בני 70 ומעלה שהם בעלי דירות זכאים לתמורה ייחודית בתוכניות פינוי בינוי
בעלי דירה שלא הוצעו להם החלופות המגיעות להם, יכולים לסרב לפינוי בינוי והסירוב ייחשב סביר לפי החוק
הזכות לתמורה ייחודית ניתנת גם לבעל דירה שהוא חולה סופני


בקיצור

בפרויקטים של פינוי בינוי, זכאים בעלי הדירות לתמורה בהתאם להסכם עם היזם. עם זאת, אזרחים ותיקים זכאים לתמורה ייחודית ולאפשרויות בחירה, מעבר לאלו שיתר בעלי הדירות זכאים להן. אם היזם לא הציג בפני בעל הדירה את האפשרויות שלהן הוא זכאי, יכול בעל הדירה לסרב להשתתף בפינוי בינוי. הסירוב ייחשב במקרה כזה כסירוב סביר.

מי זכאי?

 • הזכות נחלקת לשתי דרגות לפי גילו ומצבו של בעל הדירה:
  • בעל דירה שהיה בן 70 ומעלה במועד חתימת העסקה.
  • בעל דירה שהיה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות במועד חתימת העסקה.

בעל דירה בן 70 ומעלה

 • אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 70 ומעלה והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה" - דירת מגורים בבניין מחודש (בניין שנבנה במיזם להתחדשות עירונית) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.
 • היזם חייב להציע לבעל הדירה לפחות אפשרות בחירה אחת נוספת מבין 3 החלופות הבאות (היזם רשאי לבחור איזו מבין החלופות להציע), כך שבעל הדירה יבחר אם לקבל את דירת התמורה או את החלופה שהציע היזם:
  • חלופה 1: בחירה מבין החלופות הללו:
   • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של הדירה, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי של דירת תמורה.
   • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי של דירת התמורה, שתימסר לקשיש עד למועד הפינוי של דירתו. מיקומה יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו - אם הוא ביקש זאת.
   • קבלת סכום כסף בשווי של דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי בעל הדירה בכל הסכום או ברובו, לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.
  • חלופה 2: שתי דירות ששוויין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.
  • חלופה 3: דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שבעל הדירה היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.
דוגמה
 • בעלת דירה בת 72 התגוררה בדירתה 5 שנים כאשר שכניה לבניין חתמו בפעם הראשונה על עסקת פינוי ובינוי עם יזם מסוים.
 • היזם חייב להציע לה לבחור בין "דירת תמורה" לבין אחת האפשרויות הבאות:
  • אפשרות בחירה בין מעבר לבית אבות, קבלת דירה חלופית, או קבלת כסף לרכישת דירה חלופית.
  • שתי דירות בשווי דירת תמורה.
  • דירת תמורה קטנה בתוספת תשלומי איזון.
 • אם היזם הציע לה את החלופות והיא עדיין סירבה, הדבר עשוי להיחשב סירוב בלתי סביר.

בעל דירה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות

 • אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 75 ומעלה או חולה הנוטה למות והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה" - דירת מגורים בבניין מחודש (בניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.
 • בנוסף לדירת התמורה היזם חייב להציע לבעל הדירה הקשיש לבחור אפשרות אחת מבין האפשרויות הבאות:
  • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירתו, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי דירת תמורה.
  • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי של דירת תמורה, שתימסר עד למועד הפינוי של דירתו. מיקומה יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו - אם הוא ביקש זאת.
  • קבלת סכום כסף בשווי של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי בעל הדירה בכל הסכום או ברובו, לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.
 • בנוסף לאפשרות הבחירה שהיזם חייב להציע, הוא רשאי אך אינו חייב להציע לבעל הדירה גם את החלופות הבאות:
  1. שתי דירות ששוויין המצטבר דומה לשווי דירת התמורה.
  2. דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.
דוגמה
 • בעל דירה בן 78 התגורר בדירתו 20 שנה כאשר שכניו לבניין חתמו לראשונה על עסקת פינוי ובינוי עם יזם מסוים.
 • היזם חייב להציע לו "דירת תמורה" ואפשרות בחירה בין מעבר לבית אבות, קבלת דירה חלופית, או קבלת כסף לרכישת דירה חלופית.
 • בנוסף, היזם יכול להציע לבעל הדירה לבחור באחת או שתיים מהחלופות הנותרות: שתי דירות בשווי דירת תמורה, או דירת תמורה קטנה בתוספת תשלומי איזון.
 • אם היזם הציע לו את החלופות והוא עדיין סירב, זה עשוי להיחשב סירוב בלתי סביר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

|