגם קל ערך, גם אם הוא נגרם עקב שימוש סביר בדירה.

מי זכאי?

 • מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי נמוך מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית מלון או דירה אחרת שמושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת היא לא דירה במעון (מקום שמשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת היא לא דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת היא לא דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת היא לא דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  9. הדירה לא מושכרת במסגרת דיור ציבורי (למידע על סוגי התיקונים שבהם חייבים הצדדים בדיור הציבורי ראו תיקון ליקויים בדיור הציבורי).

תהליך מימוש הזכות

תיקון על-ידי המשכיר

 • במקרה של פגם או ליקוי בדירה, שלא נגרם משימוש בלתי סביר בדירה והוא לא ליקוי קל ערך, על השוכר להודיע למשכיר על הליקוי ולבקש ממנו לתקן אותו.
 • על המשכיר לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר ולא יותר מ-30 ימים מהיום שהשוכר דרש זאת. למרות זאת, אם השוכר והמשכיר הסכימו בחוזה שהתיקון ייעשה בתוך פרק זמן קצר יותר, על המשכיר לתקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שנקבע בחוזה.
 • אם מדובר בתיקון דחוף, על המשכיר לתקנו בתוך זמן סביר ולא יותר מ-3 ימים מהיום שהשוכר דרש זאת. פגם שדורש תיקון דחוף הוא פגם שלא מאפשר מגורים בדירה באופן סביר.
  • אם תיקון הפגם דחוף כך שהשוכר לא יכול להמתין לתיקונו על-ידי המשכיר, השוכר יכול לתקן את הפגם על חשבונו בלי שיצטרך לבקש זאת קודם לכן מהמשכיר. על המשכיר יהיה להחזיר לשוכר את הוצאותיו.
 • אם המשכיר לא יתקן את הפגם בתוך זמן סביר או בתוך פרק הזמן הנ"ל, השוכר יכול לעשות אחד מהדברים הבאים:
  • לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר להחזיר לו את הוצאותיו. ההוצאות שהמשכיר יידרש להחזיר צריכות להיות סבירות. במקרה כזה על השוכר להודיע על כך למשכיר זמן סביר מראש.
 • כל עוד לא תוקן הפגם, השוכר רשאי להפחית את דמי השכירות, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם.
טיפ
השוכר לא יכול לדרוש את תיקון הפגם, קבלת פיצויים או החזר הוצאות שהוציא לצורך תיקון הפגם אם שני התנאים הבאים מתקיימים:
 1. הפגם נגרם מנסיבות שבעת ההתקשרות בחוזה המשכיר לא ידע ולא יכול היה לדעת עליהן, ולא היה יכול למנוע את הנסיבות הללו.
 2. תיקון הפגם בנסיבות אלה הוא בלתי אפשרי או מטיל על המשכיר חיוב ששונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים.

תיקון על-ידי השוכר

 • החוק לא קובע מועד לתיקון פגמים שהשוכר חייב בתיקונם.
 • במקרים כאלה יש לנהוג לפי מה שהוסכם בחוזה.

חשוב לדעת

 • החובה של המשכיר לתקן את הליקויים שמפורטים למעלה ותוך פרקי הזמן שצוינו, חלה גם במקרה שבו השוכר השכיר בעצמו את הדירה לדייר אחר בשכירות משנה.
 • ככלל, הצדדים לא יכולים לקבוע בחוזה השכירות שהפגמים שבאחריות המשכיר יתוקנו על ידי השוכר או שהמשכיר חייב לתקן אותם תוך פרק זמן ארוך מזה שצוין למעלה. להסכמה כזו אין תוקף, והשוכר יכול לדרוש מהמשכיר לתקן אותם תוך פרק הזמן שצוין.
 • למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים מותר לצדדים להסכים בחוזה על פרקי זמן ארוכים לתיקון על-ידי המשכיר או להטיל על השוכר חובת תיקון של ליקויים שאמורים היו להיות מוטלי על המשכיר:
  • חוזה השכירות הוא לא מהסוג של החוזים שפורטו למעלה.
  • השוכר והמשכיר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים