לבעל דירה מותר לתלות מודעת בחירות על קיר הבניין, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך
הרשות המקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות לגבי אופן הצגת המודעה


תליית מודעת בחירות על הקיר החיצוני של בניין משותף אפשרית, בכפוף לתנאים הבאים:

 • תליית המודעה לא נעשית בניגוד להוראות חוק הדרכים (שילוט) - רלוונטי לשלטים שניתן לראות בעת נהיגה בדרך בין-עירונית.
 • אם נקבעו תנאים והגבלות בנושא זה בחוק עזר של הרשות המקומית שהבניין נמצא בתחומה, תליית המודעה תיעשה גם בכפוף לאותם תנאים והגבלות.
 • כל רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות לגבי גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה, לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה.
 • ניתן לאתר את חוקי העזר של הרשויות המקומיות בנושא "מודעות ושלטים" באתר משרד הפנים.
 • בנוסף, אם בעל דירה מעוניין לתלות מודעה על קיר שאינו משויך לדירתו, עליו לפעול בהתאם לכללי הבית המשותף- ראו פרטים בהמשך ("תהליך מימוש הזכות").

מי זכאי?

 • כל אחד מבעלי הדירות בבניין.
שימו לב
החובות והזכויות של דיירים בבית משותף חלות גם על בעלי דירות שמשמשות לעסק או לכל צורך אחר וגם על חנויות ובתי עסק שנמצאים בחזית הבית המשותף.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שאזור הקיר החיצוני של הבניין:
  • משויך לבעל הדירה המעוניין לתלות את המודעה, עליו רק לוודא שתליית המודעה היא בהתאם לחוק הדרכים (שילוט) ולחוק העזר של הרשות המקומית.
  • משויך לבעל דירה אחר, יש לקבל גם את הסכמת בעל הדירה שאליו משויך אותו אזור (בנוסף לעמידה בהוראות החוק).
  • אינו משויך לדירה מסוימת, אלא מהווה חלק מהרכוש המשותף בבניין:
  • יש לבדוק את תקנון הבית המשותף ולוודא שאין בו איסור על תליית מודעת בחירות. למידע נוסף ראו שימוש בשטחים המשותפים בבית משותף.
  • אם קיים בתקנון איסור מפורש על תליית מודעת בחירות, לא ניתן לתלות את המודעה באזור הרכוש המשותף.
  • אם לא קיים איסור כזה בתקנון, יש לוודא כי מתקיימים שני התנאים הבאים (בנוסף לעמידה בהוראות החוק):
  1. גודל השלט הוא סביר בהתחשב בחלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף. כלומר, תואם את גודל שטח הדירה ביחס לכל השטחים.
  2. הצבת השלט אינה מונעת מבעלי דירות אחרים בבניין להציב גם הם שלטים על קיר הבניין החיצוני שאינו משויך לדירותיהם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים