משוחררים משירות קבע שנקראו לשירות מילואים במהלך 90 ימים מיום השחרור עשויים להיות זכאים לתגמול מילואים לפי הכנסתם משירות הקבע
אנשי צוות אוויר העומדים בתנאים זכאים לתגמול מילואים לפי הכנסתם משירות הקבע, גם לאחר 90 ימים מיום השחרור
שירות מילואים לאחר 90 ימים מיום השחרור משירות קבע מזכה בתגמול על-פי הכללים הרגילים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


חיילי מילואים שהשתחררו משירות קבע ונקראו לשירות מילואים במהלך 90 הימים שלאחר שחרורם עשויים להיות זכאים לקבל תגמול עבור שירות המילואים בשיעור זהה למשכורת אותה קיבלו במסגרת שירות הקבע.

משוחררים משירות קבע

 • חייל משוחרר משירות קבע המשרת במילואים במהלך 90 ימים מיום שחרורו זכאי לתגמול מילואים לפי הכנסתו משירות הקבע, במקרה שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
 1. הוא החל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום השחרור.
 2. הוא החל שירות מילואים שני בתוך 60 ימים מסיום שירות המילואים הראשון.

משוחררים משירות קבע בצוות אוויר

 • חייל משוחרר משירות קבע שהוא איש צוות אוויר זכאי לתגמול מילואים לפי הכנסתו משירות הקבע גם לאחר 90 הימים מיום שחרורו, במקרה שמתקיימים לגביו ארבעת התנאים הבאים:
 1. הוא החל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום השחרור משירות הקבע.
 2. בתוך 60 ימים מסיום שירות המילואים הראשון, הוא החל שירות מילואים שני.
 3. הוא סטודנט שהחל ללמוד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בתוך שנה מיום השחרור משירות הקבע (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה יהיה זכאי בתנאי שהוא לומד 5 קורסים לפחות בשנת לימודים אחת).
 4. הוא אינו עובד כשכיר או כעצמאי.
 • תשלום התגמול לאיש צוות אוויר שהחל ללמוד לאחר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו מקבע יחושב באופן הבא:
  • בתקופה שבין היום ה-91 מהשחרור לבין התחלת הלימודים ישולם לו תגמול המילואים בשיעור מינימום.
  • מיום שהתחיל ללמוד ישולם התגמול על-פי הכנסתו משירות הקבע.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • שירות מילואים שנקבע על-ידי הצבא כשירות בתנאי קבע נחשב כשירות בקבע גם לעניין תגמול המילואים.
 • אם חלפו יותר מ-60 ימים בין שירות מילואים שקדם לשירות בתנאי קבע לשירות מילואים שהיה לאחר השירות בתנאי קבע, לא תילקח תקופת השירות בתנאי קבע בחשבון 60 הימים האלה, ויראו בה שירות מילואים רגיל.
 • שירות מילואים לאחר 90 ימים מיום השחרור משירות קבע מזכה בתגמול על-פי הכללים הרגילים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים